Дай 3

ОПИСАНИЕ

 Практиката съдейства на учащите да дават и получават обратна връзка от техните връстници. По този начин те откриват положителни елементи в своята работа. Дейността стимулира учениците да дискутират помежду си и заедно да откриват начини за обогатяване на знанията си и подобряване на учебния процес.

Изтеглете графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Представете работния лист на учениците и им обяснете, че този път не вие ще оценявате работите им, а техните съученици. Възможно е да приложите при оценяване на писмена разработка, устно изложение, презентация или работен лист. Обяснете на учениците, че няма да оценяват техните съученици по шестобалната система, а чрез детайлна обратна връзка, която действително да им помогне да станат по-добри.
  2. Преминете през всяка точка от работния лист и дайте пример, ако учениците не са участвали в подобна дейност досега.
  3. Групирайте учениците по двойки или пък определете друга система за даване на обратна връзка. Можете да помолите всички ученици да оценяват един свой съученик или пък да оценяват само партньора, с когото са в група.
  4. Ако прилагате след устно представяне, помолете учениците да водят записки върху работния лист, докато техният съученик говори. Изберете и подходящ начин за представяне на обратната връзка. Ако учениците работят по групи, могат да споделят записките със своя съученик поотделно. Възможен е и вариант под формата на дискусия, в която всеки накратко споделя мнение за представянето на съученика си. Напомнете на участниците да спазват добрия тон и да бъдат положителни в своите изказвания. Учениците дават обратна връзка, следвайки точките от работния лист:
  • един плюс за работата
  • едно нещо, което се нуждае от допълнително обяснение
  • едно предложение за подобрение

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Практиката е приложима за всеки учебен предмет. Особено подходяща за групово оценяване при презентиране. Ако учениците изготвят проект, който изисква и изнасяне на презентация, можете да поискате от останалите да си водят записки за обратна връзка, докато наблюдават. Бихте могли да помолите учениците да използват работния лист, за да оценяват различни компоненти, като например: качеството на презентацията (powerpoint, google slides, постер), съдържанието на проекта, презентационни умения и др.