Използване на технологии

Подходящо за: 5 – 12 клас

Описание:

Използвайте онлайн инструменти, като например дневници или блогове, за да управлявате самооценката въз основа на рефлексивни дейности. Можете да изисквате от учениците да публикуват редовно разсъждения в отговор на зададени въпроси. След това както вие, така и те могат да оценят процеса си на учене. За тази цел можете да създадете личен дневник или блог, който може да бъде споделен с други ученици (или да бъде публикуван) и да се дават коментари.

За по-обективни задачи, като например научни или математически изчисления, можете да предоставите автоматично оценявани онлайн тестове в google forms. Поканете учениците да създават въпроси за тестовете, които ще получат в края на годината; това добавя метакогнитивен слой към упражнението. За тази стратегия могат да се използват онлайн инструменти като Book creator, Google classroom, Power Point и др.