ДИСКУСИЯ

diskusia

Разговорите между учениците са много важни за процеса на учене. Те увеличават ангажираността към учебния процес на учениците. Освен това създават възможност за реално упражняване на социални и емоционални умения като взимането предвид на различни гледни точки, ефективна комуникация и уважително несъгласие

Дискусиите в клас са подходяща стратегия за всички класове, но подходът за различните нива на развитие е различен. В по-малките класове, например, е по-подходящо дискусиите да са по-кратки, а учениците да имат повече време за работа в двойки. 

Независимо от възрастта, учителят играе ключова роля в провеждането на дискусии, като действа като ролеви модел и подготвя ясни насоки и въпроси, които да навигират мисленето и работата на учениците. Крайната цел е учениците да могат да го правят сами, но в процеса е важно учителят да демонстрира и предоставя подкрепа

Поставянето на основи за продуктивна и водена от учениците дискусия започва много преди самото провеждане на дискусията и е свързано с цялостната среда на учене.

Учителите могат да подготвят учениците за дискусия през следните стратегии и стъпки:

Като всички останали умения, умението да комуникираме идеите си и да изслушваме останалите изисква време и упражнения. Развиването му е свързано с ясно надграждащи се стъпки, които учителят да следва в работата. Ето някои от тях:

Важна роля на учителя по време на дискусии е възможността да подсигури нейното протичане и участие на всеки от класа. За да се случи това учителят следва да мисли за следните неща: