УЧИТЕЛ – УЧЕНИЦИ

/Намеса при трудни ситуации/

Когато класните стаи насърчават позитивните взаимоотношения и силното чувство за общност, принадлежност и безопасност, е по-малко вероятно учениците да проявяват разрушително и неприемливо поведение. Изследванията показват, че СЕУ в училище има положително въздействие върху поведението на учениците и води до по-малко проблеми с дисциплината (Durlak et al, 2011). За разлика от този подход, практиките за поддържане на дисциплина в класната стая, които се фокусират върху наказанието, могат да подкопаят СЕУ и да демотивират и отблъснат учениците от техните общности в класната стая (Toldson, McGee & Lemmons, 2013; Kupchik & Catlaw, 2014).

Какво наричаме позитивна дисциплина и каква е разликата с наказателна дисциплина?

Дисциплината като самостоятелно умение – реално в основата си това е умението за самоконтрол и самоуправление, което всеки човек има развито в различна степен. Да сме дисциплинирани означава, че полагаме усилия и постоянство в постигането на целите си, че изразяваме емоционалните си преживявания по конструктивен и балансиран начин, че взимаме решения, които се базират на аргументи, а не на емоции, че осъзнаваме какви последствия може да има поведението ни върху останалите и сме готови да носим отговорност за него.

Тоест, когато говорим за дисциплина ние говорим за много конкретни социално-емоционални компетентности.

Те са необходими в редица ситуации, в които учениците със сигурност попадат в училищния си живот – тоест не са абстрактни идеи за необозримото бъдеще.

Гледайки на дисциплината като съвкупност от социално-емоционални компетентности ни позволява да имаме съвсем различен подход към интегрирането ѝ в училищната ни работата, но и най-вече към разбирането на двата основни термина.

  • Наказателната дисциплина е познатият на всички ни метод, в който фигурата на учителя налага последствия под формата на награди и наказания спрямо поведението на ученика. Много често този процес е едностранен след като не се дава възможност за обяснение или избор на ученика, който по-скоро “получава” и “търпи” съответното последствие. 
  • Позитивна дисциплина е различна основно с това, че е диалогична. Това означава, че вместо учителят да налага последствия на ученика, учителят разговаря с ученика, предоставя му избор за поведения като го запознава ясно с отговорностите и последствията, които това ще има за него или обобщено позитивната дисциплина стъпва на изграждането на такива отношения и структури в класната стая, които да позволят на всеки ученик да упражнява умението си за самоконтрол и самоуправление.

Стратегии за насърчаване на позитивна дисциплина