Записване на въпрос и със стрелки към него записване на цитати от текста, които са пряко свързани с питането

Pens next to a textbook

Нужно е учениците първо да прочетат текста, след това въпроса. Разполагат с 2-3 минути да свържат със стрелки няколко цитата от текста с въпроса. След това имат 2 минути да обобщят цитатите в свързан отговор. Може да ги разделите по групи, за да откриват цитатите в екип.

Резултат: Учениците осмислят текста и правят обобщение.

Примерна инструкция
Имате 8 минути да прочетете текста. След това със стрелки да свържете цитати от него, които са пряко свързани с въпроса. Накрая трябва да направите отговор-обобщение с 2-3 изречения.

Предимства на стратегията

  • Могат да отгатнат значението на дума или израз от контекста;
  • Учениците могат да съставят отговор-обобщение;
  • Обобщават много информация в няколко изречения;
  • Тази стратегия ги провокира да мислят мащабно от голямото към малкото.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • ако разделяте учениците по групи, хубаво е да се обмислят достатъчен брой въпроси за всяка група;
  • нужна е внимателна предварителна подготовка при разделянето;
  • възможно е някои ученици да не вникнат във въпроса;
  • възможно е някои ученици да не знаят как да правят обобщение.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали