Изписана дъска

ОПИСАНИЕ

Тази стратегия ви дава възможност да провокирате учениците с въпрос по новия урок, да проверите те какво знаят по този въпрос и те самите да открият какво знае целия клас, кои са приликите/разликите и изненадите в познанията на класа. Това провокира интерес и любопитство в учениците да открият правилният отговор. 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Измислете начало на изречение, въпрос, чрез който да учениците да видят  отговорите си един на друг, а и вие техните. Обикновено, тези въпроси  провокират високите нива на мисловни процеси и разяснение на голямата  картинка по определена тема. 
  1. Докато участниците генерират своите отговори, им задайте да нанесат/запишат  своите мисли и отговори на предварително подготвено място – флипчарт,  дъска. 
  1. След като всички отговори са нанесени, дайте време на учениците да обиколят и  да се запознаят с отговорите и мислите на останалите, да установят прилики,  разлики и изненади. Можете да им дадете работен лист с разчертаните три  колони: „Прилики“, „Разлики“ и „Изненади“, за да успеят да ги систематизират  по-целенасоченo. 
  1. Дайте време на учениците да обсъдят нещата, които са записали в малки  свободно сформирани групи, като се ръководят от прилики, разлики и изненади.