Професионална квалификация за учители

Много преподаватели казват, че учител се става по призвание. Със сигурност едни от най-запомнящите се учители, които всеки от нас пази в сърцето си, са именно онези, които излъчват увереност, че класната стая е тяхното място. Но в действителност учителите не просто се нуждаят от висше образование, за да преподават, но и са сред професиите, които имат най-много допълнителни форми за продължаваща квалификация.

Какво означава продължаваща професионална квалификация?

Веднъж придобил професионална квалификация за начален учител, човек може да си намери работа като такъв и да започне да преподава. Истината е, че в България придобиването на квалификация за учител е повече обвързано с академични знания, отколкото с развитието на ключови умения, които да позволят на новия учител да се справи в класната стая. 

Ето защо продължаващата квалификация е всяка форма на учене, която подобрява знания и уменията на учителите да се справят в бързо променящата се класна стая. Тя може да се случва формално и организирано или неформално. Квалификацията може да засяга както всички учители в страната (спомнете си март 2020 г., когато всички трябваше да знаят как да водят дистанционни часове), така и колектива на едно конкретно училище или да удовлетворява индивидуални нужди на учителите. 

Защо е важна професионалната квалификация на учителите?

Оказва влияние върху резултатите на учениците

Добрият учител е онзи, които умее да работи ефективно с учениците си, така че те да напредват. Достъпът до нови практики или утвърдени методи е ключов за всеки учител, който преподава в предизвикателна среда – напр. ако работите с изявени ученици с интерес към математиката, методите на работа ще се различават от случаите, в които работите с деца, изоставащи в разбирането си за базови математически операции. И в двата случая вие сте учител по математика, завършил един и същи курс на обучение във висше училище, но класните стаи и подходите са много различни. 

Ето защо водещ въпрос при избор на продължаваща квалификация винаги е добре да бъде: Кое е онова нещо, което ще позволи учениците ви да разбират по-добре материала и да учат по-ефективно?

Помага за адаптацията при нови предизвикателства

Класната стая не съществува изолирано от всичко онова, което се случва в обществото и човешкото развитие. В тази връзка е нереалистично да смятаме, че веднъж обучен, учителят може 40 години да прилага едни и същи методи на преподаване върху различни випуски деца – децата просто са много различни. 

Регулярните усилия за развитие на нови знания и умения помагат на учителите да се адаптират по-лесно към променящата се реалност. Те поддържат и самочувствието им, че работят спрямо най-добрите практики в тяхната област. 

Подпомага нагласата за развитие

Учителите са онези, които имат нелеката задача да научат учениците да учат, но и да развият умението им да искат да учат и да се развиват, да припознават постоянното учене като необходимо условие за качествено участие в икономическия и социален живот. Но ако учим децата на това, защо и ние да не го правим?

Махането на стигмата от “не знам” и разбирането, че “не знам все още”  са стимул за развитие и напредък,  както и ценен пример, който можем да дадем на учениците.

Повишена удовлетвореност от работата и понижен риск от прегаряне

Учителите, които са добре подготвени и квалифицирани, често изпитват по-голяма удовлетвореност от своята професия. Това се дължи на увереността и компетентността, която идва с добрата подготовка и способността да се справят ефективно с предизвикателствата в учебната среда.

Когато учителите виждат положителните резултати от своята работа и влиянието, което имат върху учениците си, това увеличава тяхното чувство за професионално постижение и удовлетворение, което от своя страна е пряко свързано с постиженията на учениците. 

 

Какво включва продължаващата квалификация на учителите?

От една страна, за учителите е важно да поддържат знанията си по предмета, който преподават, актуални. Ако сте учител по БЕЛ, е редно да знаете какви промени настъпват в правописните правила. Ако сте учител по физика, може би имате абонамент за научни поредици или следите специализирани канали. Истината е, че има голяма разлика между това колко често се налага да актуализират знанията си различните учители. Учител по ИТ в гимназия вероятно има много повече време, а и нужда (предвид бързо развиващата се сфера) да поддържа собственото си предметно знание, отколкото начален учител, напр.

От друга страна, учителите имат нужда от методи и стратегии за преподаване на това предметно знание – как да го представят пред учениците, какви дейности да планират, за да са сигурни, че децата ще го разберат, какви материали и пособия да ползват. Всяка паралелка дори от един и същи клас в едно и също училище има своите специфики, така че учителите е необходимо да познават разнообразни методи и да подбират онези, които биха били най-ефективни в конкретния случай.

Когато преподаваме дълго време, има риск да харесаме 4-5 стратегии, които са ни “удобни” – отговарят на характера ни и сме видели, че дават резултат, и да неглижираме всички останали възможности, на които сме били обучени някога. Регулярната професионална квалификация помага да си припомняме стари и да учим нови стратегии, и да разнообразяваме часовете си. 

Третата голяма сфера, в която учителите имат нужда да се развиват, е свързана с техните комуникативни и социално-емоционални умения. Учениците от различни възрасти имат различни нужди – нужда от утвърждаване, нужда за изява, нужда от сигурност, нужда от поставяне на здравословни граници и др. Добрият учител познава тези особености и ги взима предвид при планирането на учебните си часове или умее бързо адаптира часа, ако идентифицира нещо, което трябва да бъде обсъдено, за да се почувстват учениците по-добре.

В България малко се говори за благосъстоянието на учениците, но и ние като възрастни знаем, че не можем да работим качествено, ако се притесняваме за нещо, ако ни е страх или ако сме ядосани. 

 

План за продължаваща професионална квалификация

В България всяко училище има задължителен годишен план за професионална квалификация. Тя се осъществява чрез различни форми на вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация, като бюджетът за реализиране на плана е в размер на 1,2% от Фонд работна заплата. 

Освен обученията, които включват целия екип или части от него, в някои училища се изготвят като добра практика и индивидуални планове за професионална квалификация. Те са особено нужни на младите учители, които в първите си пет години в училище имат нужда от разнообразни и специфични възможности за квалификация. 

Как се изготвя персонален план за професионална квалификация?

Всеки план стъпва на отговори на въпроси какво иска да постигне учителят за себе си, кои са неговите силни страни и за кое се чувства недостатъчно подготвен и уверен. 

При изготвяне на плана е необходимо да се вземат предвид и нуждите на училището – има ли друг преподавател по същия предмет, предметът профилиращ ли е и др. 

Целите в един план за професионална квалификация следва да са ясни, измерими и съобразени с времето, необходимо за постигането им. Напр. в първата си година новият учител по математика може да ползва за писмени изпитвания готови предложения от книга за учителя или избрано помагало, на втората може да адаптира, а на третата вече да се очаква от него да изработи сам всичките си писмени изпитвания, на четвъртата – да изготвя диференцирани изпитвания и т.н.

Защо да правите план за професионална квалификация?

Все по-често говорим за персонализирано учене за учениците, с които работим. То може да е такова и за учителите. 

На фона на статистиката за напускащи млади преподаватели училищата имат нужда да положат целенасочени усилия да развият учителите си и да се уверят, че те се чувстват достатъчно подготвени, за да се справят с предизвикателствата на класната стая. Качествено образование се постига с инвестиции в хората и с мерки за задържането им. 

 

Видове професионална квалификация

Обучения 

Една от най-познатите форми за продължаваща професионална квалификация е обучението. Това е различно по време, място и форма на провеждане взаимодействие между обучител и присъстващи учители, по време на което учителите научават различни стратегии, методи или инструменти, които да са им полезни в работата. 

Обученията в България част от задължителните форми за квалификация, имащи отношение към придобиването на ПКС, атестацията и др. Те са и най-интензивни – обучение, даващо един квалификационен кредит, изисква отделянето на 16 академични часа в работа по темата. 

Онлайн асинхронни курсове

Това е сравнително нова форма на продължаваща квалификация, която включва самостоятелно запознаване с предварително записани видео материали и допълнителни ресурси. Плюсовете са, че тези курсове позволяват гъвкаво гледане и минаване през материалите със собствено темпо. 

В prepodavame имаме над 25 курса – част от тях са с безплатен достъп, други са достъпни само с активен абонамент. След всеки завършен курс, учителят може да изтегли от сайта сертификат за преминат курс, който да приложи към професионалното си портфолио.

Уебинари

Уебинарите са обикновено кратки – 60 до 90-минутни – фокусирани разговори по дадена тема. Освен полезна информация, този вид квалификация позволява на включилите се учители да задават въпроси и да общуват с лекторите и останалите участници, най-често посредством чат. 

В prepodavame правим по поне един уебинар месечно. Регистрацията за тях е безплатна и в деня след провеждане изпращаме запис и ресурси по темата до регистрираните участници. Те могат да се наблюдават и във фейсбук страницата ни, но там гледащите нямат възможност да задават въпроси, така че винаги препоръчваме регистриране и влизане в zoom връзката. За потребителите с абонамент за платформата е достъпен и архив от всички проведени уебинари и възможност след попълване на обратна връзка за гледан запис, да получите сертификат за участие в уебинара. 

Сертификат на участие в уебинар

Наставничество/менторство

Всеки новопостъпил учител има право и нужда от учител-наставник, който да му помага в адаптирането в училището и задълженията, които съпътстват работата. Отвъд това обаче често учителите изграждат неформални форми на сътрудничество, в които по-опитните споделят препоръки, изслушват притеснения и помагат за решаване на казуси. Училищата, в които целенасочено се работи за формализиране на това взаимодействие, често имат много добри резултати в адаптацията и задържането на учители.

Ако искате да научите повече за коучинг подхода в образованието, може да видите видео курса ни по темата.

Четене на професионална литература

Всяка предметна област има своите специфики и се развива с времето, така че за всеки учител е ценно да чете регулярно статии и книги, свързани с неговия предмет. Взаимодействието с професионална литература може не само да обогати инструментариума на учителите, но и да ги вдъхнови да опитват нови неща и да експериментират със собствените си умения да ангажират учениците с темата. 

Групи в социални мрежи

Във всяко училище има по няколко начални учители или учители по език, но много често учителят по история е само един. В тези случаи разговорите, свързани с конкретни специфики на предмета, няма как да се случват в рамките на училището и тези преподаватели трябва да търсят извън него връзки със свои колеги. Един от най-честите случаи е учители от един и същи град да обменят опит, но съществуват и групи във фейсбук, посветени на повечето предмети, в които човек може да зададе въпрос и да получи ценни насоки, помощ с материали или дори споделяне на притесненията от конкретен професионален казус. Тези групи за взаимопомощ могат да са ценни, но е необходимо да се спазват и правилата за общуване в интернет пространството. 

Конференции

Образователните конференции са друга позната форма за продължаваща квалификация. Те позволят на преподаватели от една страна, да се запознават с новости в педагогиката, от друга – да обменят идеи и да се запознават с други учители. 

В prepodavame организираме годишната конференция “Добрите практики на фокус”, на която награждаваме победителите в едноименния конкурс, но и организираме работилници и образователно експо.

Обмяна на добри практики – посещение на друга класна стая/друго училище

Обмяната на добри практики е ключова за професионалното развитие на учителите. Тя може да се случва на различни нива – учители от едно училище да посещават взаимно часовете си, училищата да организират вътрешно споделяне на добри практики, регионалните управления да събират учители, които да обменят опит, учители от едно училище да посещават друго училище, за да черпят вдъхновение. 

Ползите за споделящите са почти толкова големи, колкото за тези, пред които се споделя опит, тъй като формулирането на същността на добрата практика изисква фокусирано време за рефлексия над собствените ни умения и действия и какво е това, което дава ефект.

Ако търсите добри практики, споделени от учители в България, посетете специалната страница в сайта ни, на която събираме всички подадени практики в инициативата “Добрите практики на фокус”. Всяка година между октомври и декември пък може да се включите, като подадете своя практика, която искате да споделите с преподавателите в страната.

Неформални разговори

Разговорите с колеги, които са неформални – случват се в коридора, в някой свободен час и т.н. – са изключително полезни, особено за нови учители. Насърчаването на култура на споделяне е сред основните задачи пред всеки един добър директор. 

Видове продължаваща професионална квалификация

Пречки пред професионалното развитие

Конфликт с много работни ангажименти

Ежедневието на учителя е изключително натоварено, но също така доста непредвидимо – налагат се замествания, инвестиране на време в спешни задачи, свързани с някоя извънкласна активност и др. Ето защо често учителите деприоритизират своята квалификация. 

Нещо, което може да помогне, е да изградите рутина и да отделяте регулярно време за това. Учители, с които ние говорим, споделят, че всеки вторник следобед отварят и четат седмичния ни бюлетин. В него намират нови статии и ресурси, които позволяват за 15-20 минути/седмично да се заредят с идеи и практики, които да опитат. 

Неналичие на подходящо обучение

Повечето обучения се планират така, че да обслужат нуждите на големи групи хора. Това често ги прави общи и недостатъчно специфични и полезни за всеки участник. По отношение на обученията съветът ни е да бъдете проактивни и да търсите възможности да задавате въпроси, защото по този начин може да насочите и вниманието на обучителя към по-специфичните ви нужди.

В prepodavame винаги пускаме анкета преди всяко месечно обучение, което провеждаме, чрез която разбираме повече за това какво вече знаят участниците по темата и какво ги интересува. Нашите обучители адаптират обучението и примерите, за да отговарят те на очакванията на включващите се. Ето защо и насърчаваме да не оставяте записването на обученията за последния момент, тъй като обучителите имат нужда от време да се запознаят с отговорите от предварителната задача.

Отговорности със семейството

Често обученията и уебинарите се случват в извънработно време, което създава пречки пред прекарването на качествено време със семейството. В този случай може да изберете за себе си да заложите повече за асинхронни форми за продължаваща квалификация за учители, напр. видео курсове, архив с видео записи на уебинари или самостоятелно четене на статии.

Твърде скъпо

Голяма част от квалификационните форми за учителите се заплащат от училището, в което работят. Над 250 училища в страната вече активираха училищен абонамент за prepodavame.bg, чрез който учителите им получават безплатен достъп до обучения, записи от уебинари, библиотека с работни листове, наръчници и др.

Липса на подкрепа от ръководството

В някои случаи учителите се сблъскват с липса на разбиране от ръководството на училището за специфичните им нужди за квалификация. Ето защо създадохме и възможност за индивидуално активиране на абонамент за сайта ни, който дава достъп до всички форми на квалификация, вкл. обучения с кредити.

 

Грешни разбирания за професионалната квалификация на учителите

Опитните учителите нямат полза от продължаващата квалификация

Истината е, че новите учители наистина имат нужда от повече време, което да отделят за своята продължаваща квалификация. Но всеки преподавател има нужда от вдъхновение и от точки на контакт с нещо различно, нещо, което да поднови ентусиазма, с който влизат в класната стая.

Продължаващата професионална квалификация е единично събитие

Неефективно е да се мисли за квалификацията на един учител като единично събитие, напр. всеки трябва да посети едно обучение с кредит/годишно. Продължаващата квалификация е процес, който е индивидуализиран и включва микс от различни форми на формално и неформално повишаване на квалификацията. 

Професионалната квалификация отнема много време, но има малко въздействие 

Ако инвестирате време в неподходящи за вас форми на квалификация, напълно е вероятно да не виждате смисъл от тях. Ето защо е изключително важно да имате предварителен план какво искате да постигнете и да търсите онези решения, които ще ви подкрепят в постигането на професионалните цели. 

 

Платформата ни е създадена от учители за учители и сме сигурни, че при нас може да намерите разнообразни форми за продължаваща квалификация, а училищният абонамент е услуга, чийто фокус е да даде цялостно решение, което обаче позволява на всеки учител да избере най-подходящата за него форма на квалификация. 

Ако искате да научите повече за това как училищният абонамент спестява средства и осигурява качество, може да посетите страницата ни и да заявите индивидуална оферта за Вашето училище.

 

Използвана литература:

https://www.prodigygame.com/main-en/blog/teacher-professional-development/ 

https://www.oecd.org/berlin/43541636.pdf

https://www.cambridgeinternational.org/Images/621009-teacher-professional-development-facsheet.pdf 

 

Още полезни статии:

Кариерно ориентиране и личностно развитие

Как избираме професии или кариерно ориентиране?

В тази статия няма да намерите 5 практически съвета за провеждане на часове по кариерно ориентиране. Тази статия по-скоро ще припомни някои реалности, свързани с

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали