З-И-Н таблица

ОПИСАНИЕ

Практиката цели учениците да анализират знанията си по дадена тема или проблем преди и след като се запознаят с новия учебен материал. Обучаемите рефлектират върху знанията, които вече имат, и знанията, които предстои да усвоят. Дейността З-И-К-Н им помага да помислят за начини, по които да учат ефективно. Може да се приложи в началото и в края на изучаван раздел, като учениците проследяват прогреса си.

Свалете графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Моделирайте дейността за целия клас с пример. Визуализирайте въпросите от работния лист и разсъждавайте на глас заедно с учениците. Кажете им, че ще попълните таблицата преди да се запознаете с темата. Обяснете им, че ще попълват листа регулярно, като накрая трябва да попълнят и какво са научили. Принтирайте копие за всеки ученик или създайте постер, върху който всеки ученик да може да допълва своите отговори.
  2. Попълнете заедно с учениците първата точка от работния лист. Нека всеки индивидуално помисли какво вече знае по темата. Добре е да приложите дейността при учебен материал, който съдържа познати за учениците теми. Ако изучавате Българското възраждане например, учениците следва да имат някакви знания, свързани с този  период.
  3. Преминете към втора точка от работния лист: “Какво искате да научите?”. Добре е да не поставяте строги рамки и да стимулирате учениците да подходят с любопитство към въпроса. Обяснете, че няма верни или грешни отговори. 
  4. Преминете към трета точка: “Как ще го научите?”. Попълването на тази секция може да се случи в същия час или след като сте запознали учениците с част от темата. Съдействайте на обучаемите да помислят за начини, по които могат да усвоят учебното съдържание. Позволете им да изберат различни начини за учене, като окуражавате и нетрадиционните идеи.
  5. Последната точка от работния лист учениците попълват в края на раздела. Обяснете им, че към втора и трета точка могат да се връщат регулярно, за да допълват какво искат да научат и начините, по които искат да усвоят новия материал.
  6. В края попитайте учениците дали този модел на работа им е допаднал. Попитайте дали са получили отговор на въпросите, които са задали, и дали са научили това, което искат. При нужда наблегнете на някои от въпросите, които не са били загатнати в учебния материал.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Можете да приложите при запознаване с теми, които са познати за учениците. В часовете по биология ги попитайте какво вече знаят за еволюцията и какви въпроси възникват по темата. Накрая попитайте учениците какви нови знания са усвоили и дали са получили отговор на въпросите, които са задали в началото. Практиката помага да разберете какви въпроси имат възпитаниците ви и кои идеи и теми са наистина любопитни за тях. Възможно е да пречупите учебния материал, за да отговаря на нуждите на обучаемите.