Откъде го знам?

ОПИСАНИЕ

Тази стратегия дава възможност на учениците да обяснят своето вече придобито знание  – как са го придобили и откъде са сигурни в него, както и да посочат какви източници  могат да използват, за да обогатят своето разбиране.

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Учениците рисуват голям кръг в центъра на листа си и четириъгълник около него.
  2. В кръга учениците записват цялата информация, която вече знаят по конкретна  тема/въпрос.
  3. След като изброят предишните си знания в кръга учениците мислят откъде знаят  тази информация. Откъде е дошла? Кой е техният източник? Тази стратегия  провокира задълбочаване на мисленето на учениците, като очаква от тях да  изброят различните източници, с които са работили от които са придобили  своята информация.

*Може да се адаптира, като се добави и поле, в което да запишат какво още искат да  знаят и какъв източник би могъл да ги снабди с такава информация.