От училище към кариера: Умения за живот и работа през проектното обучение

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • дигитални платформи и софтуери за дизайн, интернет
Време за активността: един учебен срок

Цели по предметно знание

 • разбиране на същността на брандирането и маркетинговия дизайн като процеси;
 • усвояване на практически умения за създаване на бранд и рекламни средства.

Цели по умения

 • креативност;
 • иновативност;
 • критично мислене;
 • комуникационни умения;
 • работа в екип.

Учителите Васка Белчовска-Неделчева, Светла Николаева и Анатоли Анков от ПГСС “Никола Пушкаров” в Попово се изправят пред предизвикателството да подготвят учениците си за съвременния бизнес и работната среда на XXI век. Вдъхновени от необходимостта да развият професионалните умения и ключовите компетентности на учениците, те въвеждат иновативен подход сред осмокласниците си, който наричат “Брандиране и маркетингов дизайн”.

Практиката включва въвеждането на проекта за всички професии, обучавани в училището – агроеколог, сътрудник в малък и среден бизнес, техник на селскостопанска техника, готвач и техник-растениевъд. Това е иновативен подход, който насърчава развитието на ученическите знания и умения в областта на бизнеса и маркетинга. Преподавателите реализират учебния предмет чрез практически занятия и проектни дейности, които се провеждат във връзка с другите предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка. Така се създават междупредметни връзки и се подготвят учениците за предизвикателствата на съвременния свят.

“Образованието трябва да бъде съобразено с изискванията на бизнеса и обществото. Със съвместни усилия ние готвим учениците си за успешното им справяне с предизвикателствата на съвременния свят”, споделя д-р Васка Белчовска-Неделчева от името на колектива.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

1. Теоретично обучение и бинарни уроци:

 • Планиране на уроците: Прави се подробен учебен план, който да включва необходимите теми за брандиране, себепредставяне, реклама и други свързани теми. Разпределя се времето за представяне, дискусии и групова работа.
 • Интерактивни уроци: Внася се интерактивност в уроците, като се използват методи, като мозъчна атака, групови упражнения и ролеви игри. Това има за цел да подпомогне активното участие на учениците и да им помогне да се ангажират с темите.
 • Използване на бинарни уроци: Организират се бинарни уроци (по-големи ученици с ученици от 8. клас), като се канят професионалисти или експерти от сферата на брандирането или маркетинга да споделят с учениците своите знания и опит. Това може да включва лекции, дискусии или демонстрации.

2. Тестове за оценяване на знанията:

 • Създаване на тестове: Изготвяне на тестове, които покриват материала от уроците, включително темите за брандиране, като продукт и процес, SWOT анализ, реклама и стратегии за рекламиране. Включват се въпроси с различни нива на трудност, за да се оценят различните аспекти на знанията на учениците, както и казуси за определяне и/или развиване на меките им умения.
 • Провеждане на тестовете: Провеждане на тестовете в училище, като се осигури подходящо време за решаване. Може да се използват и онлайн платформи за провеждане на тестове като част от оценяването.
 • Викторина чрез платформата Kahoot: Организиране на викторина, използвайки платформата Kahoot, за да бъде процесът по-интерактивен и забавен за учениците. Това ще им позволи да се състезават и да демонстрират своите знания в игрова обстановка.

„Важно е да се направи тест преди самия проект и след него – така се виждат резултатите най-добре!“, отбелязват учителите.

В тази част учениците се запознават с първата си задача, която е свързана с представянето на самите себе си.

3. Създаване на “Тетрадка”:

 • Подготовка на работните листи: Учителите създават работни листове с въпроси за себепредставяне и интересни факти за изучаваната професия. Тези въпроси могат да включват както общи въпроси за професията, така и лични въпроси, които ще насърчат учениците да споделят повече за себе си.
 • Използване на “Тетрадката”: Учениците използват “Тетрадката” за индивидуални упражнения по себепредставяне, като отговарят на въпросите и съставят своите SWOT анализи. Това ги подготвя за по-нататъшните етапи на проекта.

„В “Тетрадката” учениците пишат за себе си, включвайки информация като имена, интереси, умения и амбиции. Те могат да включат и SWOT анализ за себе си, като анализират своите силни и слаби страни, възможности и заплахи. Учениците изследват изучаваната професия и пишат за нейните характеристики, включително задължения, изисквания за образование и възможности за кариерно развитие. Те могат да включат интересни факти и статистика за професията. С този продукт документират резултатите от своите изследвания и анализи, включително отговорите на въпросите от интервюта и SWOT анализите, които са изготвили“, разказва колективът.

Задачите, които са включени, са:

 • Информация за себе си:
  • Учениците представят себе си чрез писмено описание, което включва: техните имена, възраст, хобита, интереси, цели и амбиции. Те могат да споделят информация за това какво ги вълнува и какво ги мотивира.
 • SWOT анализ за себе си:
  • Учениците анализират своите силни и слаби страни, възможности и заплахи (SWOT анализ). Децата могат да разгледат как техните умения, характеристики и опит влияят върху успеха им и как биха могли да развият себе си в бъдеще.
 • Изследване на избраната професия:
  • Учениците изследват професията, която са избрали за проекта си. Те търсят информация за характеристиките на професията, изискванията за образование и квалификации, възможностите за кариерно развитие и други важни аспекти.
 • Интересни факти и статистика:
  • Учениците могат да включат интересни факти и статистика за изучаваната професия, които са намерили по време на своите изследвания. Това може да бъде информация за заплатите, трудовите възможности и възможностите за напредък в кариерата в съответната професия.

От училище към кариера: Умения за живот и работа през проектното обучение

4. Изпълнение на проектни задания:

 • Планиране на проектните задания: Учители и ученици планират проектните задания, които са свързани с избраната професия. Разделят проекта на етапи и определят ясни цели за всеки от тях.
 • Изпълнение на проекта: Учениците провеждат изследвания (със заинтересовани страни и експерти във връзка със сферата, в която учат/работят), събират информация и изработват презентации, лога, брошури и други материали в съответствие с целите на проекта.
 • Представяне на проекта: Накрая, учениците представят своите проекти пред публика или пред жури. Това включва презентации, демонстрации на лого, разглеждане на SWOT анализите и дискусии със заинтересованите страни.

„На основата на 17-те Цели на ООН за устойчиво развитие, обмисляме да разширим нашия проект, като включим елемент на надграждане. Това включва създаването на бизнес идеи на местно ниво“, допълват вдъхновени учителите.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Практиката “Брандиране и маркетингов дизайн” се отличава с иновативен подход в обучението, като комбинира теоретични знания с практически умения и работа в реални ситуации. Подходът на учителите е фокусиран не само върху усвояването на материала, но и върху развиването на ключови компетентности, необходими за успешната адаптация на учениците в съвременните общество и бизнес среда. Заедно с това децата демонстрират по-голямо разбиране на наученото, успяват да го приложат и да работят в екип с „различни други“.

„Учениците ни се ангажират активно с проектните задания и демонстрират не само знания по предмета, но и умения за сътрудничество, комуникация и презентиране. Виждаме значително подобрение в тяхната мотивация и умения за самостоятелна и групова работа”, отбелязват учителите.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Васка Белчовска-Неделчева
Анатоли Анков и Светла Николаева
Д-р Васка Белчовска е заместник-директор учебно-производствена дейност в ПГСС "Никола Пушкаров" - 6 години. Също така учител ПН Пътувания, туризъм и свободно време от 8 години. Анатоли Анков е учител ПН Администрация и управление в ПГСС „Никола Пушкаров“, с 2 години педагогически стаж. Той смята, че човек трябва да чувства страст в това, което прави, за да има то смисъл и да бъде значимо. Светла Николаева е старши учител ПН "Растениевъдство и животновъдство" в ПГСС "Н. Пушкаров", град Попово, с 36 години педагогически стаж. Вижда обучението на учениците като възможност за възпитание на самоуважение и възможност за реализация.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали