3-2-1 Рефлектирай

ОПИСАНИЕ

 “3-2-1 рефлектирай” подпомага опитите за самооценка и саморегулирано учене на учениците. В хода на практиката те разсъждават върху знанията, които са усвоили, въпросите, които имат, и предизвикателствата, които срещат в процеса на учене. Можете да приложите практиката в края на раздел или непосредствено след като сте усвоили нов материал.

Изтеглете графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Обсъдете с учениците дейността и им обяснете какви са целите.
  2. Раздайте копие от работния лист на всеки ученик или запишете въпросите на дъската. Нека всеки отговори на следните въпроси от листа:
  • Неща, които научих
  • Въпроси, които все още имам
  • Предизвикателство, пред което се изправям
  1. Обсъдете отговорите на учениците или ги помолете да споделят отговорите си по групи.

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Приложете в края на раздел или в края на часа, след като сте усвоили новия материал с учениците. Ако например изучавате темата за електромагнитната индукция по физика, помолете учениците да напишат какво са научили, какви въпроси имат и кое за тях остава предизвикателство. По този начин учениците могат да идентифицират зони на трудност в самото начало. Наблегнете допълнително на въпросите, които учениците имат.