ПРОЦЕС НА ПОСТОЯННО УЧЕНЕ

Какъв е процесът на проследяване и измерване на напредъка?

Измерване и проследяване на напредъка - неизменна част от СЕУ

Оценяването на социалното и емоционалното учене е нещо повече от проследяване на напредъка в социално емоционалните компетентности на учениците. То включва и оценка на самото изпълнение на СЕУ стратегии и уроци, както и използването на данни за СЕУ в процеса на непрекъснато подобряване на качеството на преподаване и учене.

Проследяване и измерване - СЕУ интеграция

Untitled (2)
Точно както оценяването е от решаващо значение за академичния напредък, така и измерването на СЕУ е ключов елемент за ефективното прилагане и непрекъснатото подобряване на СЕУ.
 
Проследявайки и социално емоционалния напредък, вие заявявате, че СЕУ е приоритет и установяте общ език за СЕУ между вас, учениците, родителите и колегите.

Още ползи от проследяването на напредъка по СЕК

Задълбочава разбирането ни за начина, по който учениците проявяват СЕУ с течение на времето.

Подобрява уменията ни да преподаваме СЕУ и използваме подходящи практики.

Оценяваме ефективността от използваните методи и практикити.

Постигаме обективни резултати.

Кои са големите въпроси, на които търсим отговор?

Социално-емоционалните компетентности се състоят от конкретни умения, които пък от своя страна се състоят от редица елементи. Самите елементи и умения често са свързани помежду си и си взаимодействат по различен начин.

“Какво точно да меря на социално-емоционалните им умения, при положение, че днес пак говорихме за това, че не трябва да се обиждаме?” – тази и много други подобни дилеми вероятно са познати на повечето от вас. Мисълта за измерване на напредъка по социално-емоционалните комептентности понякога ни създава притеснения, защото:

 • имаме колебания какво точно искаме да видим

 • вадим си изводи за цялостни прогрес на учениците от отделни ситуации

 • мислим едновременно за няколко умения или различни компетентности

Затова първата стъпка при развиването и измерването на прогреса по социално-емоционалните компетентности е да конкретизираме максимално уменията и целите, за които искаме да работим и да проверим напредъка на учениците. В таблиците по-долу можете да си припомните как изглеждат целите за всеки елемент в отделните възрастови групи.

Това ще ви помогне много по-ясно да знаете какви проявления и поведения да очаквате от учениците ви спрямо конкретни цели, за които сте работили.

Задълбочаване -примерни поведения по отделните умения

Избор на инструмент 

Един инструмент не пасва на всички. Когато обмисляте как да оцените СЕУ компетентността, е важно да изберете инструмент, който най-добре ще улови данните, които търсите. Някои СЕК могат да бъдат ефективно оценени чрез анкета сред възрастните, работещи с учениците, но това не е най-добрият начин за оценка на всички компетентности.

❏ Контекстуализиране на инструментите спрямо възраст и ниво на учениците.

❏ Въпроси за размисъл

● Как да оптимизираме времето за попълване? Колко регулярно го попълваме?

● Само ние ли го попълваме? Кой още можем да включим? Как?

● Как анализираме информацията и за какво я използваме?

● Как я визуализираме в класната стая?

● Какво може да се обърка? И как можем да се предпазим?

● При подготовката;

● При провеждането;

● При анализа и адаптирането на база данните;

❏ Визуализация на напредъка чрез тракер – примери

❏ Регулярни спирки за рефлексия и празнуване на успехите

Какво правя със събраната информация?

Знаем, че учителите измерват толкова много и различни неща и че много често се чувстват затрупани с тефтери, листчета и бележки, на които са отбелязани отделни резултати. Търсенето на различни инструменти и начини, чрез които да анализираме и обобщим тази информация, понякога е достатъчно изморително и трудоемко, че да не остава време за много други и различни действия, които да предприемем с тази информация.

Тук ще намерите една конкретна идея за обобщение и анализ на резултатите на класа след проведеното измерване, както и конкретни идеи за използване на тази информация. Може да направите такъв анализ, както на ниво клас, така и на ниво отделен ученик, ако използвате инструменти, които не са анонимни.

Примерен анализ на резултатите (при скала с 32 макс брой точки)

 • Разпределяне на лидерски роли на база силни страни на учениците;

 • Споделяне с учениците на силните страни на класа; генериране с класа на идеи за отпразнуване на напредъка; изпълнение на най-популярната идея;

 • Създаване на личен план за развитие, в който се посочват начини, по които силните страни ще се използват за разиваване на други приоритетни умения или за постигането на конкретни лични цели;

 • Провеждане на уроците за дадено умение от програмата на Световната Банка.

 • Регулярна стратегия/ритуал/практика за упражняване на дадено умение. Пример: емоциометър в началото и края на часа;

 • Регулярни рефлескии върху акадечния и социално емоционалния напредък на класа;

 • Допълнителни занимания с конкретна група ученици или индивидуални ученици с фокус върху конкретно умение;

 • При специални случаи – проактивно тръсене на подкрепа от колеги или други подходящи професионалисти, които могат да окажат необходимата допълнителна подкрепа;

 • Задачи за самостоятелна работа с фокус конкретното умение;

 • Дневник за рефлексия;

 • Кът за успокояване;