fbpx

Критично мислене

Критично мислене е умението да анализираш, синтезираш, оценяваш и прилагаш информация, събрана при наблюдение, опит, размишление с цел решаване на проблеми. Или, ако цитираме определението на Робърт Енис, водещ изследовател в областта на критичната мисъл, „Критичното мислене е смислено, разсъдъчно мислене, чиято цел е да решим на какво да вярваме или как да постъпваме.“ (Hunter, 2009)
Как да преподаваме критическо мислене в училище, без да пренебрегваме преподаването на предметно знание? Отговорите на този и други важни въпроси ще намерите в тази статия.

Описание

Един от изследователите по темата обобщава основните моменти на критическо мислене  (Klooster, 2001):

  • то е самостоятелно – трябва да можем да формираме собствено мнение въз основа на придобити вече знания;
  • информацията е начална (не крайна) точка на критическото мислене;
  • започва със задаването на въпроси и е ориентирано към решаването на проблеми;
  • търси убедителни аргументи, тъй като е възможно да има повече от едно решение, и трябва да се докаже защо предпочетеното твърдение е логично и практично;
  • необходимо е обсъждане и оспорване на идеите, за да се усъвършенства собствената позиция.

Ако трябва да обобщим, ученик с критическо мислене стъпва на информация, задава въпроси с цел решаване на проблема, привежда аргументи и ги обсъжда – и на тази база формира собствено мнение.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му.
Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Критично мислене

Измерване

Измерването на умения може да бъде сложно само с количествени измерители, затова тук ви предлагаме рубрика с нива, която може да използвате готова или да адаптирате според целите си. Ако искате да прочетете как да използвате рубрики в часовете си, вижте и тази статия.

Критично мислене

Стратегии

5 стъпки за развиване на критическо мислене

Все по-често говорим за необходимостта от критическо мислене и за това колко е важно то за справяне с излишъка от информация в съвременния свят и с нейното „рециклиране“. Насоки за развиване на критическото мислене предлага наръчника „Как да развиваме умения на 21-ви век“, но правила за логическо мислене и търсене на истината съществуват от векове….

Как да говорим за конфликти безпристрастно – Примерен урок в 5 стъпки

През последните седмици информационните канали са изпълнени с отразяването на военния конфликт между Русия и Украйна. Децата и младежите неволно стават част от тези събития и се обръщат към своите родители и учители, за да обсъдят историите, които са чули или видели по екраните. Как да поднесем безпристрастно информацията, когато става въпрос за международен конфликт,…

Развийте критичното мислене на учениците с практиката на шестоъгълниците

В тази кратка статия ще ви представим един лесен и широкоприложим начин за развиване на критично мислене. Можете да го използвате по всеки предмет и за всяка урочна цел. За целта подберете 15-20 термина, личности или събития, важни за изучавания в момента материал. Практиката може да се изпълни както по време на присъствено обучение в…

Критическо мислене

Критическо мислене Какво представлява умението и защо е важно Ученик с критическо мислене? Това е все още обект на обсъждане и най-вероятно има различни интерпретации според културния и социален контекст. Най-общо казано, това е умение да анализираш, синтезираш, оценяваш и прилагаш информация, събрана при наблюдение, опит, размишление с цел решаване на проблеми. Или, ако цитираме…

В края на задачата всеки защитава своя принос

За да се постигне целта всички ученици да работят по поставената задача и роля, е много важно учителят да предвиди в края на груповата работа време, в което всички отбори да представят резултатите си. Специфичното изискване в тази стратегия е всеки член на отбора да представи своето участие в групата и собствения принос към общия…

Прави план за проверка на хипотеза

Стъпка 1 Предварителна подготовка на учителя: Изброява и разписва методите за изследване в дадената наука (наблюдение, експеримент, анкета и т.н.). За всеки метод – разписва максимум 5 стъпки, които в общия случай са: цел на изследването, очакван резултат, необходими материали, действия, провеждане/описание. Учителят преподава тези методи чрез предметното знание. Пример: Преподава нов урок за Хан…

Схематизират и обясняват схемата и ролята на всеки елемент

Тази стратегия е чудесна възможност за учениците да приложат своята математическа грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. Преди да я приложите, трябва да се убедите, че учениците са запознати с различните елементи на системата. Чрез стратегията фокусирате вниманието им върху взаимодействието на елементите помежду им (в двете посоки) –…

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време на час им задайте отворен въпрос, който предполага повече от един верен отговор, за да сте сигурни, че учениците ще имат възможност да открият различни елементи/съставни части на проблема. Оставате…

Разглежда поставения въпрос винаги като част от по-голяма система

Като част от елемента системно мислене тази стратегия цели да надгради разбирането на учениците, че елементите в една система си взаимодействат, с разбирането, че една система винаги е част от една по-голяма система. Например, когато по литература разглеждаме автори от конкретен период, е важно учениците да си дадат сметка, че това, което се случва в…

Поставя събитието/личността в различен контекст

След като учениците са успели да идентифицират различните гледните точки и техните аргументи, както и да оценят качеството на всеки аргумент, идва ред да помислят какво е повлияло върху различните гледни точки. Идеята на тази стратегия е събитието/личността да бъдат поставени в различен контекст, за да могат учениците да помислят дали и как събитието би…