Дърпане на въже

ОПИСАНИЕ

Дърпането на въже е дейност, която развива аналитично мислене и способността да се аргументира по един проблем или въпрос от две противоположни гледни точки. В зависимост от сложността на поставения проблем или въпрос, може да бъде подходяща за всички възрастови групи. Може да се използва и в различни конфигурации – по двойки, малки групи, целия клас и дори между класовете. 

Изтеглете графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Споделете с учениците работния лист и им представете дилемата, която сте избрали. Представете казус, който отговаря на нуждите на групата и съответства на учебния материал, като например “Могат ли индивидуалните усилия на всеки да помогнат за успешното опазване на околната среда?”. Тук учениците следва да разгледат двете страни на “въжето” – от една страна влиянието на отделния човек за опазването на околната среда, а от друга – ролята на големите фирми и корпорации.

Възможна е индивидуална работа или работа по двойки/групи. Ако за пръв път реализирате подобна дейност с класа, е допустимо да работите и колективно, като разсъждавате заедно под формата на групова дискусия.

  1. Попълнете първата точка от работния лист: Създайте и рамкирайте двете противоположни страни. Тук от учениците се изисква да опишат дилемата и да представят накратко двете гледни точки.
  2. Във втората точка от работния лист учениците трябва да изведат възможно най-много причини, които ги карат да защитят една от избраните гледни точки.
  3. В следващата точка трябва да се посочат плюсове и минуси на всяка от страните.
  4. Накрая помолете учениците да запишат „Ами ако“ въпроси, проблеми, фактори или опасения, които може да се наложи да бъдат проучени допълнително, за да се разреши проблемът.
  5. Нека всяка група сподели написаното. Обобщете резултатите и ги представете, като нарисувате въже, което да визуализира двете страни на дилемата.
  6. Завършете урока, като помолите учениците да размишляват върху дейността. Задайте  някои от следните въпроси:

Какви нови идеи имате за дилемата?

Все още ли се чувствате по същия начин, както в началото? Променихте ли мнението си? Ако да, защо?

Имаше ли конкретен аргумент, който ви накара да промените мнението си?

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Практиката е подходяща за приложение в часовете по гражданско образование, предметите от философския цикъл, история, география, литература и др. В часовете по философия учениците могат да прилагат основни методи на логиката, анализирайки морални и етични дилеми по модела “Дърпане на въже”. Учебният план по гражданско образование също предполага широко прилагане на практиката. Например учениците могат да бъдат поставени пред дилема, свързана със сравнение на две форми на политическо управление.