Създаване на продукт

ОПИСАНИЕ

Създаването на продукти включва учениците в креативен процес, който отразява техните знания и умения в една или повече предметни области, докато развива умения за работа в екип, управление на времето и саморегулирано учене. Такъв тип дейности са подходящи за всички предмети и всички възрастови групи. 

Насоки за създаване:

 • Създайте ясни критерии за финалния продукт и ги споделете с учениците (формат, време за представяне, конкретно предметно знание, което да включат и т.н.);
 • Задайте реалистични срокове за изпълнение;
 • Можете да предвидите междинни спирки, в които да дадете допълнителни насоки или обратна връзка;
 • Включете протоколи, в които учениците да документират разпределението на ролите и отговорностите в групата;
 • Предвидете време за представяне на продуктите и обратна връзка по предварително зададените критерии;

Варианти за продукти:

 • Организиране на събитие, 
 • Създаване на:
  • видео, 
  • книга, 
  • пиеса, 
  • плакат, 
  • приказка,
  • брошура,
  • албум, 
  • портфолио, 
  • макет, 
  • статия, 
  • сайт, 
  • презентация, 
  • наръчник,
  • диалог;
 • Провеждане на дебат или панелна дискусия.