Какво представлява един STEM ден в столичното 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”

В столичното 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” се обучават ученици от 1. до 12. клас. Учителите забелязват, че преходът от IV в V клас води до понижена мотивация на учениците и започват да търсят начини, с които да повишат ангажираността на децата и да направят така, че те отново да идват с желание на училище.   

Това поставя основите на един мащабен междупредметен проект, който започва в прогимназиален етап, но предстои да се разрастне и постепенно да обхване и класовете от гимназиален етап. За STEM деня в 90 СУ и изследването на света чрез “големия въпрос” ни разказва г-жа Лилия Борисова, начален учител и учител по биология и химия. Конкретно за тази практика тя работи в екип с още 14 колеги от училището, които преподават по природни науки, математика, информационни технологии, български език и литература, чужди езици и технологии и предприемачество на ученици от 5. до 9. клас.

Визитка на практиката

Име: STEM ден в 90 СУ;

За кого е подходяща: Ученици в прогимназиален етап, както и ученици в 8. и 9. клас;  

Времетраене: STEM ден за всеки клас от 5. до 9. включително се провежда веднъж седмично в рамките на учебния ден. “Големи въпроси” се изследват два пъти на срок за всеки клас, като дейностите в един въпрос продължават средно около 4-5 седмици;

Цели: Успешно STEM обучение с постигане на трансдисциплинарно ниво на интеграция на STEM съдържание в 5.-12. клас, подобряване на резултатите и развиване на компетентности като критическо мислене, работа в екип, ефективна комуникация, себеизразяване, емоционална интелигентност, дигитална грамотност, конструктивно взаимодействие с околните; положителни нагласи към училището и висока мотивация за учене;

Необходими материали и предварителна подготовка: Всички дейности от споделената практика се реализират в център “раСТЕМ в света на науките”, пространство, което предоставя различни режими на учене и отговаря напълно на нуждите за осъществяване на STEM ден по описания начин с различни дейности и активности. 

Важно: Ако искате да приложите някоя от дейностите по проекта, не е задължително и вашето училище да разполага със STEM център. Всеки елемент от споделената практика може да се адаптира спрямо материалната база във вашето училище. Г-жа Лилия Борисова е убедена, че всичко е най-вече въпрос на желание.

Описание на практиката

Кой участва?

В практиката участват всички учители, които имат часова заетост в STEM деня, отговаряща на седмичното разписание. Идеята е всички съгласувано да вървят в една посока за развиването на конкретни умения. Учителите съгласуват посланията, очакванията и изискванията, които имат към учениците с цел да мотивират децата и да не ги объркват. 

Екипът от учители провежда ежеседмични срещи за рефлексия след STEM деня и обсъждане на предстоящите дейности за следващата седмица. Усъвършенстват се чрез участия в различни обучения, финансирани от бюджета на училището. Квалификацията включва целенасочени обучения, свързани с:

 • Даване и получаване на конструктивна обратна връзка; 
 • Рефлексия;
 • Съвместно планиране на уроци; 
 • Дизайн на проектно и проблемно базирано обучение; 
 • Обучение за учене през “Голям въпрос”;
 • Дигитална компетентност – платформи, роботика, 3Д принтиране и др.

Повече за “Големия въпрос”

Обучението за учене чрез “Голям въпрос” е проведено с помощта на Милена Ленева и Фондация “Темпо”. Г-жа Лилия Борисова разказва как изглежда на практика планирането на големите въпроси:

“Екип учители например всички учители, които преподават на 5. клас, се събират в началото на учебната година и разписват визия на ниво випуск. Гръбнакът на големите въпроси са биология, химия или човек и природа – предметите, застъпени в STEM центъра. Оттам тръгваме като нужди по учебната програма – в началото на срока измисляме въпросите за следващия срок. Например февруари си дадохме 2 седмици за планиране на големите въпроси за втори срок. Големите въпроси се движат по учебната програма и ги планираме съобразно с нея.

Представяне на "голям въпрос"

Който има конкретна идея, тя се обсъжда. Един колега е водещ по организацията на съответния въпрос, сформира се екип по желание и след това всички сядат да планират учебното съдържание. Провеждат се седмични срещи по екипи по класове, а всеки месец има глобална среща на STEM. Обсъждаме въпроса, дейностите, колко седмици, как започваме и т.н. Идеята на този вид организация на учебния процес идва от Фондация “Темпо”. След първоначалното обучение решихме да опитаме с един въпрос през месец юни 2021. Есента въведохме големите въпроси за всички всички класове от 5. до 9.

Важно е въпросът да се отвори с конкретна история и предизвикателство. Идеята трябва да грабне учениците. Представяме големия въпрос на учениците заедно като екип по време на STEM деня. Например сега въпросът, който ще изследва 7. клас е “Как да заведем котка на разходка до Луната?”. Въпросът за 8. клас е “Как да заселим Марс?”.”

СТЕМ ден в център “раСТЕМ в света на науките”

“Всеки клас има един STEM ден в седмицата, в който са комбинирани STEM предмети. STEM денят е съобразен със седмичното разписание, включващо предмети от природни области. 

Денят е с променен часови график, включващ 3 блок-часа по 90 мин. всеки. В рамките на STEM деня се осъществява учене през “Големи въпроси”, в които се реализират дейности с интегрирано учебно съдържание.

Всеки въпрос започва с история и предизвикателство, целящи да грабнат вниманието на учениците и да предизвикат мотивация за работа. Реализирането на един въпрос продължава в рамките на 4 – 5 седмици и в процеса се осъществяват дейности, в които учениците формулират хипотези, търсят отговори, решения, изследват, експериментират. Всеки “Голям въпрос” завършва с финално представяне на готов продукт, в който всички празнуват успеха.

Какво представлява един STEM ден в столичното 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”

STEM денят започва с определяне на настроението, което включва пет-минутен емоциометър за хармонизиране и завършва с рефлексия и зони за подпомагане. Така създадената организация дава възможност за емоционална уравновесеност, трайно усвояване на знания и успешното им прилагане в ежедневието.

По време на блок-часовете има както съвместно преподаване, така и само от един учител – според планираните дейности. Например в сряда за един от класовете сме планирали български, испански и английски език – цял ден съвместна работа. Големият въпрос изисква от тях да представят сайт на три езика, така че ще се работи едновременно и на трите езика.”

Защо си струва да опитате тази практика?

Учителите споделят, че след един срок ежеседмичен STEM ден и “Големи въпроси” забелязват следните резултати:

Какво представлява един STEM ден в столичното 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”

 • По-високо мотивирани ученици; 
 • Повишени знания и умения в областта на природните науки; 
 • Повишен интерес към STEM профили; 
 • Повече ученици, участващи в олимпиади и класирани за областен кръг;
 • Учениците умеят да работят в екип и си сътрудничат; 
 • Умеят да търсят, извличат и обработват информация самостоятелно;
 • Умеят да мислят критично и водят ефективна дискусия; 
 • Изграждат умения за самостоятелност, увереност и адаптивност към бързо променящи се условия на днешното време; 
 • Изграждат функционална грамотност, която прилагат в ежедневието;  
 • Умеят да изследват, откриват и експериментират; 
 • Развиват умения за презентиране и проактивност – участие в проекти; 
 • Развиват емоционална интелигентност за ефективен учебен процес и добронамерена атмосфера. 

Тази практика е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“ 2022, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали