Създаване на мелодия в часовете по Музика – СЕУ дейност за работа в екип

Учениците прилагат знанията си по музика, за да създадат музикален продукт - песен, мелодия, инструментално произведение, като едновременно с това работят в екип.

Управление на взаимоотношенията – да проявяват търпимост, уважение и да оказват подкрепа на другите участници по време на груповата работа

Социална осъзнатост – да проявяват толерантност и разбиране към различните мнения и предпочитания на съучениците си

Самоосъзнатост – да споделят и изразяват личните си предпочитания и вкус за музика

15-20 минути в рамките на няколко учебни часа

Предварително помислете за начина на групиране на учениците, като съобразите интересите и музикалните им възможности.

Подгответе тема и/или текст на песен, чрез които да моделирате дейността за учениците.

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете, като споделите с учениците начина, по който ще протече дейността и проучете техния интерес. Попитайте ги за любимите им стилове музика и дали имат опит със създаването на музика досега.

Демонстрирайте

Моделирайте дейността, като им предложите различни стратегии, чрез които да работят:

Изберете една популярна песен, която да използвате като шаблон. Изслушайте песента и напишете първия й куплет на дъската и анализирайте схемата на римуване и приблизителния брой срички във всеки ред. Обсъдете настроението на песента както и темата й.

Обсъдете

Кажете на учениците, че ще се опитате да поставите основите на Ваша песен. Разсъждавайте на глас и определете темата на песента. След това покажете на учениците как избирате какво да е общото настроение на песента (тъжно, весело, бързо, бавно, меланхолично и т.н). Можете да помогнете на учениците и заедно да създадете припев или рефрен, съдържащ основната идея на песента. След това се опитайте заедно да създадете примерен куплет.

Реализирайте
  • Пристъпете към работа. Определете правилата за работата в групите и разпределете участниците. Помогнете им да разпределят задачите и ролите помежду си.
  • Определете времевите лимити за работа.
  • Съдействайте на всяка група при нужда и съдействайте на тези, които се затрудняват. Ако учениците не се справят в рамките на времевия лимит, то пренесете дейността в другите часове. 
Рефлектирайте

Нека учениците представят продуктите си и проведете кратка рефлексия върху изминалата дейност. Попитайте ги как са се чувствали да работят в екип, кое най-много ги е затруднило в работата, било ли е предизвикателство за тях да сътворят мелодия/песен.

Възможно е дейността да отнеме повече време и да бъде извършена в рамките на повече от един учебен час. Ако учениците вече имат опит в работата по екипи, то е възможно да работят и по-бързо.

Поставете подобна задача за домашно на учениците. Дейността предлага чудесен начин за сплотяване на семейството.

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Как гражданското образование в начален етап формира умения за успех

Нуждата от подобряване на гражданските компетентности на учениците е неотложна. Това сочат резултатите от третото издание на Международното изследване на гражданското образование – ICCS 2022

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали