Елементи – Хора – Взаимодействия

ОПИСАНИЕ

Тази дейност развива уменията за системно мислене и е по-подходяща за ученици в гимназиален етап. Дейността провокира учениците да разглеждат задълбочено една система, да идентифицират нейните елементи, да разпознаят кой участва в нея, директно или индиректно, и да обмислят последствията от промените в системата. В началото може да дадете насока на  учениците да направят списък на всички елементи и хора, участващи в системата, и да ги визуализират, за да направят видими взаимодействията между тях.

ВЪПРОСИ

  1. Какви са елементите на системата?
  2. Кои са хората, свързани със системата?
  3. Как взаимодействат хората в системата помежду си и по отношение на елементите на системата?
  4. Как една промяна в елемент на системата влияе на различните части и хора, свързани със системата?