Съгласуване на цели за академично и социално-емоционално развитие

Как свързваме академичното и социално-емоционалното развитие на учениците?

Всеки учебен предмет има своите процеси, ключови въпроси и умения. Учителите избират основния фокус на знания и академични умения при планирането на своите раздели и уроци. Съгласуването с развитието на социално-емоционалните компетентности на учениците включва и мисленето за начините, по които учениците ще могат да преживеят този материал, да рефлектират върху процеса си на учене и развитие.

Съгласуване на цели - СЕУ интегриране

Как свързваме математиката със социално-емоционалното развитие на учениците?

Като част от процеса на учене и развиване на математически умения се очаква учениците да могат да аргументират своите решения и да критикуват други решения. Това по естествен начин може да се свърже със следните СЕК-компоненти:

 • Осмислят как собствените им аргументи могат да бъдат интерпретирани, като се опитват да ги погледнат от чужда перспектива (Социална осъзнатост)

 • Осмислят собственото си мислене и свързват идеите си с предоставената информация (Самоуправление)

 • Разбират чуждата гледна точка, за да интерпретират ефективно чужди аргументи (Социална осъзнатост)

 • Слушат активно, за да разберат чуждата гледна точка и аргументи (Социална осъзнатост)

Какво можем да предприемем, за да интегрираме по-успешно?

 • Предизвикателни концепции и идеи– Предизвикателни конпцепции изискват стратегия, която да овластява учениците и да им дава възможност да се справят с предизвикателства или да изисква да работят с някого, за да постигнат целта.

Kid in a garden experience and idea
Group of kids playing tug of war
 • Начертаване на стъпки за постигане на целта– От какво ще се нуждаят учениците, за да успеят да се справят със задачата? Много често социално-емоционалните компетентности могат да окажат подкрепа в пътя към постигането на тези цели. Например, в часовете по науки, учениците може да имат задача да проведат изследване, което изисква планиране и изпълнение на цялостен процес. Това позволява да развием в учениците умения за самоуправление, като очакваме от тях да начертая пътя за постигането на целта в малки и конкретни задачи, с които трябва да се справят.

 • Целите, които изискват интерпретиране на решения или взаимоотношения, независимо, дали реални или измислени– Социалните и хуманитарни науки дават възможност за много преки връзки с преподаването на СЕК. Например, в часове по език и литература, в които се очаква учениците да интерпретират диалог или взаимоотношения между герои, може да се акцентира върху развитието на социална осъзнатост, като работим с учениците за разбиране на чужда гледна точка.

two-teenage-girls-are-braided-in-one-braid-sitting-2022-11-14-03-07-06-utc

Убедете се, че всеки ученик се припознава в изучавания материал и не се чувства изолиран от съдържанието. Това означава да давате възможност за изразяване на различни гледни точки, както и да подсигурявате разнообразни истории и примери, които учениците да изследват.

Какво можем да предприемем, за да интегрираме по-успешно?

 • Попитайте учениците какви компетентности са им необходими, за да се справят с академичните цели и задачи

 • Дайте на учениците възможност да осмислят предизвикателствата, които могат да се появят по пътя

 • Моделирайте социално-емоционалните компетентности във всичките си интеракции с учениците

 • Навигирайте учениците в процеса на решаване на проблеми и конфликти, когато изпитват затруднения. Давайте им стратегии, с които да опитват да се справят сами, вместо да го решавате вместо тях или дадавате възможност да се откажат от груповата им работа

 • Споделяйте своите наблюдения за впечатленията, които сте натрупали за СЕК-развитието на учениците по време на отделни задачи

 • Оставяйте време за индивидуална и групова рефлексия върху процеса на учене