Игра на обяснение

ОПИСАНИЕ

 “Игра на обяснения” е дейност, която провокира разбиране защо нещо е такова, каквото е, т.е. съставяне на  причинно-следствени връзки и свързване на информацията. Така подпомага по-задълбоченото разбиране на обекти и явления. Учениците може и да познават тези явления, но практиката им позволява да научат повече за произхода на изследваните обекти и за това как функционират те.  Можете да приложите дейността с почти всичко, което можем да наблюдаваме: мобилни телефони, форми на управление, исторически документи или събития.

Дейността може да се реализира като обща дискусия с целия клас, по двойки или на групи. 

Изтеглете графичния органайзер от тук.

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Поемете активна роля, когато прилагате практиката за първи път, и моделирайте задаването на въпроси и техниките на разсъждение. С времето учениците могат да започнат да прилагат практиката самостоятелно,  без да е необходима подкрепа от страна на учителя.

 

  1. Представете на учениците работния лист и им споделете за метода, който ще използвате днес.
  2. Започнете с първия пример, за да демонстрирате на учениците как да работят. Използвайте предмет като чаша или компас, текст, стихотворение или картина, историческо събитие или пък научна теория, която сте изучавали. Започнете с първата точка от работния лист и посочете една интересна характеристика на избрания обект. Мислете на глас пред учениците: „Забелязвам, че… Това е интересно. Защо е така?“ или „Защо се е случило точно по този начин?”. 
  3. Продължете с втората точка от работния лист и попитайте: Какво може да е? Каква роля или функция изпълнява? Защо може да е там? Ангажирайте учениците и ги помолете да отговарят на зададените въпроси, да предлагат възможни обяснения и причини. Записвайте техните отговори на дъската, така че да бъдат видими през цялото време.
  4. След като няколко ученици вече са отговорили, помолете някои от тях да обосноват отговорите си. Попитайте ги: „Защо мислиш така?“, “Какво ви кара да кажете това?”, “Защо мислите, че се случва по този начин?”

Целта е групата да работи заедно за даването на обяснения, а не просто да търси отговора във външен източник, учител или учебник.

Въпросите и обясненията на учениците стават ясни на останалата част от класа при споделянията. Отговорите могат да бъдат записвани, за да се създаде общ списък от идеи на класа. Някои от ключовите въпроси/точки могат да бъдат избрани за следващи изследвания.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Практиката може да бъде реализирана във всеки учебен предмет. “Игра на обяснения” е особено подходяща за изследване на научни концепции в часовете по физика и астрономия, математика, химия, биология и др. Изследвайте математически модели, научни открития или пък модели на управление.