Модел на Фрайер

ОПИСАНИЕ

 С помощта на практиката учениците дефинират понятие/дума/термин, описват неговата същност и характеристики. Тази информация е поставена върху диаграма, която е разделена в четири секции, за да осигури на учениците визуално представяне. Моделът подтиква задълбоченото разбиране, анализиране и синтезиране на изучаваните понятия. Посредством метода учениците могат да прилагат вече съществуващи знания по дадена тема, както и да изграждат нови връзки.

Изтеглете графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Представете диаграмата на класа, като използвате пример, за да демонстрирате различните компоненти. Моделирайте вида и качеството на желаните отговори, когато давате различни примери.
  2. След това прегледайте с класа предварително избран списък с ключови понятия, преди да се запознаете с темата в учебника. Прочетете текста по темата в учебника.
  3. Изберете ключово понятие от изучаваната тема и заедно с учениците попълнете диаграмата.
  4. Раздайте на всеки ученик копие от модела или пък ги помолете да попълнят информацията в своите тетрадки.
  5. Учениците прилагат стратегията по двойки или в малки групи с избраните ключови понятия. Възможно е да дадете различно понятие на всяка двойка/група.
  6. Учениците споделят помежду си своите попълнени диаграми и взаимно допълват отговорите си при необходимост.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Моделът е широко приложим и може да бъде реализиран в програмата на всеки учебен предмет. С помощта на работната диаграма учениците могат да разгледат ключови понятия като “демокрация”, “империя”, “средновековие” в часовете по история. Понятия като “миграция”, “корупция” и “дискриминация” пък могат да придобият по-дълбок смисъл за учениците в часовете по гражданско образование.