Аргументирано Вярно – Грешно

ОПИСАНИЕ

Учениците преценяват дали дадено твърдение е вярно или грешно, като търсят  доказателства в подкрепа на своята преценка. Тази стратегия им дава възможност да  задълбочат своето мислене по конкретна тема/проблем. Може да стане устно в  дискусия в класа, а може да бъде подкрепена с работни листа, чрез които всички  ученици да имат възможност да подкрепят своята преценка като търсят различни  доказателства за нея.

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Изберете 3 до 6 твърдения – запишете ги на дъската или ги разпечатайте на  предварително подготвени работни листове в една обща колона. 
  2. Раздайте работните листа или задайте на учениците да начертаят и напишат свои  собствени. В първата са попълнени твърденията, във втората отбелязват  вярно/невярно, а в третата Защо мисля така?
  3. Индивидуално или в малки групи, учениците обсъждат всяко твърдение, за да  преценят, дали са съгласни или не, съответно да потърсят доказателства за  оценката си.