fbpx

Критично мислене

Критично мислене е умението да анализираш, синтезираш, оценяваш и прилагаш информация, събрана при наблюдение, опит, размишление с цел решаване на проблеми. Или, ако цитираме определението на Робърт Енис, водещ изследовател в областта на критичната мисъл, „Критичното мислене е смислено, разсъдъчно мислене, чиято цел е да решим на какво да вярваме или как да постъпваме.“ (Hunter, 2009)
Как да преподаваме критическо мислене в училище, без да пренебрегваме преподаването на предметно знание? Отговорите на този и други важни въпроси ще намерите в тази статия.

Описание

Един от изследователите по темата обобщава основните моменти на критическо мислене  (Klooster, 2001):

  • то е самостоятелно – трябва да можем да формираме собствено мнение въз основа на придобити вече знания;
  • информацията е начална (не крайна) точка на критическото мислене;
  • започва със задаването на въпроси и е ориентирано към решаването на проблеми;
  • търси убедителни аргументи, тъй като е възможно да има повече от едно решение, и трябва да се докаже защо предпочетеното твърдение е логично и практично;
  • необходимо е обсъждане и оспорване на идеите, за да се усъвършенства собствената позиция.

Ако трябва да обобщим, ученик с критическо мислене стъпва на информация, задава въпроси с цел решаване на проблема, привежда аргументи и ги обсъжда – и на тази база формира собствено мнение.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му.
Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Критично мислене

Измерване

Измерването на умения може да бъде сложно само с количествени измерители, затова тук ви предлагаме рубрика с нива, която може да използвате готова или да адаптирате според целите си. Ако искате да прочетете как да използвате рубрики в часовете си, вижте и тази статия.

Критично мислене

Стратегии

Развийте критичното мислене на учениците с практиката на шестоъгълниците

В тази кратка статия ще ви представим един лесен и широкоприложим начин за развиване на критично мислене. Можете да го използвате по всеки предмет и за всяка урочна цел. За целта подберете 15-20 термина, личности или събития, важни за изучавания в момента материал. Практиката може да се изпълни както по време на присъствено обучение в…

Критическо мислене

Критическо мислене Какво представлява умението и защо е важно Ученик с критическо мислене? Това е все още обект на обсъждане и най-вероятно има различни интерпретации според културния и социален контекст. Най-общо казано, това е умение да анализираш, синтезираш, оценяваш и прилагаш информация, събрана при наблюдение, опит, размишление с цел решаване на проблеми. Или, ако цитираме…

Схематизират и обясняват схемата и ролята на всеки елемент

Тази стратегия е чудесна възможност за учениците да приложат своята математическа грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. Преди да я приложите, трябва да се убедите, че учениците са запознати с различните елементи на системата. Чрез стратегията фокусирате вниманието им върху взаимодействието на елементите помежду им (в двете посоки) –…

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време на час им задайте отворен въпрос, който предполага повече от един верен отговор, за да сте сигурни, че учениците ще имат възможност да открият различни елементи/съставни части на проблема. Оставате…

Разглежда поставения въпрос винаги като част от по-голяма система

Като част от елемента системно мислене тази стратегия цели да надгради разбирането на учениците, че елементите в една система си взаимодействат, с разбирането, че една система винаги е част от една по-голяма система. Например, когато по литература разглеждаме автори от конкретен период, е важно учениците да си дадат сметка, че това, което се случва в…

Поставя събитието/личността в различен контекст

След като учениците са успели да идентифицират различните гледните точки и техните аргументи, както и да оценят качеството на всеки аргумент, идва ред да помислят какво е повлияло върху различните гледни точки. Идеята на тази стратегия е събитието/личността да бъдат поставени в различен контекст, за да могат учениците да помислят дали и как събитието би…

Извлечи алгоритъм

Тази стратегия е подходяща за ученици, които предварително са работили по идентифициране на тенденции или повтарящи се елементи, тъй като за да се извлече алгоритъм, се очаква от учениците да създадат модел. Това помага за по-ефективно решаване на проблеми от сходен тип. В основата си стратегията включва елементи от математическата грамотност. Тя би могло да…

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и ги оставете сами да помислят за възможни отговори в рамките на 3-4 минути. В следващите 10 минути помолете различни ученици да споделят решенията/отговорите на зададения въпрос, като посочват конкретни причини…

Даваме източници на различни гледни точки по проблема

Тази стратегия е подходяща първа стъпка за развиване на критическо мислене от високо ниво. Стратегията има за цел да провокира учениците, че един проблем има множество решения, тъй като всяко решение изхожда от различна гледна точка, която невинаги съвпада с нашата. Стратегията е подходяща за ученици в 6. – 12. клас, тъй като се очаква…

Групиране по критерии

Тази стратегия помага на учениците да откроят различни характеристики на отделните елементи от проблема, като фокусира вниманието им към идентифициране на сходни и/или повтарящите се характеристики. Голямата идея на стратегията е да запознае учениците с подход към разрешаване на даден проблем, при който се опитваме да намерим сходни характеристики между познати проблеми и такива, за…