Prepodavame.bg

Презентации

Презентации

Презентациите в клас са възможност учениците да демонстрират разбиране/усвояване по дадена тема и да я обяснят пред публика. Внимателно подготвеното представяне и систематизираната обратна връзка дават възможност на учениците да придобият опит и да обогатят комуникационните си умения.

Целта на презентациите е не само ученикът да излезе и представи няколко слайда и да прочете даден материал. Презентациите развиват множество умения: проучване и синтезиране на информация; систематизиране и оформяне на информация; държание и говорене пред публика; избор на подходящ език и увереност.

Важно е, когато изискваме от учениците да представят дадена тема под формата на презентация, да сме преподали тези неща и след това целенасочено да следим за тях по време на представянето. Това включва оценяване на добри и лоши презентации, оформяне на информация в различна форма (слайдове; плакати), публично говорене, а не четене. Също така е важно учениците да са наясно какво ще се наблюдава в презентациите им още от началото на зададената задача и затова е нужно да се изработи и предостави критериална матрица (рубрика) за оценяване с всички критерии и нива.

Няколко опорни точки

 • Бъдете наясно с целта на презентациите (оценяване; развиване на умения; преговор);
 • Как ще подготвите учениците си, за да бъде успешна тяхната презентация;
 • Как ще оценявате презентациите;
 • Какво правят останалите ученици по време на презентацията (попълват критериалната матрица или бланка за обратна връзка; записват въпроси, които задават след презентацията; пишат план по темата, която се представя; самите те отговарят на въпроси за слушане с разбиране, докато наблюдават);
 • По какъв начин презентиращите ще получат обратна връзка и насоки?

 

Предложения за успешни кратки презентации в клас

 • Основната идея (тема) трябва да се заяви ясно;
 • Обяснете я;
 • Подкрепете я с доказателства от други източници; дайте примери;
 • Направете заключение на темата/споменете я отново;
 • Практикувайте презентацията предварително с различни хора;
 • Говорете, не четете. Използвайте малки листчета с основни думи, които да ви подскажат;
 • Придържайте се към зададеното време;
 • Не претоварвайте кратки презентации с прекалено много визуални опори.

 

Основни сфери за наблюдаване и оценяване по време на презентация

 • Представяне – контакт с публиката; сила на гласа; държание; облекло;
 • Съдържание – как ученикът е разбрал темата;
 • Организация на презентацията – има ли въведение; теза; доказателства/примери; заключение и т.н.

 

Предложения за подготовка на учениците (задачи)

 1. Оценяване на презентации според изгледа и организацията (визуални опори; текст);
 2. Гледане на видео от TED и оценяване на речите по рубрика (цел 2.2.4.):
ГоворителПрофесионален видИзраз на лицетоКонтактСтойкаЖестовеДвижения

Тук обсъдете с учениците всеки един критерий и примери за него, след това гледайте една презентация заедно, попълнете заедно таблицата с конкретни действия. Следващата стъпка е те да гледат сами следващите (или само няколко минути от тях) без звук и да оценят по критериите. Дайте им 1-2 речи за домашно и след това ги обсъдете в групи в клас.

 • Упражнявайте учениците да представят първоначално нещо, което те знаят, тяхно хоби, спорт, игра. Така ще забележат какво е наистина да разбират темата, да говорят с ентусиазъм и удоволствие, а не да заучават и четат.

 

Предимства на стратегията

 • Развива множество умения;
 • Приложима е за всички предмети и теми;
 • Два възможност да се работи на различни нива

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • учениците трябва да се добре подготвени, преди да им бъде дадена задачата;
 • трудно е проследяването и оценяването на групови задачи;
 • изисква време за подготовка, представяне и даване на обратна връзка;
 • изисква техника (ако презентациите са на PowerPoint).

 

Примерна критериална матрица (приложима за всякакъв вид устна презентация)

Категория1 – Има нужда от подобрения2 – Доближава се до стандарта3 – ОтличноРезултат
Съдържание– представя се темата на презентацията, но съдържанието е хаотично;

– не се реферира/връща към основната идея на презентацията;

– само един източник на информация, чисто информативен;

– наизустено съдържание, затруднява се да отговаря на каквито и да е въпроси по темата;

– презентацията просто свършва, без да има заключение или обобщение/ финални думи.

– заявена тема, но не всичко е свързано/в подкрепа на тази теза/тема;

– не всеки аргумент/пример е релевантен или подкрепен с доказателство;

– повече от два източника на информация, но недостатъчно, за да обхванат множество гледни точки;

– несигурен в някои от въпросите/замисля се/ опитва се да си припомни наизустеното;

– има извод/заключение, но е непълно и/или различно от началната тема/теза.

– ясно заявена тема/теза;

– всички слайдове/точки подкрепят тази теза;

– има примери и доказателства в подкрепа;

– множество различни източници на информация, множество гледни точки;

– участникът спокойно и сигурно отговаря на всички въпроси по темата;

– ясен извод, който връща към основната тема и “затваря” презентацията.

Организация– типът презентация е неподходящ за темата;

– няма визуални опори или са недостатъчно/неподходящи;

– няма логическа структура и преход между темите;

– не се вмества във времето.

– типът презентация е съобразен с темата и публиката, но визуалните опори невинаги са подходящи (прекалено малко или много текст, малко снимки);

– презентацията е прекалено дълга или прекалено кратка за темата;

– препуска между различните теми или отделя дълго време само на една-две от тях и пропуска останалите;

– не се вмества във времето.

– типът на презентацията е подходящ за темата и публиката (дигитална/постер/реч);

– дължината на презентацията е подходяща за темата;

– ясен баланс между реч/текст и визуални опори (видео,аудио, хендаути);

– плавен преход между подтезите/точките;

– вмества се във времето.

Презентиране– езикът е неподходящ;

– чете през цялото време;

– не демонстрира интерес;

– не гледа публиката, а само бележките си;

– притеснява се, стои на едно място;

– спира често, замисля се, “ъ”-ка, забравя и се губи;

– информацията се чете набързо, без удоволствие, тихо и с мрънкане.

– използва подходящ език;

– не е сигурен във всичко, което казва, напомня си от бележките/забравя на места;

– демонстрира интерес, но не и ентусиазъм по темата, който да завладява и публиката;

– гледа само в една част от публиката;

– личи моментно притеснение, свитост, прибрани ръце или треперене;

– от време на време използва паразитни думи/звуци, без те да пречат;

– не всички чуват; говори много тихо или много силно;

– накъсан говор или много бърз/притеснен;

– облеклото е подходящо.

– използва подходящ език и изрази по темата;

– разказва, не чете;

– демонстрира искрен интерес и ентусиазъм от темата;

– гледа публиката, в контакт е с нея;

– демонстрира увереност чрез езика на тялото (без нервни жестове), отворена позиция на тялото и подходящи жестове;

– говори без никакви дистрактори и “ъ”-кане;

– всички от публиката ясно чуват и разбират говора, без презентаторът да крещи;

– плавен, спокоен говор с подходяща интонация според момента (наративен, забавен, шокиращ);

– облеклото е подходящо.

Предложената критериална матрица е примерна и може да се използва при всяко устно презентиране. Преподавателят адаптира частта със съдържанието според предмета, нуждите и приоритети си.

Не е нужно да се следи за изпълнението на всяка една точка от тази матрица, зависи на какъв етап е обучението, може да се фокусирате върху едно умение, да добавяте или махате.

Задължително обаче е учениците да знаят какъв е фокусът на въпросната презентация и оценяване (в различни случаи може да оценявате съдържание и знание по предмета, в други може да дадете на учениците сами да избират темата и да се концентрирате върху презентационни умения и организация например).

Добре е, когато използвате матрици (рубрики), да ги разглеждате и обсъждате предварително с учениците си – какво значи всяко изискване, как те го разбират, какви примери могат да дадат, какво мислят и т.н.

Помнете, че ако поставите един критерий в матрица и оценявате учениците по него, трябва да сте сигурни, че сте достигнали до това ниво, че това е преподадено и упражнено от учениците.

Примерна бланка за обратна връзка

Въведение

Успя ли да привлече интереса?

Даде ли достатъчно добър контекст на презентацията си?

Организация

Имаше ли ясна организация на цялостното представяне? Имаше ли плавна връзка между отделните секции (идеи)?

Водеше ли логично към крайното заключение?

Съдържание

Защити ли идеите си? Приведе ли солидни аргументи?

Подпомагащи средства

Качество. Подпомагат ли целта на презентацията? Засилват ли внушението?

Заключение

Ясно ли е изведено желаното послание? Има ли усещане за завършеност?

Представяне

Ентусиазъм на представящия

Ясно изразяване

Допълнителни бележки

Тази бланка, както и критериалната матрица, е примерна. Тя се попълва от другите ученици, докато някой представя. Може да раздадете освен нея и самата критериална матрица и учениците да се оценяват едни други. Тук също въпросите могат да се променят според задачата или равнището, до което е достигнато.

Примерна бланка за саморефлекия след презентация

Име на ученика
Име на проекта
Тема на презентацията
Кои са най-важните неща, които научи по време на тази задача?
За какво ти се иска да беше отделил/а повече време или да беше направил/а различно?
В коя част даде най-доброто от себе си? / Кое смяташ, че си направил/а най-добре?
Коя беше най-приятната част от тази задача?
Коя беше най-неприятната част?
Какво според теб трябва да промени учителят, за да може задачи като тази да са по-приятни?
Други коментари

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Бърза среща (Speed dating)

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Дебат

Дебат

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

1
0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини