fbpx
Четивна грамотност Резултати на учениците

На какво се дължат ниските резултати по четене на учениците и как да ги подобрим (PISA 2018)

Резултати четене Pisa 2018

С публикуването на резултатите от PISA 2018 в областта на четенето една много тревожна констатация отново ни даде повод за безпокойство – почти половината от младежите между 15 и 16 години у нас са функционално неграмотни. Вече сме говорили за това каква е връзката между четенето за удоволствие и успеха в училище и кои фактори допринасят за любовта към четенето, но мащабността и периодичността на изследването PISA за пореден път ни дават материал да актуализираме изводите.

Както и през 2015 г., през 2018 г. четивната грамотност е основна област на оценяване в PISA и на нея е отделено специално внимание. Подобно на предходните издания, програмата представя информация за някои от факторите, които влияят върху представянето на учениците1.

В настоящата статия ще се спрем накратко върху влиянието на социално-икономическите характеристики на учениците и общия училищен климат върху представянето на нашите ученици в областта на четенето. Всички визуализации са взети от националната извадка за България, с която може да се запознаете тук.

Фактори извън образователната система

Данните от изследването показват, че в по-голямата част от участващите страни и икономики  социално-икономическият статус на учениците има съществена роля за тяхното представяне във всички области на оценяване. Взаимовръзката между социално-икономическите характеристики на учениците и техните постижения се проследява с помощта на специален индекс2.

Социално-икономическият индекс на PISA дава възможност за преценяване справедливостта на дадената образователна система – доколко тя дава достъп на всички ученици, независимо от средата, от която те идват, да получат качествено образование и да усвоят необходимите знания и умения. Колкото по-силна е зависимостта между индекса и индивидуалния резултат на ученика, толкова по-несправедлива е образователната система.

В България учениците с благоприятен социално-икономически статус изпреварват средно с 106 точки по четене учениците с непривилегирован социално-икономически статус (при 88 точки разлика средно средно за страните от ОИСР). Забелязва се значимо намаляване на разликата в сравнение с предходните две издания на PISA (съответно 142 и 124 точки), но това в голяма степен се дължи на  понижаването на средните резултати  и при учениците с благоприятен социално-икономически статус.

Влияние на социално-икономическия статус върху постиженията по четене на учениците в PISA 2018:

На какво се дължат ниските резултати по четене на учениците и как да ги подобрим (PISA 2018)

Важен за представянето на учениците е общият културен климат в семейството. Като индикатор за него PISA определя броя на книгите в дома на ученика. Очаквано, наличието на образователни материали у дома се оказва добра предпоставка развиване на четивната грамотност на учениците.

Среден резултат според брой книги в семейството:

На какво се дължат ниските резултати по четене на учениците и как да ги подобрим (PISA 2018)

Данните от PISA 2018 показват също така тясна взаимовръзка между представянето на учениците в PISA и нивото на образование на родителите им (измерено през техните образователни квалификации). Децата на родители с по-високо образование имат и по-високи средни резултати, при това те изпреварват останалите с повече от едно познавателно равнище от съответната скàла. Статистически значима е разликата по четене (91 точки) и природни науки (93 точки), по-малка е разликата по математика – 78 точки. 

Среден резултат според образованието на родителите:

На какво се дължат ниските резултати по четене на учениците и как да ги подобрим (PISA 2018)

Отражение дава и майчиният език – значително по-добро е представянето по четене на децата, в чиито семейства се говори на български език.

Среден резултат по говорим език в семейството:

На какво се дължат ниските резултати по четене на учениците и как да ги подобрим (PISA 2018)

Фактори в образователната система

Както вече споменахме, в голяма част от държавите по света образователните системи не могат да осигурят високо ниво на обучение във всички училища. Това твърдение важи с пълна сила за България и показател, потвърждаващ извода за липсата на равен достъп до образование у нас, е голямата разлика в средните резултати на учениците в зависимост от вида на тяхната подготовка – съответно непрофилирана, профилирана или професионалната. При това учениците с най-високи постижения у нас са концентрирани в отделни групи училища.

Вид училищна подготовка и постижения по четене, математика и природни науки:

На какво се дължат ниските резултати по четене на учениците и как да ги подобрим (PISA 2018)

Въпросниците, които попълват учениците, дават възможност да се направят изводи и за голямото значение, което училищният климат и културата на класната стая имат за повишаване на положителната нагласа към четенето и  ученето.

Индикатори за положителен училищен климат са дисциплината, добрите взаимоотношения между учители и ученици, между самите ученици, както и мотивацията на двете страни в образователния процес. В повечето държави, включително и в България, учениците постигат по-високи резултати по четене, ако възприемат учителя си като по-ентусиазиран. Около 70% от учениците у нас (при средно за ОИСР 74%) са съгласни, че техният учител преподава с удоволствие.

Около 31% от учениците в България (при средно 26% в ОИСР) съобщават, че във всеки или в повечето часове по български език и литература, учителите трябва да чакат дълго време, докато учениците запазят тишина. И в България, както и в повечето държави/региони, тормозените в училище ученици са по-склонни да пропускат учебни дни. 48% (при средно 21% за ОИСР) от учениците у нас са закъснели за час през двете седмици преди теста PISA 2018.

 

Тези данни може и да звучат обезсърчаващо, но от нас като учители в голяма степен зависи какъв училищен климат ще създадем. А социално-икономическият статус на учениците няма да има толкова съществено значение за представянето им, ако всеобщите усилия са насочени към преодоляване на неравенствата в образователната система. Така че, надяваме се скоро бъдещите издания на PISA да покажат една различна картина за уменията на нашите ученици в областта на четенето и не само!

 

_____________________________________________________________

 

1 Данните от въпросниците в PISA 2018 са детайлно анализирани и обобщени в следните два тома:

  • Том II “Всички ученици могат да успеят” – изследва разликите в представянето на учениците по пол, спрямо социално-икономическия им статус, имигрантски произход, както и връзката между всички тези променливи и благосъстоянието на учениците;
  • Том III “Какво означава училищният живот за живота на учениците” – фокусира се върху физическото и емоционалното здраве на учениците, ролята на учителите и родителите в оформянето на училищния климат и социалния живот в училище. Изследват се също така показателите за благосъстоянието на учениците и как те са свързани с училищния климат.

 

2 Индексът се формира от няколко променливи, свързани със семейната среда на учениците въз основа на информацията, която те споделят в допълнителните въпросници. Вземат се предвид три компонента:

  • образованието на родителите;
  • професиите на родителите;
  • компонент, обобщаващ редица показатели (например достъп до интернет, брой книги и други образователни ресурси, налични в дома).

Ученик от групата на 25-те процента от тези с най-висок индекс се определя като ученик с благоприятен социално-икономически статус, а за ученик с непривилегирован социално-икономически статус се приема такъв, който попада сред 25-те процента с най-нисък индекс. Всички променливи са претеглени еднакво в PISA 2018, а за да се даде възможност за анализи на тенденциите, индексът е преизчислен за предишните етапи на изследването.

 

Тагове

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.