Помисли – обсъди – дискутирай

ОПИСАНИЕ

 Практиката подпомага дискутирането в клас и гарантира, че всеки обучаем има възможност да споделя своето мислене, да изслушва активно мнението на другите и да допринася за дискусията. Дейността може да се приложи във всяка област от учебния процес – за обсъждане на текст, книга, видео или пък за дискусия, свързана с конкретен проблем, който изисква решение.

Изтеглете графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Обсъдете с учениците темата, която ще дискутирате. Представете им и целите на дискусията.
  2. Помисли: Дайте на учениците няколко минути, в които всеки индивидуално да помисли върху темата или въпроса, който сте задали. Кажете им, че могат да запишат своето мнение върху лист хартия. Могат да използват избран от тях метод за водене на записки: рисунка, изброяване на точки или кратък текст.
  3. Сподели: Разделете учениците на групи и определете времеви лимити за работа. Всеки споделя мислите си с останалите ученици в групата. Обяснете им, че всеки трябва да сподели своето мнение, докато останалите активно слушат, без да прекъсват. Възможно е да поискате от учениците да водят записки, докато слушат другите и да записват въпросите, които възникват.
  4. Дискутирай: Учениците от всяка група обсъждат споделените мнения до момента и обмислят как техните мнения се припокриват и надграждат. Това е чудесна възможност за възпитаниците ви да изследват връзките между споделените идеи или да подчертаят общите тенденции в отговорите, които дават.
  5. Всяка група номинира един представител, който да презентира обобщените резултати от дискусията пред класа.
  6. Дайте на всеки ученик копие от работния лист. Нека всеки разсъждава индивидуално върху въпросите.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Възможно е да приложите дейността при обсъждане на учебна единица, въпрос или казус. Особено подходяща при въпроси, които могат да имат повече от едно решение.

Можете да приложите в часовете по чужд език за обсъждане на текст, видео или книга с конкретен въпрос, който учениците да изследват. Ако четете текст, свързан с града и селото, помолете учениците да съпоставят двете, като обяснят какви са приликите и разликите.