3-2-1 Скок

ОПИСАНИЕ

 “3-2-1 скок” помага на учениците да разберат собствения си процес на учене, като вземат предвид своите съществуващи знания и това как те се променят в хода на учебния процес. Тази дейност е подходяща за часове, в които учениците усвояват нови знания, свързани с вече изучаваната и позната за тях тема или раздел. 

Изтеглете графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Когато въвеждате темата, споделете с учениците само няколко подробности от това, с което предстои да се запознаят. Попитайте ги какво знаят по темата и чуйте мнението им.
  2. Представете работния лист към дейността. Визуализирайте го на дъската или принтирайте копие за всеки. Помолете учениците да напишат 3 думи или мисли, 2 въпроса и 1 метафора, свързани с изучаваната тема в графата Начален отговор. Насърчавайте ги да записват мислите си бързо, като използват думи и въпроси, за които се сещат на момента.
  3. След това запознайте учениците с новия учебния материал. Това може да не е цял урок, а само фрагмент от темата. Може да включва четене на статия по темата, гледане на видеоклип, изследване на артефакт, наблюдение на произведения на изкуството или ангажиране в дейност, свързана с темата. Задължително обаче запознайте възпитаниците си с нова информация или нови перспективи по темата, които да разширят мисленето им в нови посоки.
  4. След това учениците попълват същата информация, но в графа „Нов отговор“ от работния лист.
  5. Накрая помолете класа да попълни и графа „Скок“.  В тази част всеки трябва да направи връзка (мост) между първоначалното и новото си мислене, обяснявайки как и защо неговото мислене се е променило. Обяснете на учениците, че първоначалното им мнение по темата не е правилно или грешно, а че то е само отправна точка.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Моделът е широко приложим и може да бъде реализиран в програмата на предметите литература, история, гражданско образование, биология, химия и др. 

Дейността може да бъде включена в изучаването на темата “Царство животни” по биология, например. Учениците имат предходни знания за устройството и функциите на животинските организми, но могат да ги надградят и да направят паралел между новата информация и това, което вече знаят. 

Можете да стимулирате критичното мислене на учениците в часовете по гражданско образование или история, като използвате метода за анализиране на понятия като “миграция”, “демокрация”, “глобализация”, “капитализъм”, “диктатура” и други. Важно е да използвате понятия, които в някаква степен са познати за учениците. Разширете разбирането им с нова информация, която да “избистри” въпросите, които са възникнали. Практиката е особено подходяща за изясняване на противоречия и погрешни схващания по определени теми.