Етап “Изследване” примери

Предмет: Математика, 2-ри клас

Предметно знание:  сравняване на числата до 100

Дейност

Режисирано изследване

Инструкции към учениците:

 1. Оградете числата от списъка, които имат десетици.  (8, 17, 33, 9, 57, 10, 1, 54)
 2. Изберете 2 числа от тези с десетици и ги поставете едно до друго.
 3. Отговорете на въпроса как ще разберем кое число е по-голямо. 
 4. Попълнете работния лист- виж помисли, почуди се

Роля на учителя:

Учителят визуализира стъпките на дъската и дава време на учениците да зададат въпросите си. След това ги оставя сами да минат през тях, но обикаля, за да осигури подкрепа при нужда.

Ръководено изследване

Инструкции към учениците:

 1. Слушайте историята на Лили, докато слушате историята, запишете всички двуцифрени числа, които чуете в нея. (57 бонбона, 33 чашки, 10 деца, 54 балона, 17 игри)
 2. Категоризирайте всички числа според десетиците им. (Линията започва от 1 и завършва със 100) 
 3. Поставете числата на линията, която виждате на работния си лист.
 4. Отговорете на въпроса кое ви подсказа, че числото е за това място. 
 5. Помислете и запишете отговорете на въпросите в работния лист (слайд 2)
  Кое е най-малкото число и какво ти казва, че е така? Кое е най-голямото число с десетицата 5 и защо? 

Роля на учителя:

Ролята на учителя е да раздаде инструкцията и да остави учениците да стигнат до знанието сами, като им задава провокиращи въпроси, когато е необходимо

Същинско изследване

Инструкции към учениците:

 1. Разгледайте решените задачи и ги поправете при нужда.
 2. Запишете в тетрадките правилото как определяме кое число е по-голямо или по-малко като използваме ключовите думи: 
  • Десетица
  • Единица
  • По-малко
  • Число
  • По-голямо
  • Когато

Роля на учителя:

Фасилитира процеса по изследване с насоки към учениците от типа “Сигурен ли си, че това е за тук?”, “Ако това е така, то това е..?” , “Какво можем да добавим?”

Предмет: Български език, 3-ти клас

Предметно знание: правопис на прилагателни имена с -нн-

Дейност

Режисирано изследване

Инструкция към учениците:

 1. Сравнете думите от списъка, какви са разликите? Лунна,неразделна,  странна, ценно, силно, военно, конна, необикновена
 2. Превърнете всички думи в м.р. ед. ч.  Лунен,неразделен,  странен, ценен, силен, военен, конен, необикновен
 3. Намерете разликите между думите, като гледате края на думичките /как завършват/
 4. Какво ни прави впечатление за думите, които се изписват с двойно н? 
 5. Отговорете на въпроса кога използваме -нн- при изписването на прилагателни
 6. Попълнете работния лист

Роля на учителя:

Учителят води учениците през стъпките, като не отговаря на въпросите на дъската, а оставя те да стигат до отговорите.

Ръководено изследване

Инструкция към учениците:

 1. Изберете една от историите пред вас.  Три различни истории, които сме намерили/написали предварително с прилагателните – Лунна,неразделна,  странна, ценно, силно, военно, конна, необикновена
 2. Открийте прилагателните в историята и ги групирайте на база разликата, която забелязвате
 3. Превърнете всички прилагателни в м.р. ж.р. и ср. р.  ед. ч. 
 4. Какви разлики откривате при прилагателните в м.р. ед. ч. ?
 5. Изведете правило за употребата на двойно н.
 6. Попълнете работния лист (слайд 2), за да съберете информацията на едно място. 

Роля на учителя:

Учителя предоставя инструкцията и ресурсите на учениците и подкрепя в разбирането на инструкцията.

Същинско изследване

Инструкции към учениците:

 1. Минете през различните станции с ресурси за употреба на двойно н.
 2. Водете си записки в работния лист преди мислех – сега мисля. 
 3. На база записките си и различните ресурси, изведете правилото двойно н.

Роля на учителя:

Подкрепил е учениците с различни по вид ресурси и насочва учениците за реда на станциите и начинът за водене на записки. Проверява дали учениците са минали през всички станции с ресурси, провокира разбирането им с помощта на въпроси по ресурсите.

Предмет: Човекът и обществото, 4-ти клас

Предметно знание: Повърхнина на България – равнини и низини

Дейност

Режисирано изследване

Инструкция за учениците:

 1. Запознайте се с работния лист – Модел на Фрайер (На всеки работен лист ще има различна тема – Дунавска равнина, Задбалкански полета, Горнотракийска низина и Черноморско крайбрежие) 
 2. Намерете описанието за вашата тема в учебника
 3. Запишете 3 ключови характеристики на вашата равнина или низина
 4. Споделете откритията си с останалите групи
 5. Докато всяка група споделя, останалите оценяват представеното знание по лист с критерии.

Роля на учителя:

Групира учениците и припомня правилата за работа в група. Осигурява ресурсите на учениците и ги насочва какво да проучват. Дава примери за значими и незначими характеристики. Прекарва учениците през инструкцията и работят паралелно стъпка по стъпка.

Ръководено изследване

Инструкция към учениците:

 1. Изберете един от примерните инструменти за събиране на информация.  (Мисловна карта, Основна идея-Информация-Опора(слайд 2), Модел на Фрайер

2. Запознайте се с низината/равнината, която имате да изследвате и въпросите към нея.

 • Какво се отглежда там? 
 • Какви реки минават?
 • Какви животински видове има? 

3. Запознайте се с ресурсите и преценете кои са тези, които можете да използвате?

4. На информацията в инструмента ви, вашата тема е – низина или равнина? / Какво ви кара да мислите така? 

Роля на учителя:

Подкрепя стигането на учениците до знанието с насоки по инструкцията. Провокира разбирането на учениците с въпроси. Насочва учениците към ресурсите, които биха подкрепили в най-голяма цялост учениците.

Същинско изследване

Инструкция за учениците: 

Направете съпоставка между равнините и низините на територията на България, като използвате техните характеристики. Визуализирайте предметното знание.

Роля на учителя:
Провокира учениците и създава хипотези на база техните отговори. Ако види, че кривват от предметното знание ги връща с въпроси. Припомня им да следят времето.
“Ако кажем, че Марица е в Горнотракийската низина, то какво можем да кажем за останалите равнини и низини, които сме открили?”

“С тази визуализация става ли ясно какво е предметното знание?” 

“Как сме с времето”?

Предмет:  Български език, 5-ти клас

Предметно знание: главни части в простото изречение

Дейност

Режисирано изследване

Инструкция към учениците:

 1. Всеки екип разполага с една част на изречението

(сказуемо, подлог, определение, допълнение, обстоятелствено пояснение) и разглежда примерите, с които разполага към частта. 

2. Имате списък с непълни определения, изберете това, което се доближава най-много до вашата част и го допълнете, за да отговаря напълно. 

3. Използвайте работния лист Модел на Фрайер, за да опишете 3 значими характеристики на частта, като кога го използваме, как, защо, как разбираме, че е тази част? И 3 характеристики, които не са толкова съществени. 

Роля на учителя:

Учителят минава заедно с учениците през стъпките на инструкцията и адресира всяко неразбиране. След изпълнението на учениците, минава с тях през следващата част от инструкцията. Като дава насоки само по инструкцията, а не по изпълнението.

Ръководено изследване

Инструкция към учениците:

 1. Разгледайте листа с примерите за частите на изречението и изведете какво е общото за тях.
 2. Съберете и информация кога използваме всяка една от тях. 
 3. Използвайте работния лист Игра на обяснения (слайд 2), за да съберете на едно място цялата информация. 
 4. В последната графа създайте определение за всяка част на изречението на база събраната информация.

Ролята на учителя:

Учителя дава инструкцията на учениците и оставя избор на учениците за това до каква степен ще я следват стриктно. Уверява се, че имат ключовата информация, която предварително са идентифицирали заедно – Кои примери за коя част на изречението са. Провокира ги да проверят дали използват правилните ресурси с описания на частите.

При нужда учителят подкрепя учениците и ги насочва.

Същинско изследване

Инструкция към учениците:

 1. Разгледайте изречението, което виждате пред вас.
  (Мария написа дълго писмо на Иван вчера) 
 2. Разгледайте примерните изречения, които са с означените части на изречението.
 3. Групирайте думите от основното изречение с тези от примерите, за да покажете връзката между думите.
 4. Отговорете на въпроса коя дума каква част е и защо. 

Роля на учителя:

Избира подходящо изречение и примери, които да насочат учениците към правилните части на изречението. Прокира разбирането на връзката между примерите и частите от основното изречение. Насочва учениците към конкретни стъпки от инструкцията, които да подкрепят изпълнението на задачата.

Предмет:  История и цивилизация, 6-ти клас

Предметно знание: Християнската църква

Дейност

Режисирано изследване

Инструкция към учениците:

 1. Разгледайте работния лист, който е пред вас
 2. Прочетете списъка с твърдения пред вас, на него има, както верни, така и грешни твърдения. 
 3. Използвайте учебника за източник на информация.
 4. Запишете твърденията, за които откриете информация, че са верни. Твърденията отиват в първата колона, а доказателствата отиват във втората. 
 5. Разгледайте листа с отговори и сверете вашите отговори с тези от листа. 

Роля на учителя:

Представя инструкцията на стъпки или в цялост, следи за минаването през алгоритъма стъпка по стъпка. Връща учениците към работния лист, в който събират информацията. Задава въпроси по написаното от учениците.

Ръководено изследване

Инструкция към учениците:

 1. Изберете с коя стратегия за събиране на информация ще работите (мисловна карта, плюс 1(слайд3), ЗИН таблица(слайд2)) 
 2. Запознайте се с въпросите, които стоят пред вас:
 • Кои са характеристиките на християнската Църква?
 • Каква е ролята на манастирите?
 • Кои са 12-те апостоли? 
 • Какво е библията?

3. Разпределете се по станциите за проучване- 1 с видео, 1 с визуалзиация на предметното знание, 1 с текст. 

4. Уверете се, че всеки от екипа ще си води записки.

5. Съберете и систематизирайте информацията, за да отговорите на въпросите.

Роля на учителя:

Ролята на учителя тук е да подкрепя учениците с провокиращи въпроси за разбиранията им от станциите. “Сигурен ли си, че тов твърдение е вярно, бих се върнал/а , за да проверя на твое място.”. Уверява се, че всеки работи с инструмент за събиране на информацията и им припомня важността му (помага ни да събираме всичко на едно място и да следим, че на всичко е отговорено във възможно най-кратък формат)

Същинско изследване

Инструкция към учениците:

 1. Създайте списък с основните характеристики на християнската църква и описанието им, използвайте работния лист плюс 1, аз да надграждате разбиранията си в групата. 
 2. Използвайте всички ресурси, които намерите за походящи. 

Роля на учителя:

Внася яснота по работния лист, който учениците имат, дава им ключови думи, които да подкрепят процеса на изследване при нужда. Уверява се, че са разбрали инструкцията за работата с листа +1. Следи за правилното изпълнение на листа

Предмет: Английски език, 6-ти клас

Предметно знание: Describe their daily routine

Дейност

Режисирано изследване

Инструкция към учениците:

 1. Divide the roles in your group – Writer, Time keeper, Moderator (makes sure everyone shares opinion) , Translator (helps with the dictionary and explain unfamiliar words)
 2. Look at the texts and divide who will read each paragraph aloud;
 3. While someone reads, the others underline all the verb and phrases that express everyday activities;
 4. After each paragraph, share briefly whether the reader’s intonation and pronunciation were clear and distinct;
 5. Together make a list of all the activities, discuss and summarize in the  organiserwhich activities are most important to you, which are secondary, and point out why;
 6. Choose who in your group will present your Fryer’s model; 

Роля на учителя:

Прекарва учениците през стъпките от инструкцията. Отговаря на въпроси по задачата, ако има такива. Дава примери, които да подкрепят разбирането им. Минава през екипите и пита за трудости.

Ръководено изследване

Инструкция към учениците:

 1. Think of roles that will help you during the teamwork. 
 2. Scan the resources and decide which of you will research which resource
  1. Video with description of a character’s daily routine
  2. Conversation between friends
  3. Chart that shows what the children are doing during the days of the week. 
 3. Give yourself time to explore the resources on your own. What are the things we do every day? Which verb tense do we use to talk about them?
 4.  Share the findings in the group and synthesize together in the worksheet (slide2)

Ролята на учителя:

Проверява разбирането на инструкцията, разпределението и ролите в групата, задава въпроси, за да гарантира участието на всеки в екипа. Провокира отговорите на учениците в групите с насочващи въпроси.

Същинско изследване

Инструкция към учениците:

 1. Work as a group;
 2. Make a list and picture dictionary of all the activities you do everyday;
 3. Use the textbook;
 4. Brainstorm and add activities you already know.  

Роля на учителя:

Насочваме вниманието към възможни източници на информация, ако имат трудности при започването. Проверяваме разбирането на дейностите с въпроси. Даваме им свобода за начина, по който ще съберат и представят информацията.

Предмет: Математика, 6-ти клас

Предметно знание: Питагорова теорема – Приложение на степените

Дейност

Режисирано изследване

Инструкция към учениците:

 1. Разгледайте 4-те триъгълника, които са ви дадени. Потърсете зависимост между сбора на квадратите на дължините на две от страните спрямо квадрата на дължината на третата страна.  Учениците разполагат с изображение на 4 триъгълника, от които 2 правоъгълни, 1 остроъгълен, 1 тъпоъгълен. 
 2. В кои триъгълници сборът на дължината на едната страна на квадрат и дължината на другата страна на квадрат е равен на дължината на третата страна на квадрат?   
 3. Какви са триъгълниците според ъглите триъгълниците, при които е налице а2+ b2 = c2?
 4. Използвайте ВИЖ-ПОМИСЛИ-ПОЧУДИ СЕ, за да опишете всичко, което забелязвате и всички въпроси, които ви излизат. 
 5. Решете задачата, следвайки формулата, която 
 6. Създайте определение на питагоровата теорема, като гледате задачата, която сте решили. 

Роля на учителя:

Учителят преминава през стъпките заедно с учениците. Навигира ги в процеса, поставя им задачите, но не им дава отговорите. Валидира неразбиранията по стъпките, пред които са изправени. Насочва учениците към това какви допълнителни ресурси и стратегии могат да използват в процеса.

Ръководено изследване

Инструкция към учениците:

 1.  Разгледайте листа с решената задача и отговорете на въпросите:
  • Какъв е триъгълникът? (правоъгълен)
  • Каква е дължината на катетите и хипотенузата?
  • Как е решена задачата?
  • Каква формула е използвана за решението на задачата?
  • Как бихте описали Питагоровата теорема в едно изречение с думи?
 2. Използвайте работния лист  3-2-1 рефлектирай (слайд2), за да опишете наученото за Питагоровата теорема.

Роля на учителя:

Учителят предоставя ресурса с решената задача на учениците и им раздава инструкцията, дава им време за въпроси и ги оставя да работят по поставените въпроси. Раздава допълнителни ресурси на екипите, които са показали, че имат нуждата от такива. Следи групите в процеса по анализиране на задачата и нейното решение. Провокира разбирането с въпроси.

Същинско изследване

Инструкция към учениците:

 1. Разгледайте ресурсите, които имате под формата на условия на задачи и други решени такива.
 2. Открийте връзката между решенията и условията и запишете какво забелязвате и какво си задавате като въпроси в работния лист 3-2-1 – рефлектирай 
 3. Създайте определение за Питагорова теорема

Роля на учителя:

Подбира решения на задачи, в която има приложение на Питагоровата теорема и дава на учениците условия на задачи, в които да става ясно кога се употребява теоремата. А решенията ще им даде формулата. Учителят задава насочващи въпроси като:

 • Виждаме, че във всички условия се търси едно и също, какво е то?
  Какви са триъгълниците в задачите?
 • Какво е еднаквото между решенията на задачите? 
 • Как можем да го изразим с думи? 

Връща ги към това, че трябва да си систематизират информацията в работния лист, за да могат да я използват.

Предмет: Информационни технологии, 9-ти клас

Предметно знание: Глобално позициониране с Google maps

Дейност

Режисирано изследване

Инструкция към учениците:

 1. Задайте маршрут в Google maps към град, в който искате да отидете.
 2. Опишете действието на бутоните 

Етап “Изследване” примери

3. Добавете и описание на опциите при пътуване:
(Локациите са примерни) 

Етап “Изследване” примери

 • Кой маршрут е най-бърз?
 • Какво показват различни цветове/ маркировки на маршрута?
 • Какви опции има?

4. Използвайте Плюс 1, за да надградите взаимно разбиранията си

Роля на учителя:

 Учителят минава през инструкциите с учениците им дава насоки за последователността на стъпките. Дава пространство за въпроси и се уверява, че учениците изпълняват инструкцията заедно стъпка по стъпка.

Ръководено изследване

Инструкция към учениците:

 1. Разгледайте представените ресурси за Google maps. 
 2. Създайте насоки за използването на платформата от ученик в 6-ти клас. 
 3. Използвайте кръг от гледни точки(слайд 2), за да надградите работата си и да споделяте мнения. 

Ролята на учителя:

Подбира подходящи и разнородни ресурси за употребата и функционалностите на Google maps. Връща учениците към инструкцията. Използва ресурсите, за да насочи учениците, когато се изгубят. Провокира учениците да записват изводите си в работния лист, за да вземат различните гледни точки предвид.

Същинско изследване

Инструкция към учениците:

 1. Разгледайте примерни твърдения за софтуер, с който сме работили. 
 2. Запишете ваши твърдения свързани с Google maps, като използвате  твърдение- подкрепа – въпрос
 3. Отговорете на въпроса какви са функционалностите на Google maps? 

 Роля на учителя:

Насочва вниманието на учениците към пропуснатите функции в Google maps с помощта на въпроси. 

 1. Как може да се принтира маршрутът?
 2. Какво ни казват бутоните над градовете?
 3. Как разбираме продължителността на един маршрут? 

Връща ги към задачата и употребата на работния лист, в който систематизират информацията.