Задача 1 (10 мин)

Запознайте се с част от историята на СУ “Л. Каравелов”, гр. Пловдив – училище партньор на Фондация Заедно в час. 

*Макар училището да не било участник в Програма Училища за пример, то припознава и прилага ключови практики, които са залегнали в модулите на Програмата. Това ни дава увереност да разкажем част именно от неговата история. За да онагледим някои стратегии и подходи по още по-близък до Вашия опит начин, и с оглед обслужване на целите на обучението, сме представили училището като участник в Програмата и сме включили в описанието на контекста характерни за Училища за пример категории и инструменти, които са разпознаваеми за Вас.

Историята:

Училище “Л. Каравелов” – гр. Пловдив е участник в първия випуск на Програма Училища за пример. Педагогическите специалисти се включват в избираем курс “Умения на XXI век”.

Както лидерският, така и педагогическият екип споделят, че една от най-ценните практики, която възнамеряват устойчиво да продължат да прилагат и след края на Програмата, е наблюдението на часове. Благодарение на този процес се събира важна и автентична информация за това кои педагогически практики успешно допринасят за постигането на целите на екипа и подпомагат това, което той си е поставил като фокус в работата си.

Още в началото на пътя си в Прогамата колегите анализират в дълбочина данните, събрани чрез инструмента за самооценка на учениците и чрез обратната връзка от тях (инструментът “7-те сили на учителя”).

На база на този анализ екипът решава в своя план за Ученика в центъра да заложи следните цели:

  1. Основната посока, в която приоритетно на този етап ще работят, е академичен напредък.
  2. Това, което искат да е валидно за техните ученици, е те да правят избори и решават проблеми, от една страна, и да успяват да  изграждат позитивни отношения и сътрудничество с другите – от друга.
  3. Това, което учителите си залагат като стратегии, за да постигнат посоченото за учениците си, е да предизвикват учениците да мислят взискателно и да насърчават дискусия, в която се подхожда с уважение към всяка идея (категории Предизвиквам и Уважавам от рамката за 7-те сили на учителя).

На тази база педагогическите специалисти разработват конкретни поведения на учениците и стратегии на учителите, които стават фокус на работата им и съответно – на наблюденията на часове от страна на лидерския екип:

Поведения на учениците, 
които могат да бъдат наблюдавани в един учебен час
Педагогически подходи и стратегии на учителя, 
подкрепящи даденото поведение на учениците

Учениците правят смислен избор (дейности, теми, материали, места за работа, с кого да работи, колко дълго да се ангажира с дадено занимание).

Учениците експериментират, намират нови начини за правене на неща, мислят за други възможности, които може да са налични, говорят за своите открития.

Преподавателят предоставя възможност на децата/учениците да направят избор, който да бъде реализиран на практика и уважен от останалите.

Въвежда система за избора на учениците, която включва формат „планирай-направи-оцени“.

Учениците проучват, като изразяват хипотези, предвиждат и прогнозират.

Учениците създават, правят изводи, обосновават се, представят.

Учителят предоставя материали и дейности, които насърчават учениците да решават проблеми.

Търси причините за логиката на учениците и по какъв начин са научили или достигнали до нещо.

Учениците планират заедно и си помагат взаимно.

Учениците общуват помежду си по време на дискусии или дейности в групи.

Учителят създава възможности за сътрудничество между учениците (планира съвместни дейности, в които учениците работят заедно).

Предоставя на учениците възможности да бъдат лидери, да вземат решения.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.