5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

Какво представлява подкрепата?

Всички участници на “Нов път в преподаването” получават регулярна подкрепа на база индивидуални нужди и предварително планирани преживявания. Всеки участник работи с координатор – експерт, който отговаря за развитието и напредъка на участниците по програма  “Нов път в преподаването”.  Подкрепата от координатор се изразява в посещения на часове, обсъждане и даване на обратна връзка (рефлексия), срещи за планиране и/или обсъждане на важни за участника въпроси и разговори за цялостно развитие.

Спрямо своя етап на развитие, участниците получават различна подкрепа. За стартиращи учители в първата им година – три посещения, срещи за планиране на продукти и подготовка за учебната година, индивидуални срещи според нуждите на участника. През втората учебна година участниците получава по-малко индивидуална подкрепа за сметка на групови преживявания и индивидуална работа по проект.

Какво адаптирахме и как се отрази на резултатите?

По време на първото дистанционно обучение:

 • събрахме обратна връзка от участниците, за да определим теми и да подготвим ресурси и преживявания, за да ги подкрепим;
 • дадохме им възможност да изберат от каква подкрепа имат нужда – посещения в онлайн час, среща за адаптиране на плана до края на годината,  малки групови срещи с конкретен фокус, срещи за обновяване и т.н.;
 • организирахме групови срещи за обсъждане на ситуацията и събиране на добри практики;
 • проведохме онлайн посещения на часове.

През учебната 2020/2021 година организирахме посещенията почти изцяло онлайн в два основни формата. Видео-посещения – участникът записва своя час, като предварително е получил разрешение за това от своя директор и има декларации за заснемане на часа от родителите. Изпратеният запис се гледа от координатора и от участника. Координаторът използва критерии, с които идентифицира силните страни на наблюдавания час и областите за подобрение. Включване в дистанционен час (там, където платформата позволява) – координаторът наблюдава часа и води записки за действията на ученици и учителя. На база тези наблюдение и критериите за ефективно преподаване се набелязват следващи фокуси на работа за съответния участник.

 Подкрепата, която осъществихме, освен посещения, включваше и различни индивидуални или групови срещи в различни етапи от учебната година:

 • Срещи за опознаване– организиране на кратки 30-минутни срещи (чек-ин) за опознаване на участника – в каква среда преподава, към какво се стреми в класната стая и извън нея, какви са целите му за годината и каква е идеята му за осъществяване на проект (за учители втора година). Целта на тези срещи беше да се опознаем с участниците, за да започнем да изграждаме доверие, фокусирахме се върху това, защото нямахме възможност да се видим на живо. 
 • Групови срещи – организиране на среща на координаторската група. За да е ефективна за максимално много хора, е добре да се пусне анкета за най-удобното време за провеждане и темите на разговор. Това е добра възможност да се споделя в защитена среда, а самите участници споделят, че тези срещи носят много вдъхновение и нови идеи, а също така и стратегии за справяне с предизвикателни ситуации. 
 • Срещи за обновяване – възможността да творят и релаксират е изключително ценна в условия на натовареност и стрес. Това са срещи по желание, които могат да бъдат организирани от участници, а също и от ученици. По време на тях, в неформална среда, участниците рисуват, създават петостишия, готвят заедно, разказват за своите интереси, правят демонстрации на интересите си.
 • Срещи за проектна подкрепа или избираеми курсови – през втората си година участниците разработват проект с обществено значение. Този проект цели да работи за критичните нужди на общността, в която участникът преподава и му помага да постигне определени цели за своите ученици, заложени в началото на годината.
  • Избираеми за участници втора година;
  • Индивидуални срещи за конкретни насоки и начертаване на стратегии за преминаване на проекта в условия на дистанционно обучение.
 • Разговори за напредък – два пъти в годината всеки участник провежда разговор с координатор, на който представя данни за напредъка си, напредъка на учениците си, мнения и препоръки от директор, колеги, родители и ученици. По този начин се проследява развитието по заложените в началото на годината цели, което в условия на дистанционно обучение е още по-важно за мотивацията на учителите.

Какво ни показват данните?

Съпоставихме данните на ниво планиране и изпълнение от първите посещения на Випуск 2019 и 2020 година, като първите са получили обучение и подкрепа в реална среда, а вторите – във виртуална. Тук, при разглеждане на резултатите следва да се вземе предвид и разликата в броя на участниците – за 2019 годината са стартирали 42, а през 2020 – 87 участници. Данните ни показаха, че участниците изпитват предизвикателство в адаптиране на плановете си за дистанционно обучение и затова организирахме групово планиране и адаптиране на плана и дейностите онлайн. От сравнението на данните за двата випуска, установихме също, че участниците от Випуск 2020 успяват да ангажират учениците си и в дистанционна среда.

 

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

На ниво изпълнение категориите, които проследихме са:

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

Подкрепата, която участниците получават занапред би могла да премине и в няколко други насоки – адаптиране на продукти, комуникация с родители и колеги в условия на дистанционно обучение, подготовка при планирането на по-кратки уроци за онлайн-часовете и проследяване на напредъка при дистанционно обучение. Пример за това са груповите срещи за планиране/ адаптиране на плана за дистанционно обучение, след като установихме, че за учителите е предизвикателно да адаптират плана си за работа в условия на дистанционно обучение.

Може да свалите тази статия като pdf от ТУК

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали