Казус

ОПИСАНИЕ

Казусите са чудесна дейност, която позволяват на учениците да приложат теоретичните знания в практически контекст. Те развиват критичното мислене, способността за решаване на проблеми и комуникативните умения на учениците, като същевременно повишават мотивацията и ангажираността им. Дейността е подходяща за всички предмети и възрастови групи. 

 

Насоки за създаване: 

  • Определете какво искате да постигнете с казуса. Той трябва да бъде свързан с учебните цели и да насърчава развитието на конкретни умения;
  • Създайте казус, който е реалистичен и отразява реални ситуации, с които учениците могат да се срещнат;
  • Оставете възможност за различни подходи и решения;
  • Използвайте реални данни, документи или случаи, ако е възможно. Това прави казуса по-автентичен и релевантен;
  • Предвидете система за обратна връзка (по зададени критерии и предварително зададен формат). Това помага на учениците да усъвършенстват своите умения и да разберат по-добре принципите, които стоят зад дадената ситуация.