Лидерски екип

Лидерски
екип

Структура на обучението

Модул 1:
Ученикът
в центъра на ученето

На живо

» Кои са факторите, които допринасят за качествено учене и развитие на учениците?
» Какви лидерски/педагогиче-ски практики поставят ученика в центъра?
» Кои са ключовите цели на училището/в моята класна стая?

Модул 2:
Силата на наблюдението

1 и 2 декември 2023

Синхронно, онлайн

» Какви са измеренията на екипната работа в училище?
» Какво представлява Професионална учеща се общност (ПУО) и как да я използваме, за да осигурим преподаване с фокус ученикът?
» Как да провеждаме екипни срещи с приложение на алгоритъм за дискусиите?

Модул 3:
Данните
на фокус

Синхронно, онлайн

» Как да развиваме система за събиране и анализ на данни (ниво кл. стая и ниво училище)?
» Каква система за управление на качеството подкрепя развитието на училището?
» Какви данни събираме, как ги анализираме и как ги използваме при вземането на решения (ниво класна стая и ниво училище?

Обобщение
на
годината

На живо

» Какво постигнахме в първата година?
» Какво научихме и искаме да споделим с колеги?

Модул 4: Планиране и управление на промяната

Синхронно, онлайн

» Как да управляваме качеството на учене и преподаване в училище?
» Какви практики подкрепят професионалното развитие на всеки учител?
» Каква е връзката между личностното и професионалното развитие?

Модул 5:
Поглед в бъдещето

Синхронно, онлайн

» Какви са целите ни оттук насетне?
» Как да ангажираме повече колеги да работят съвместно и да поставят ученика в центъра?
» Как продължаваме да „въртим колелото“ на учещата организация?

Годишна
среща

На живо

» Какво научихме през тези две години?
» Как продължаваме заедно напред?

МОДУЛИ