Примери

Подредба на класната стая

Важно е да подреждаме класната си стая по начин, който да дава възможност на всички да имат сравнително сходни позиции, да сме сигурни, че виждат мястото, на което се презентира, че имат достатъчно разстояние помежду си, така че да не се бутат и пр.

Визуализации

Очаквания и процедури

Послания

Общност в класната стая

Проследяване на напредъка