Задача 3. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ

Цели на дейността

Адаптираме умение на фокус на база диагностика на учениците

Начин на работа

Самостоятелно и в училищни екипи, асинхронно

Време

Около 120 – 135 мин.

Стъпки

 1. Детайлно запознаване с елементите на уменията чрез Наръчника за развиване на умения.
 2. Определяне на нивото и нуждите на учениците.
 3. Затвърждаване на избора за умение на фокус.
 4. Подготовка за обучението

СТЪПКА 1 

(30 минути)

 

Инструкция 

Самостоятелно

Всеки член на педагогическия екип самостоятелно изследва умението, което избрахте да развивате на фокус във вашия екип в Трявна.

Изследването протича по следния начин:

 1. Открийте вашето умение на фокус в Наръчника и се запознайте с него – какво представлява, елементи, цели, карта на умението.
 2. Изберете до 3 елемента за по-дълбоко изследване от картата на умението (първата колонка) – не повече. Запишете ги в този работен документ. (Можете да го свалите / разпечатате и да работите на комютъра си или на хартия.)
 3. Попълнете и останалите две колонки в таблицата за всеки елемент.
 4. Степенувайте поведенията (във втората колонка) по сложност – кое след кое се появява? Поведенията и репликите на учениците могат да ни служат като доказателство, че те напредват в развиването на умението.

Пример:

Задача 3. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ

СТЪПКА 2

(30 минути)

Инструкция 

Самостоятелно

Открийте критериалната матрица за умението, което сте избрали на фокус (от Наръчника). 

Запознайте се с нейните редове и колони.

Какви доказателства за напредъка се изисква да съберете от вашите ученици, за да проследите тяхното развитие? 

В рамките на седмицата и на база работата ви досега наблюдавайте учениците си и проверете техния напредък по умението според критериалната матрица.

Следете за конкретни реплики, които сте записали в таблицата в работния файл. Може да добавяте изказвания, които сте чули в процеса на работа.

(Важно! За да ограничите фокуса и да не се окажете с твърде много данни и невъзможност да ги събирате, изберете час и конкретна дейност, по време на която да правите наблюденията в класа, в който сте решили да развивате умения.)

СТЪПКА 3

(60 минути)

 

Инструкция 

В педагогическия екип

Определяме умението, което ще развиваме целенасочено, като използваме Алгоритъм за избор на компетентност.

Част 1

15 минути: Самостоятелно мислене по темата 

Част 2

45 минути: Групова дискусия

 • Препоръчваме Ви да изберете най-много едно умение на фокус.

Целта да преминем отново през този разговор с нашите колеги е да задълбочим разбиранията си за нуждите на нашите ученици на база конкретните данни и ситуации, които сме наблюдавали от началото на учебната година.

В Трявна бяхме през месец август – възможно е някои от вас да не са познавали учениците, на които ще преподават, а пък други – да са видели промени след лятото.

Важно е когато поставяме цели за развиване на конкретни умения, те да стъпват върху най-актуалните нужди и събрани данни.

До края на тази учебна година няма да ви връщаме до избор на нова компетентност отново, но ако сметнете, че сте постигнали целите по-рано, ви окуражаваме да преминете отново през въпросите в алгоритъма.

СТЪПКА 4

(15 минути)

Инструкция 

В педагогическия екип и самостоятелно

Към всяко умение в Наръчника има разработени конкретни стратегии за развиване на умението. Разгледайте стратегиите за Вашето умение на фокус и разпределете по 1 стратегия на всеки член на екипа, така че да не се повтарят. 

Нека после всеки самостоятелно помисли върху следните въпроси и се подготвя да представи стратегията по време на синхронното обучение като записва кратки отговори на следните въпроси в презентация за училището (намерете Вашето училище в ТАЗИ папка): 

 • Какво представлява стратегията?
 • Каква задача бих дал/а по моя учебен предмет, използвайки тази стратегия?
 • По какъв начин стратегията развива елемента на нашето умение, върху който съм избрал/а да се фокусирам?
 • Какви поведения и реплики очаквам да виждам и чувам от учениците след използване на стратегията (които демонстрират, че учениците работят качествено по задачата)? 
 • Как бих надградил/а стратегията в бъдещи уроци? 
 • Ако имате възможност, приложете стратегията поне с един клас.