Prepodavame.bg

Работа в екип

Работа в екип

Работа в екип

Какво представлява умението и защо е важно?

Какво е работа в екип? 

Според една от най-кратките дефиниции за работа в екип това е „съвместна дейност за постигане на обща цел“. Умението за работа в екип е част от социалните и междуличностни умения, които водят до житейски и кариерни успехи. През ХХІ век значението на умението за работа в екип изключително нарасна поради две основни причини: промяната в структурата на икономиката, базирана върху новите технологии, и промяната в образованието. 

Развиването на уменията за сътрудничество и работа в екип между учениците преобразява атмосферата на класната стая и качествено променя ролята на учителя по време на час. Традиционният наследен модел на обучение от епохата на индустриалната революция, при който учителят преподава, а учениците трябва 40-45 минути да мълчат и да попиват новите знания, не е приложим в ХХІ век, защото учителят не е единственият източник на информация. През последните 20 години образователните експерти установяват, че ефективността от обучението се повишава, когато учениците си сътрудничат, споделят идеи, работят по общи проекти и заедно с учителя изграждат фундаментите на предметното знание. Работата в екип в училище предполага взаимодействие между ученици и учители, в което всеки участва със своя опит, знания и разбиране и надгражда своите компетенции. През ХХІ век умението да работиш ефективно с другите, да си сътрудничиш и взаимодействаш с тях се свързва с умението за критическо мислене и решаване на проблеми, с уменията за комуникация и креативност. Нещо повече – това е ключово умение за съвременната работна среда, в което взаимодействието и обмяната на идеи имат ключово значение. 

http://www.p21.org/storage/documents/docs/Research/P21_4Cs_Research_Brief_Series_-_Collaboration.pdf

Защо е важно да развиваме умението за работа в екип?

Всяка организация (училище, клас от ученици, фирма, футболен отбор и т.н.) е свързана със съвместна работа – работа в екип. Екипът се състои от хора, които работят заедно за постигането на обща цел, като изпълняват определени задачи. Всеки член на екипа трябва да бъде мотивиран да дава най-доброто от себе си при решаване на груповата задача. 

За създаването на успешно работещи екипи са необходими време и търпение от страна на учителя и осъзнаване, че по този начин в класната стая се изгражда общност от съмишленици с общи правила и общи цели. Това е важно, защото в защитена среда децата се учат на търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ и се подготвят за бъдещето, когато ще им се налага да работят с други хора по зададена цел. Работата в екип помага на учениците да се учат не само от учителя, а и един от друг, да събират различни идеи и да се обогатяват интелектуално от взаимодействието си с другите. Когато работят в екип, децата се учат на споделена отговорност – да държат на своя успех и на успеха на другите, да си помагат и да получават помощ. От друга страна, когато учителят дава групови задачи за изпълнение, пести време и оптимизира всички процеси.

Защо е трудно да развиваме умението за работа в екип?

В практиката често се случва учителите да се фрустрират, защото дават групови задачи в час и вместо висока ефективност на екипната работа се получава точно обратното: децата се карат, не желаят да си сътрудничат, не се уважават, обиждат се, отказват да работят със съученици, формирането на екипи се проточва във времето и т.н. Друго сериозно притеснение на учителите е, че учебният материал не предполага групови задачи и по тази причина изглежда, че няма смисъл да се губи време за дейности по отбори. За някои учители видимата децентрализация на управлението на класната стая при групова работа е смущаваща, защото така те губят контрол над случващото се. 

Как да развиваме умението за работа в екип?

Училището е първото място, изпълнено с много непознати, с които се среща всяко дете. Училището е мястото, където децата се учат да уважават другите и да си сътрудничат с тях. Колкото по-добре научат този урок като деца, толкова по-успешни ще бъдат те като възрастни хора. За да се постигне това обаче, се изисква целенасочена и фокусирана работа от страна на учителите, която се базира на уважение и зачитане, а не на манипулация и принуда.

В училище децата се научават да спазват правилата на класната стая, които включват фокус върху ученето, уважение и изслушване, изпълнение на задачите в срок. Тези правила улесняват и груповата работа. Учителите, които развиват умението за работа в екип, трябва да реферират към тях, защото по този начин класът се развива като общност. Най-общо казано, умението за работа в екип се състои от четири елемента: 

 • организация на процеса;
 • ефективна работа и управление на времето;
 • представяне и защита;
 • рефлексия, която позволява на учениците да осмислят процеса и своето участие в него.

За реализирането на тези елементи учителите си поставят цели, които постигат с различни стратегии във времето. 

.

Карта на умението Работа в екип

Елемент Цели Стратегии
1. Организация на процеса 1.1. Учениците са готови да работят с всекиго; 1.1.1. Пръчици;
1.1.2. Влизане в роля;
1.1.3. Разделяне по групи чрез цитати;
1.1.4. Отборен ритуал;
1.2. Самостоятелно разпределят роли и задачи; 1.2.1. Разделяне на групи на базата на силни/слаби страни – вж. 1.2.2. от умение Личностно развитие;
1.2.2. Роли на ротационен принцип;
1.2.3. Номинация с мотивация от съученици;
1.2.4. Длъжностна характеристика;
1.2.5. Списък от дейности, разпределени по роли;
1.3. Сами изработват план за действие. 1.3.1. Списък от дейности, разпределени хронологично;
1.3.2. План за действие по модел;
1.3.3. Обратна връзка на чужди планове за действие.
2. Ефективна работа и управление на времето 2.1.  Всеки работи по поставената задача и роля; 2.1.1. Точки за участие на всеки в зависимост от броя на учениците;
2.1.2. Модератор – вж. 1.2.4.;
2.1.3. В края на задачата всеки защитава своя принос;
2.2. Всеки дава идеи; 2.2.1. Мозъчна атака – вж. описанието на стратегията в глава Креативност;
2.2.2. Световно кафене;
2.2.3. Точки за разнообразие от идеи – всеки отбор получава бонус точки според разнообразието от идеи;
2.3. Всеки слуша активно и цени различното мнение; 2.3.1. Ценност в класа;
2.3.2. Модератор – вж. 1.2.4.;
2.3.3. Какво научих от съотборниците;
2.4. Взаимопомощ – подпомагат останалите членове на екипа да дадат най-доброто от себе си, не изземват работата на другите, а им помагат да се изявят; 2.4.1. Ценност в класа;
2.4.2. Помощник-учител (в посока взаимопомощ/помощ/консултации);
2.4.3. Титла – вариации на 2.4.2.;
2.5. Изпълняват задачата в срок. 2.5.1. Отговорник за следене на времето – вж. 1.2.4.;
2.5.2. Даване на бонус точки за спазване на срок;
2.5.3. Gantt chart – вж. Личностно развитие.
3. Представяне и защита 3.1. Учениците представят общия продукт; 3.1.1. Представяне на етапи – проблем, идея; групово решение и как са стигнали до него, ресурси и откъде са ги черпили, резултат и принос на всеки;
3.2. Говорят свободно и уверено по темата – представят теза и задълбочени аргументи; 3.2.1. Сподели с представител на другия екип – да споделят като гости на другите екипи какво правят, да говорят по темата, за да се чувстват уверени – за дългосрочно и за края на часа – вие до къдете сте – гост в екип;
3.2.2. Репортаж от класната стая – ритуал за закриване на часа; обобщение под формата на репортаж какво се случва в класната стая – пръчиците определят репортера;
3.3. Всеки член защитава своята роля/принос в екипа. 3.3.1. Дневник на моята работа – при групов проект, какво правиш и колко време ти е отнело;
3.3.2. 4-те К за мен;
3.3.3. CV формат: Роля – отговорности – резултати, писмен доклад за изпълняването на ролята., в която 
4. Рефлексия 4.1. Учениците сами организират и провеждат рефлексия с ключови въпроси: как се чувствам, постигнахме ли целта, какво ни помогна, какво ни попречи, какво бихме подобрили в груповата работа. 4.1.1. 4-те К след по-голям проект 

Какво постигнахме? 

Какви трудности срещнахме? 

Какво научихме по пътя? 

Какво бихме направили по различен път? след по-голям проект

4.1.2. Билетче за рефлексия – да се изберат два от въпросите, за да се фокусират и да осмислят процеса, през който са минали, в края на часа;
4.1.3. Дневник за рефлексия – отборът за по-дълго време, в края на проект – един пита, друг записва и процеса на работата;
4.1.4. Рефлексия в екипа;
4.1.5. Групова рефлексия.

 

Примерно годишно разпределение на учебни цели за развиване на умението за работа в екип
Седмица Цел № Цел
1 – 4 1.1. Учениците са готови да работят с всекиго;
2.1. Всеки работи по поставената задача и роля;
Междинна оценка на напредъка
5 – 8 1.1. Учениците са готови да работят с всекиго;
2.1. Всеки работи по поставената задача и роля;
2.2. Всеки дава идеи;
Междинна оценка на напредъка
9 – 12 2.1. Всеки работи по поставената задача и роля;
2.2. Всеки дава идеи;
4.1. Рефлектират върху представянето си;
Междинна оценка на напредъка
13 – 16 2.1. Всеки работи по поставената задача и роля;
2.4. Взаимопомощ – подпомагат останалите членове на екипа да дадат най-доброто от себе си, не изземват работата на другите, а им помагат да се изявят;
2.3. Всеки слуша активно и цени различно мнение;
4.1. Рефлектират върху представянето си;
Междинна оценка на напредъка
17 – 20 1.2. Самостоятелно разпределят роли и задачи;
2.1. Всеки работи по поставената задача и роля;
2.3. Всеки слуша активно и цени различно мнение;
4.1. Рефлектират върху представянето си;
Междинна оценка на напредъка
21 – 24 1.2. Самостоятелно разпределят роли и задачи;
1.3. Сами изработват план за действие;
2.4. Взаимопомощ – подпомагат останалите членове на екипа да дадат най-доброто от себе си, не изземват работата на другите, а им помагат да се изявят;
4.1. Рефлектират върху представянето си;
Междинна оценка на напредъка
25 – 28 2.5. Изпълняват задачата в срок;
2.1. Всеки работи по поставената задача и роля;
3.1. Учениците представят общия продукт;
4.1. Рефлектират върху представянето си;
Междинна оценка на напредъка
29 – 32 2.5. Изпълняват задачата в срок;
3.1. Учениците представят общия продукт, 
3.3. Всеки член на екипа защитава своята роля/принос в екипа;
4.1. Рефлектират върху представянето си;
Междинна оценка на напредъка
33 – 36 3.1. Учениците представят общия продукт;
3.2. Учениците говорят свободно и уверено по темата – представят теза и задълбочени аргументи;
3.3. Всеки член на екипа защитава своята роля/принос в екипа;
4.1. Рефлектират върху представянето си.

 

Стратегии за развиване на работа в екип

 

1.1.1. Разделяне на групи чрез пръчици

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Учениците са готови да работят с всекиго. 1-12 15 мин 5-10 мин

 

Описание

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на груповата работа, учителят разделя учениците според броя на групите, като на случаен принцип изтегля имената на участниците. 

Примерна инструкция

Сега ще се разделим на пет отбора с помощта на пръчиците. За всеки отбор на случаен принцип ще изтегля по пет пръчици, на които са написани вашите имена. Слушайте внимателно, за да разберете в кой отбор ще участвате. 

Предимства на стратегията

 • Разделянето с пръчици на случаен принцип предотвратява нежеланието на децата да работят с някого и елиминира предразсъдъците сред тях;
 • Спестява се време от спорове кой с кого иска да работи;
 • Тази стратегия има много разновидности, които може да използвате за разделяне на отбори на случаен принцип: броене 1, 2, 3 – като всеки, който каже 1, е първа група, 2 – втора група, 3 – трета група, и т.н. На същия принцип е разделянето с раздаване на цветни листчета. Всички, на които са се паднали червени листчета, са от един отбор, сини листчета – от другия отбор, и т.н. Друг вариант е разделянето на групи по вкусове: например всички, които обичат ванилов сладолед, са в един отбор, шоколодов сладолед – в друг, плодов – в трети, и т.н.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • това е една от любимите стратегии на децата за разпределяне по групи, защото се получават неочаквани комбинации от участници;
 • записването на имената на учениците върху дървени клечки от сладолед може да ви отнеме 15 минути, но ще ги използвате през цялата учебна година. 
 • с изтегляне на пръчици с имена на ученици може да се разпределят и ролите в отбора.

 

1.1.2. Разделяне на групи чрез цитати

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Учениците са готови да работят с всекиго. 5-12 15 мин 5 мин

 

Описание

Изберете цитати/твърдения, свързани с темата на урока, който ще преподавате. Нека броят на цитатите да отговаря на броя на групите, на които искате да разделите класа. Залепете цитатите на различни места из класната стая преди да започне часът. Щом учениците влязат в класната стая, ги насочете да разгледат всички цитати, без да им давате допълнителни разяснения. Нека времето за разглеждане на цитатите да бъде ограничено – между 2 и 5 минути. Когато посоченото от вас време изтече, помолете учениците да застанат пред цитата, който най-силно ги е провокирал/който им е най-близък/който най-силно ги е накарал да се замислят. Отново дайте ясна инструкция за времето за разместване – не повече от 1 минута.

Резултат: Учениците са разделени на желания от вас брой групи около цитатите.

Предимства на стратегията

 • Разделянето е на доброволен принцип;
 • Учениците във всяка група имат минимум едно нещо което ги обединява – цитатът, който са избрали;
 • Ефективен начин за отваряне на урока: насочва вниманието на учениците към темата на новия урок и ги провокира да мислят в тази посока още преди да сте въвели новия материал.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • отнема повече време от повечето стратегии за разделяне по групи;
 • на някои от учениците може да им бъде необходимо повече от предвиденото от вас време, за да вникнат в цитатите;
 • по-неуверените в себе си ученици може да не изберат цитата, който наистина най-много им харесва, а онзи, до който е застанал приятелят им;
 • може да се получат небалансирани по брой групи (За да го избегнете, може предварително да сложите ограничение. Например – максимум 5 души могат да застанат около един цитат.);
 • може да възникнат разпалени дискусии по цитатите още преди да сте започнали урока.

1.1.3. Разделяне на групи чрез влизане в роля

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Учениците са готови да работят с всекиго. 5-7 20-30 мин 5-10 мин.

 

Описание

Предварително разпишете ролите, в които трябва да влязат учениците по време на часа, като имате предвид учебното съдържание. Ролите могат да бъдат групови и индивидуални. Всяка група получава писмена инструкция с описание на ролите и сценката, която трябва да представи.

Предимства на стратегията

 • Ефективен начин предметното знание да се персонализира и усвои по-трайно и забавно от учениците;
 • Влизането в роля помага на учениците да излязат от традиционната си роля в класа и да се представят в нова светлина. Насърчава и помага при работа с по-неуверени и срамежливи ученици. Тази стратегия помага и за развитието на умението творческо мислене;
 • Фокусът на стратегията е да се създаде ситуация, в която екипната работа помага на децата да преодолеят своите предразсъдъци и нежелание да работят с някои от съучениците си. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • отнема повече време за предварителна подготовка от повечето стратегии за разделяне по групи;
 • на някои ученици може да им бъде необходимо повече от предвиденото от вас време, за да вникнат в ролите.

1.1.4. Създаване на отборен ритуал

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Учениците са готови да работят с всекиго. 1-7 5-10 мин 20-30 мин.

 

Описание

След като разделите групите с помощта на пръчиците или друга стратегия, още в самото начало може да инвестирате време за създаване на отборен дух и усещане за принадлежност у учениците, още повече, ако искате тези групи да работят в този състав в продължение на няколко седмици или месеци. Всяка група трябва да си измисли оригинално име, свой герб, който да представя отборните ценности, химн – кратка песен, отборен танц и отборен ритуал за празнуване на победа. 

Предимства на стратегията

 • Надъхва и мотивира учениците да работят заедно; 
 • Стимулира се креативното мислене на децата;
 • Получават се много неочаквани и забавни за учениците резултати, с които се създава чувство за принадлежност и гордост.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • отнема повече време за провеждане в часа;
 • някои ученици може да се отнесат несериозно и да саботират общата работа с неуместни реплики за песента или движения за танца;
 • за избягване на неуместни и несериозни реакции сред учениците е добре да приготвите критериална матрица, по която да се оценяват името, гербът, химнът и танцът на отборите. 
 • от елементите на отборите може заедно с децата да изработите общ за класа герб, химн, танц, с който децата да изразяват своята уникална идентичност в училище. 

 

Примерна критериална матрица за отборен ритуал:

Критерии 1 точка 2 точки 3 точки
Оригиналност на името. Съвсем традиционно. Оригинално име (не е копирано от никъде). Оригинално, носещо послание за важността на отборната игра.
Оригинален герб. Има само една групова ценност. Има две групови ценности. Има 3-4 групови ценности.
Всички ученици в групата участват в химна, танца и ритуала за победа. По-малко от половината деца участват. Повече от половината деца участват. Всички деца участват в химна, танца и ритуала за победа.

 

1.2.1. Разделяне на групи на базата на силни/слаби страни – вж. 1.2.2. от умение за Личностно развитие

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.2. Самостоятелно разпределят роли и задачи. 8-12

Описание

На няколко места в стаята с една дума написвате силни страни, които учениците смятат, че притежават, и такива, които смятат, че трябва да развиват (например организиран – неорганизиран). Давате им възможност да помислят в коя категория са и формирате групите, така че ученици от двете групи да работят заедно, за да си помагат.

Предимства на стратегията

 • Дава възможност на учениците да се „вгледат“ в себе си;

 • Изпраща посланието, че всеки е ценен посвоему и че работата в екип позволява да се компенсират дефицитите на всеки един.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • отнема повече време за провеждане в часа;
 • някои ученици може да се отнесат несериозно и да саботират общата работа с неуместни реплики;
 • някои ученици може да не искат да споделят своите области за подобрение.

1.2.2. Разпределяне на роли на ротационен принцип

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1. 2. Самостоятелно разпределят роли и задачи. 5-12 10-20 мин 5-10 мин

 

Описание

След като учениците свикнат да работят по групи на случаен принцип, може да надградите, като приложите стратегията за разпределяне на роли на ротационен принцип. В началото обсъдете с децата какви роли трябва да има в един екип, за да се свърши поставената задача и постигне на целта: лидер, модератор, хронометрист, говорител, дизайнер и др. Заедно с децата определете какви са задълженията на всяка роля: лидерът трябва да ръководи общата работа и да насърчава всички да дават идеи; модераторът следи дали се спазват правилата за уважение и изслушване в отбора и дава думата; хронометристът следи за времето за говорене и изпълнение на задачата в срок; дизайнерът прави художественото оформление на идеите; говорителят представя резултатите от екипната работа. 

След това във всяка предварително създадена група определете срока за изпълнение на ролите: една седмица, две седмици или един месец. При определяне на срока преценете индивидуалните нужди на децата. Например едно затворено и мълчаливо дете ще се нуждае от повече време, за да се справи успешно с ролята на говорител, и т.н. Целта на тази стратегия е всички деца в класа, разпределени по отбори, да изпълнят в рамките на учебната година различни роли и да изпробват различни възможности в ролята на лидер, модератор, говорител, хронометрист и т.н. 

Предимства на стратегията

 • Учениците развиват последователно своите лидерски и комуникативни умения;
 • Тази стратегия позволява на учителя да преодолее неформалното разделение в класа, когато само един или няколко ученици изпълняват ролята на лидери, а голяма част от учениците не са ангажирани с отговорности и не участват активно в час. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • учителят трябва да следи спазването на ротационния принцип и да насърчава по-неуверените ученици при изпълнението на задачите.

 

1.2.3. Номинация с мотивация от съученици

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.2. Самостоятелно разпределят роли и задачи. 5-12 10-20 мин 5-10 мин

 

 

 

Описание

Стратегията за изпълнение на роли на ротационен принцип се надгражда от следващата стратегия „Номинация с мотивация“. След като учениците са се запознали и преминали през различните роли в екипа, те трябва да номинират свои съученици за изпълнение на конкретните роли. Всеки ученик на листче може да предложи свой кандидат, като трябва да аргументира номинацията си с необходимите качества, които трябва да притежава един лидер, говорител и пр. 

Предимства на стратегията

 • Учениците осъзнават какви качества трябва да притежават за различни роли в екипната работа;
 • Стимулира се сътрудничеството между тях;
 • Развиват способността си да правят информиран избор между различни възможности;
 • С помощта на тази стратегия се развива чувството за отговорност сред учениците.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • е възможно някои от учениците да се отнесат несериозно и да провокират с обидни коментари вместо да дадат аргументирани номинации;
 • при проява на несериозно отношение и обидни коментари учителят трябва веднага да реагира, като приложи последствията за нарушаване на правилото „Уважаваме се и се изслушваме“ за управление на класната стая.

 

1.2.4. Длъжностна характеристика

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.2. Самостоятелно разпределят роли и задачи. 5-12 30-40 мин 10-15 мин

 

Описание

При реализиране на по-дълъг проект е подходящо да се приложи стратегията „Длъжностна характеристика“. Тя включва подробно разписани длъжности на участниците в екипа, които те трябва да изпълняват за определения срок. Целта на тази стратегия е учениците да знаят какви умения ще развиват при изпълняване на конкретната длъжност и в рамките на проекта да минат през всички длъжности, като включително кандидатстват за тях и обясняват защо са мотивирани да извършват тази дейност. 

 

Предимства на стратегията

 • Учениците осъзнават какви качества трябва да притежават за различни роли в екипната работа;
 • Стимулира се сътрудничеството между тях;
 • Развиват способността си да правят информиран избор измежду различни възможности;
 • С помощта на тази стратегия се развива чувството за отговорност сред учениците;
 • Учениците се приучават към навици, които ще са им полезни и в бъдеще.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • учителят трябва предварително да разпише изискванията за всяка длъжност;
 • учениците могат да напишат характеристиките според своята гледна точка.

 

1.2.5. Списък от дейности, разпределени по роли

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.2. Самостоятелно разпределят роли и задачи. 8-12 15-20 мин 5-10 мин

 

Описание

Учителят дава на учениците списък с цели и задачи за конкретен срок за изпълнение. Те трябва сами да преценят какви роли и отговорности ще трябва да развият, за да се справят. Учениците се групират сами въз основа на поставените цели и си разпределят ролите и задачите, така че да се справят в определения срок. 

Предимства на стратегията

 • Тази стратегия развива самостоятелността и отговорността на учениците;
 • Стимулира се сътрудничеството между тях;
 • Развиват способността си да правят информиран избор измежду различни възможности.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • самостоятелното разпределение на роли и задачи в екипа е най-високото ниво, към което води учителят, когато последователно развива уменията за работа в екип;
 • тази стратегия изисква време, постоянство и целенасочена работа от страна на учителя.

 

1.3.1. Списък от дейности, разпределени хронологично

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.3. Сами изработват план за действие. 5-12 15-20 мин 5-10 мин

 

Описание

В началото на часа учителят дава задачите и учениците трябва да изработят сами план за действие, като направят списък от дейностите, през които ще минат, за да постигнат решение на задачата. Списъкът от дейности включва проучване, планиране на дейностите, конкретни действия и представяне на резултатите в определения от учениците срок. 

 

Предимства на стратегията

 • Учениците се насърчават самостоятелно да планират работата си и да разпределят задачите и ролите в екипа;
 • Учениците се приучават към логично мислене и организация на времето си – умения, които ще им бъдат полезни и в бъдеще.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • е подходяща за извънкласни групови дейности като проучвания по поставени проблеми;

 

От практиката

С помощта на тази стратегия учениците от 6 клас в ОУ „Неофит Рилски“ в с. Дерманци работиха по групи и проучваха глаголните времена в българския език. Резултатите си представиха на организираната от тях и учителката по БЕЛ Виолета Тасева ученическа конференция в края на раздела. 

 

1.3.2. План за действие по модел

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.3. Сами изработват план за действие. 7-12 30-40 мин 15-20 мин

 

Описание

При работа върху по-дългосрочен проект, учителят изработва структурата на проучването в темплейт, който учениците трябва сами да попълнят и да разпределят задачите и времето за изпълнение. Учителят представя пред учениците общия времеви отрязък за работа и темите за проучване, като изисква тях да групират тематично задачите и да определят конкретни срокове за изпълнението на всяка. 

Предимства на стратегията

 • Учениците се учат да планират и проследяват процеса на работа; 
 • Насърчава се изследователската работа на учениците;
 • Провокира се тяхната любознателност;
 • Развива умения за планиране и организация, които ще им бъдат от полза и в бъдеще.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • учителят трябва да изработи структурата на проучването и да формулира задачите за изпълнение;
 • учениците трябва да са свикнали с процеса на планиране и определяне на срокове.

 

1.3.3. Оценяват чужди планове за действие

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.3. Сами изработват план за действие. 7-12 15-20 мин 20-30 мин

Описание

Следваща стъпка при реализирането на стратегията „По модел“ е прилагането на стратегията „Оценка на план за действие“. След като екипите са изработили по модел своя план за действие, те се оценяват и си дават едни на други обратна връзка доколко са реалистични и ефективни, дали имат ясни крайно срокове, междинни показатели и ясни резултати. 

 

Предимства на стратегията

 • Учениците се учат да дават и интегрират обратна връзка за качеството на своя план за действие.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • учителят трябва да модерира процеса с ясни инструкции и правила за даване на обратна връзка;
 • учениците могат да се изкушат да намесят лично отношение в даването на обратна връзка – добре е учителят да обясни предварително, че когато сме ангажирани в този процес, оставяме настрана междуличностните отношение и се превръщаме в „професионалисти“.

 

2.1.1. Точки за участие на всеки

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.1. Всеки работи по поставената задача и роля. 5-7 5-10 мин През целия час.

Описание

Една от най-важните цели на груповата работа е да се насърчава работата на всеки ученик по поставената задача и роля. Когато поставя групова задача, учителят следи и дава точки на всеки за участие в нейното изпълнение. Вътре във всяка група има отговорник, който да отговаря дали всеки е участвал и е дал своя принос за изпълнение на задачата. 

Предимства на стратегията

 • Даването на точки за участие стимулира учениците да бъдат по-активни и загрижени за участието на всеки в групата; 
 • По този начин се избягва опасността само едно или две деца да узурпират изпълнението на груповата задача;
 • Учениците развиват отговорност към своя принос и приноса на другите в груповата работа;
 • Насърчава се сътрудничеството между учениците.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • учителят трябва да бъде последователен при прилагането на точките и да аргументира пред учениците необходимостта всеки да участва; 
 • учениците, които искат да свършат цялата работа, като изземват ролите на другите в групата, трябва да получат ясно послание, че по този начин няма да спечелят точки и отборът им няма да спечели.

 

2.1.2. Отговорник, който проследява участието на всеки

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.1. Всеки работи по поставената задача и роля. 5-7 5-10 мин През целия час.

 

Описание

Избирането на отговорник, който да проследява участието на всеки в групата, може да бъде самостоятелна стратегия, без да е обвързано с точки, но отново е свързано с целта всеки в групата да работи. В края на груповата задача отговорникът представя пред класа приноса на всеки участник за изпълнението на задачата. 

Предимства на стратегията

 • По този начин се интернализира от учениците важността на участието на всеки в груповата работа;
 • Тази стратегия може да се съчетае със стратегията за даване на точки за участие.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • е възможно учениците първоначално да отхвърлят идеята за отговорник в групата за следене на участието на всеки;
 • учителят трябва последователно и търпеливо да обяснява каква цел се постига с тази стратегия и защо това е важно.

 

2.1.3. В края на задачата всеки защитава своя принос

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2. 1. Всеки работи по поставената задача и роля 5-12 5-10 мин 5-10 мин

Описание

За да се постигне целта всички ученици да работят по поставената задача и роля, е много важно учителят да предвиди в края на груповата работа време, в което всички отбори да представят резултатите си. Специфичното изискване в тази стратегия е всеки член на отбора да представи своето участие в групата и собствения принос към общия резултат. 

 

Предимства на стратегията

 • Учениците виждат крайния резултат и своя принос за постигането му;
 • Учениците осъзнават значимостта на умението да си сътрудничат;
 • Учениците разсъждават върху процеса, не само върху резултата, което ще им позволи да го повторят в различна ситуация.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • учителят трябва внимателно да планира времето за представяне на резултатите, така че всички ученици да могат да участват;
 • добре е да се предвиди нещо, с което да се ангажира „публиката“ (водене на бележки, оценка по критериална матрица), защото учениците, които не презентират, може да се разсейват и да пречат на процеса.

 

2.2.2. Световно кафене

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.2. Всеки дава идеи. 8-12 5-10 мин 30-40 мин

 

Описание

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички участници в групите. Учениците се разделят на три групи и сядат на определените за тях маси. Всяка група има поставени въпроси или проблеми, на които трябва да предложи решение или да даде идеи за решение. На равни интервали от време (например 10 мин) учениците се местят на другите маси, като на всяка маса остава по един домакин, който да обобщава информацията от предходния разговор и да записва новите идеи на новата група. Целта е трите групи ученици да минат през трите маси на „Световното кафене“ и в непринудена атмосфера да споделят своите идеи. По този начин разговорите се обогатяват чрез кръстосване на идеи, генерирани в предишни разговори с другите участници. В края на процеса всяка група се връща при началния си лист с въпроси и сравнява натрупването на идеи. Групите обобщават основните идеи и домакините на групите представят резултатите пред целия клас. 

Предимства на стратегията

 • Всички ученици участват в решаването на широк спектър от въпроси и дават разнообразни идеи; 
 • Преодолява се конкуренцията между различните групи и се насърчава сътрудничеството; 
 • Стимулира се аналитичното мислене чрез надграждане на вече казаното.

 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • в началото на часа учителят трябва да представи правилата на работа по тази стратегия, както и каква е ролята на домакините, за да не се объркат учениците;
 • необходимо е учителят предварително да осигури подходящо пространство, около което учениците могат да се съберат, и да подготви листа от флипчарт за всеки отбор, както и въпросите, по които ще работят групите;
 • за ефективното прилагане на тази стратегия трябва да учителят следи за времето и точността при изпълнението и представянето.

 

2.2.3. Точки за разнообразие от идеи

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.2. Всеки дава идеи. 5-7 5-10 мин През целия час.

 

Описание

За насърчаване на даването на идеи от всички ученици учителят може да прилага стратегията „Точки за разнообразие от идеи“. Всеки отбор получава допълнителни точки за идеите, които дава, като от учителя зависи на какви предварително определени изисквания трябва да отговарят те.

Предимства на стратегията

 • Учениците се стремят да надграждат идеите си и да не се повтарят;
 • Учениците се стимулират да мислят отвъд 2-3 очевидни идеи.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • понякога поради недостатъчно предметно знание учениците могат да се затруднят с предлагането на идеи и учителят трябва да ги стимулира да мислят критично и креативно. 

 

2.3.1. Норма в класа

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.3. Всеки слуша активно и цени различното мнение. 5-12 5-10 мин През целия час.

Описание

„Учениците се уважават и изслушват“ – това е едно от основните правила, върху които се гради успешното управление на класната стая. Уважението и изслушването на другите е норма в класа и обща ценност, която се възпитава през целия период на обучение. Затова при работа по групи учителят и учениците следят дали това правило се спазва. Учителят може да отнема точки за групова работа при неговото нарушаване, както и да дава допълнителни точки на отборите, които го спазват. За проверка на активното слушане учителят може да изисква при представяне на отборите всеки ученик да сподели по една идея, която е чул от другите отбори и която е важна за него. 

 

Предимства на стратегията

 • Реферирането към това правило на класа помага на учениците, когато работят в малка група, да осъзнаят неговата важност и да се научат да го спазват през целия период на обучение;
 • Отнемането и присъждането на точки за групова работа е чудесен начин всекидневно да се напомня колко важно е да се работи в екип.

 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • това е едно от правилата, което най-трудно се спазва от учениците, и затова е необходимо учителят да бъде търпелив и последователен при въвеждането и изпълнението му;
 • учениците понякога се бунтуват, когато всички получават отрицателно последствие за правило, което не всички са нарушили – добре е да се припомня смисълът на правилото и важността на групата и работата в нея.

 

2.3.2. Модератор

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.3. Всеки слуша активно и цени различното мнение. 5-12 5-10 мин През целия час.

 

Описание

За ефективната работа в група и постигането на целта всеки да слуша активно и да цени различното мнение е необходимо във всички отбори да има по един модератор, който да дава думата на говорещите и да следи за спазването на нормата на класа. 

Предимства на стратегията

 • Участието на модератора в отборите помага на учениците да водят структуриран диалог и повишава ефективното слушане и приемане на различното мнение;
 • Способността да се модерира е важна за много професии, ето защо е добре да се развива отрано.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • модераторът е една важните роли в екипа и учителят трябва предварително да е обяснил в какво се състои неговата работа;
 • важно е модераторът да остава безпристрастен и да прилага едни и същи правила и последствия към всички. Понякога учениците „пренясят“ междуличностните си взаимоотношения върху работата и е добре да им се напомня, че когато модерират, те са безпристрастни професионалисти.

 

2.3.3. Какво научих от съотборниците си

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.3. Всеки слуша активно и цени различното мнение. 5-12 5-10 мин 10-15 мин

Описание

При представяне на резултатите и своя принос, всеки член на групата трябва да може да каже какво ново и значимо е научил от съотборниците си в процеса на работа. 

Предимства на стратегията

 • Прилагането на стратегията „Какво научих от съотборниците си“ повишава чувствителността на учениците към внимателното изслушване на другите и им помага да учат в процеса на работа;
 • Повишава отговорността на учениците, които знаят, че останалите наблюдават участието им и се подготвят да го обсъдят.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • учителят трябва да насърчава учениците да се учат един от друг;
 • учениците могат на листче да записват конкретни примери за новите знания, научени от съотборниците си.

2.4.1. Ценност на класа

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.4. Взаимопомощ – подпомагат останалите членове на екипа да дадат най-доброто от себе си, не изземват работата на другите, а им помагат да се изявят. 5-12 През целия час.

Описание

Умението за сътрудничество и работа в екип е задължително обвързано с помагането на другите да успеят. Взаимопомощта е ценност, върху която трябва да се акцентира от учителя през цялото време на учебно-възпитателна работа с учениците. При поставянето на групови задачи учениците се насърчават да дават най-доброто от себе си и да си помагат при трудности, без да се позволява един или двама да изземват цялата работа и да се изявяват за сметка на останалите членове на екипа. Учителят и учениците могат да визуализират тази ценност на класа с подходящи примери и илюстрации на постери в класната стая, за да бъде винаги пред очите на всички и да не се забравя. 

Предимства на стратегията

 • Прилагането на стратегията „Ценност на класа“ помага за интернализирането на необходимостта от взаимопомощ и помагане на другите, за да успее целият отбор и класът като цяло;
 • Учениците осъзнават, че общият успех се изгражда с усилията и качествената работа на всички участници в екипа, а не само с изявата на един или двама за сметка на останалите.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • учителят трябва да бъде последователен и търпелив при провеждането на тази стратегия и да осъзнава нейното централно място за развиване на умението за сътрудничество и работа в екип;
 • много често в практиката учителите се сблъскват с неразбирането на учениците на тази ценност и с погрешния модел, при който само един или двама души в екипа свършват цялата работа, подценявайки възможностите на другите;
 • прилагането на стратегията „Ценност на класа“ се случва по-бавно във времето, но като резултат тя води до повишаване на мотивацията за работа и до промяна в нагласите на учениците.

 

2.4.2. Помощник-учител

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.4. Взаимопомощ – подпомагат останалите членове на екипа да дадат най-доброто от себе си, не изземват работата на другите, а им помагат да се изявят. 5-12 5-10 мин През целия час.

 

Описание

Помощник-учител е стратегия, която се отнася към длъжностните характеристики и тя позволява на изпълняващия тази длъжност да помага на учениците в класа. Помощник-учителят трябва да се „рекламира“ като привилегирована позиция и да се предлага на ротационен принцип. В зависимост от отговорностите помощник-учители могат да бъдат както ученици, които се справят по-добре с учебното съдържание, така и ученици, които имат нужда да се почувстват значими и да бъдат стимулирани. 

 

Предимства на стратегията

 • Учениците упражняват лидерска позиция в класа;
 • Учениците се упражняват в менажиране и разрешаване на конфликти;
 • Учениците се виждат с друга роля и преодоляват стереотипи за самите себе си, което от своя страна ги стимулира занапред.

 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • учителят трябва много обмислено да разработи длъжностната характеристика на помощник-учителя – според уменията, които иска да развива у учениците си;
 • помощник-учител е длъжност, за която учениците кандидатстват или номинират свой кандидат;
 • учителят трябва да има добре обмислена стратегия за разписване на длъжностната характеристика;
 • в идеалния случай всеки един от учениците би трябвало да има достъп до тази привилегия, а да не се стига до стереотипизиране на „добри“ и „лоши“
  ученици.

 

2.5.1. Отговорник за следене на времето

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.5.Изпълняват задачата в срок 5-7 . През целия час.

 

Описание

Отговорникът за следене на времето е една от важните роли в групите, която помага на учениците да изпълняват задачите в срок. Така нареченият „хронометрист“ засича времето за изпълнение и напомня колко минути остават до края на определения срок за работа. Също така отговорникът за следене на времето следи при представяне на отборите дали се спазва времето за презентиране. 

Предимства на стратегията

 • Учениците осъзнават важността на изпълнението на конкретните задачи във времето;
 • Повишава се усещането за контрол и отговорност към учебния процес и към поставените задачи от страна на учениците.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • отговорник за следене на времето/хронометрист е длъжност, за която учениците кандидатстват или номинират свой кандидат;
 • практиката показва, че това често е популярна длъжност и е привилегия, която е добре повече ученици да получат.

 

2.5.2. Даване на бонус точки за спазване на срок

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.5. Изпълняват задачата в срок. 5-12 В края на часа.

Описание

Учителят дава бонус точки при изпълнение на задачата в срок, както и отнема точки за просрочване на времето от учениците.

 

Предимства на стратегията:

 • По този начин се подобряват организационните умения на учениците;
 • Справят се с крайни срокове за изпълнение на краткосрочни и дългосрочни задачи.

 

3.1.1. 4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
3.1. Учениците представят общия продукт. 5-12 . В края на часа.

 

Описание

След като учениците са изпълнили поставената задача в срок, те трябва да представят и защитят своето решение/проект/план. При презентирането всеки отбор трябва да отговори на 4 въпроса – или т.нар. „Стратегия 4-те К“, която съдържа следните въпроси: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?

Предимства на стратегията

 • Подходяща е за представяне на резултатите както за краткосрочни дейности по групи в час, така и за по-дългосрочни проекти;
 • По този начин се насърчават и развиват комуникативните и презентационни умения на учениците;
 • Отговарянето на „4-те К“ води до осмисляне на процеса на работа и помага на учениците да се учат от своите грешки и от грешките на другите;
 • Стратегията дава възможност на учениците да структурират изработените продукти, което от своя страна води до по-добре структурирани презентации.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • е възможно първоначално някои ученици да откажат да участват в представянето на резултатите;
 • учителят трябва да прояви постоянство, търпение и убедителност, за да мотивира всички ученици да участват и отговарят на „4-те К“ въпроси. 

 

3.1.2. Представяне на етапи – идея, прогрес, резултат

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
3.1. Учениците представят общия продукт 5-12 . В края на часа.

Описание

При представяне на общия продукт учениците споделят най-напред каква е била първоначалната идея, след това какъв прогрес са постигнали при конкретното изпълнение и накрая какъв е резултатът, който са получили. Тази стратегия може да се използва и при поетапното представяне/обсъждане на проект, по който учениците работят заедно. 

 

Предимства на стратегията

 • Тази стратегия е подходяща за представяне на резултатите както за краткосрочни дейности по групи в час, така и за по-дългосрочни проекти;
 • По този начин се насърчават и развиват комуникативните и презентационни умения на учениците;
 • Тази стратегия помага на учениците да осмислят по-задълбочено процеса на работа, така че да прилагат наученото при следващи задачи.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • е възможно първоначално някои ученици да се затруднят при осмислянето на процеса;
 • учителят трябва да мотивира убедително учениците защо това е важно за тях.

 

3.2.1. Представяне по модел/матрица

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
3.2. Учениците говорят свободно и уверено по темата, представят теза и задълбочени аргументи. 5-12 20-30 мин 10-15 мин

 

Описание

За да се насърчи свободното и уверено говорене от учениците при представяне на резултатите учителят дава модел/матрица, по която да структурират речта си. При въвеждането на тази стратегия в самото начало учителят може да даде модела като работен лист с графично оформени полета за попълване на темата, тезата, аргументите в защита на тезата и приноса на всеки участник. Представянето по модел обаче става устно, защото целта е учениците да говорят свободно и убедително по темата. 

 

Предимства на стратегията

 • Представянето по модел помага на учениците да структурират мисълта и речта си; 
 • Предварително зададената схема/структура отнема от напрежението на учениците, които често се притесняват за формата и губят фокус от съдържанието, защото не са уверени в себе си;
 • По преценка на учителя, когато учениците свикнат със схемата, той би могъл да ги насърчи да я „разчупят“ и индивидуализират;
 • Този подход е ефективен и в чуждоезиковото обучение, където учителите често се притесняват да дават по-сложни задачи на ученици, които са начинаещи.

 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • увереността при представяне на учениците се изгражда в процеса на работа и учителят трябва да насърчава по-притеснителните ученици да участват и да не се отказват;

 

3.2.2. Сподели на представител от другия екип

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
3.2. Учениците говорят свободно и уверено по темата, представят теза и задълбочени аргументи. 5-12 . 5-10 мин

 

Описание

Една чудесна стратегия за изграждане на увереност в говоренето е споделянето на темата и аргументите с представителите на друг екип. В края на груповата задача учителят определя кои ученици за колко време ще „гостуват“ на другите екипи, така че всеки екип да има по един гост, който да сподели своя опит. При представянето на гостите в екипите може да се използва матрицата от предишната стратегия, тъй като и тук целта е учениците да говорят свободно по темата и да представят задълбочени аргументи. Членовете на екипите имат за задача, след като изслушат госта, да му задават въпроси, свързани с неговата тема, теза, аргументи и принос. 

 

Предимства на стратегията

 • Благодарение на тази стратегия учениците преодоляват първоначалните си притеснения и стават по-уверени в изказването си;
 • Постига се ефектът на „връстници обучават връстници“;
 • Създава се усещането, че мнението на всеки е ценно и заслужава да бъде споделено.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • е възможно някои деца в началото да не осъзнават важността на стратегията и да се опитат да я провалят с несериозно отношение;
 • учителят последователно и аргументирано трябва да мотивира учениците, че това е важно за всички участници.

 

3.2.3. Живо изречение

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
3.2. Учениците говорят свободно и уверено по темата, представят теза и задълбочени аргументи. 5-12 . 5 мин

 

Описание

Стратегията „Живо изречение“ често се използва от учителите в края на часа и тя дава възможност на учениците да представят свободно и уверено своята работа. Учителят задава началото на изречението, например „През този час по…“, и посочени представители от екипите трябва със свои думи да продължат изречението, като всеки говорещ надгражда казаното от предишния говорител. 

Предимства на стратегията

 • Живо изречение“ е стратегия, която насърчава учениците да осмислят процеса на работа, стимулира активното слушане и говорене с надграждане.

 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • при по-малки класове от 15-18 души учителят може да включи всички ученици в „Живо изречение“;
 • учителят трябва да постави условие за броя на думите и времето за изпълнение. Най-често учителите дават до три думи на човек за участие в живо изречение;
 • има различни разновидности – например учениците могат да използват табелки с думи, с които да сглобят живо изречение по отбори и да го представят устно.

 

3.2.4. Репортаж от класната стая

 

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
3.2. Учениците говорят свободно и уверено по темата, представят теза и задълбочени аргументи. 5-12 . 5-10 мин

 

Описание

Репортажът от класната стая е стратегия, в която учениците, изпълняващи ролята на репортери, трябва да опишат какво се случва в час, кои са обсъдените теми и какви са постигнатите резултати. Репортерите от класните стаи могат да използват мобилните си телефони, за да снимат и дори да направят видеоклипове с интервюта по темата със свои съученици. 

 

Предимства на стратегията

 • Репортажите от класната стая стимулират креативността на учениците и повишават мотивацията им да говорят свободно и уверено по изучаваните теми. 
 • Тази стратегия помага на учениците да демонстрират медийната си грамотност, като им предоставя възможност да използват новите технологии, за да комуникират информация и идеи за различна публика; 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • учителят трябва да обвърже прилагането на тази стратегия с длъжностната характеристика на репортера;
 • възможно е учениците да злоупотребят с предоставената възможност за по-креативно обобщаване на процеса на работа и да не се справят със задачата поради несериозност;
 • необходимо е учителят предварително да инвестира време и енергия за разясняването на целта на тази стратегия и да създаде платформа, на която да се публикуват репортажите на учениците.

 

3.3.1. Дневник на моята работа

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
3.3. Всеки член защитава своята роля, принос в екипа. 5-12 10-15 мин 5-10 мин

 

Описание

За постигане на целта всеки член защитава своята роля/принос в екипната работа е подходяща стратегията „Дневник на моята работа“, в който учениците описват работата си и трудностите, с които са се сблъскали, по време на цялата подготовка на задача/проект.

 

Предимства на стратегията

 • Стратегията е подходяща при дългосрочни проекти, за да се проследи процесът на проучване, планиране и изпълнение от учениците;
 • Стимулира се способността на учениците да разсъждават върху процеса, изминатия път и своя принос;
 • Тази стратегия е чудесен начин да се насърчат учениците да пишат, като така паралелно се работи и за грамотност.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • ценността на този дневник е в натрупването на документална информация за работата и израстването на ученика;
 • акцентът при воденето на такъв дневник е създаването на навик за анализиране на собствения принос към екипната работа;
 • добре е учителят да задава параметри на това какво ще се „зачита“ за валидна част от дневника, за да се стимулират учениците да се отнасят отговорно към задачата (брой думи/страници, определени въпроси, на които се търси отговор, и др.).

3.3.2. СV формат: роля – отговорности – резултати

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
3.3. Всеки член защитава своята роля, принос в екипа. 8-12 15-20 мин 10-15 мин

 

Описание

Под формата на CV учениците попълват данни за работата си в екип. Те описват ролята, която са изпълнявали, срока за изпълнение, възложените отговорности, постигнатите резултати и оценяват своя принос. 

 

Предимства на стратегията

 • Стратегията е подходяща за ученици в гимназиален етап и може да се използва за по-дългосрочни проекти;
 • Стратегията подготвя учениците за реални житейски ситуации.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • в началото учителят може да представи примерен темплейт на CV и да обясни каква е функцията му, как се попълва, за да обвърже дейностите на учениците в груповата работа с тази стратегия.

 

4.1.1. Билетче за рефлексия

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
4.1. Учениците сами организират и провеждат рефлексия с ключови въпроси. 5-7 5-10 мин 5 мин

 

Описание

Първата стъпка за постигане на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е свързана с попълване на билетче с въпроси за рефлексия от всеки ученик. Въпросите са следните: Как се чувствам? Постигнахме ли целта? Какво ни помогна? Какво ни попречи? Какво бихме подобрили в груповата работа? Първоначално учителят изготвя билетите за рефлексия и ги раздава в края на груповата работа, като изисква всяко дете да го попълни. Учителят посочва ученици от всяка група да споделят попълнената си рефлексия с класа. 

 

Предимства на стратегията

 • По този начин учениците придобиват навик да рефлектират след свършена работа и да обмислят конкретни стъпки за подобрение;
 • Насочва внимание към процеса, не само към резултата, и по този начин стимулира учениците да разсъждават за извършеното от тях в по-широк контекст.

 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • рефлексията е ключов елемент от умението за работа в екип и затова трябва да се развива последователно от учителя и да не се отлага във времето;
 • първоначално някои ученици вероятно ще отговарят лаконично и прекалено общо на въпросите за рефлексия. Често учениците отговарят на въпроса „Какво ви попречи?“ с „Всичко“, а на „Какво бихте променили?“ с „Нищо“, без да дават конкретни предложения;
 • за да се избегнат общите фрази като „всичко“ и „нищо“, е нужно учителят да даде конкретни примери и стъпки за подобряване. Например: ако учениците не са се изслушвали и не са си помагали, като стъпки за подобрение да се отбележи, че следващия път ще вдигат ръка, когато искат думата в групата, ще се изслушват внимателно и ще си помагат;
 • понякога учениците повтарят предложенията за подобрение, които са чули от другите деца, без да се замислят за конкретното си положение. В такъв случай учителят трябва да им помогне да формулират конкретни и измерими стъпки, които са строго индивидуални за тях и да следи през следващите часове за тяхното изпълнение. 

 

4.1.2. Дневник за рефлексия

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
4.1. Учениците сами организират и провеждат рефлексия с ключови въпроси. 5-12 10-15 мин 5 мин

 

Описание

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа няколко стандартни въпроса, които учителят е преценил, че са подходящи за възрастта на учениците и неговия предмет, и се попълва непосредствено след груповата работа. 

 

Предимства на стратегията

 • Воденето на дневник за записване на рефлексията помага на учениците да проследят процеса на учене и да подобрят уменията си за работа в екип;
 • Този дневник е много полезен в края на срока и на годината, когато се правят по-обстойни анализи на постиженията, за да си дадат сметка учениците колко много са постигнали.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • учителят въвежда и изисква от учениците да водят своя дневник за записване на рефлексията;
 • всички ученици трябва да имат отделни тетрадки за дневник, които учителят съхранява, за да не се загубят, и които им дава в края на часа за попълване;
 • учителят по свой избор може да следи дневниците на конкретни ученици – дали спазват набелязаните от тях стъпки и дали има смисъл от рефлексията;
 • в училище има ученици, които се затрудняват с писането. Те могат да направят аудиодневник на своята рефлексия със своя или на учителя мобилен телефон и да събират аудиофайловете в електронен вид;
 • важно е рефлексията да се прави на момента, а не да се отлага за другия ден, защото детайлите, трудностите и постиженията се забравят от учениците.

 

4.1.3. Рефлексия в екипа

Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
4.1. Учениците сами организират и провеждат рефлексия с ключови въпроси. 5-12 5-10 мин 10-15 мин

Описание

След като учениците са придобили нагласата да рефлектират индивидуално, учителят може да въведе стратегията „Рефлексия по екипи“. Учениците по групи избират на ротационен принцип модератори, които имат за задача да дават последователно думата на членовете на екипите и да следят всички да участват в рефлексията. 

Предимства на стратегията

 • Рефлексията по екипи, или общата рефлексия, помага на учениците да осъзнаят на по-високо ниво принадлежността им към групата и към класа, общия път, който са извървели, и общия резултат, който са постигнали;
 • Също така рефлексията по екипи благоприятства емоционалното израстване на учениците, защото по този начин те споделят своите емоции и се упражняват в справяне с импулсивността и гнева;
 • Рефлексията в екипа помага на учениците да чуят другите как се чувстват и да се поставят на мястото на своите съученици.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • учителят трябва да подсигури подходящо пространство за провеждането на рефлексията по екипи;
 • учителят трябва да е сигурен, че учениците уважават и изслушват модераторите, за да се проведе ефективна и смислена рефлексия.

 

Проекти и задачи

Всички проекти за развиване на умението за работа в екип могат да бъдат оценени с помощта на критериалната матрица на умението. Предложените проекти покриват всички елементи на умението, защото за успешното им реализиране учениците трябва да организират процеса, да работят ефективно, да изпълнят задачите в срок, да представят общия продукт и да участват в рефлексията на края на проекта. 

Кои цели покриват проектите?

1.1. Учениците са готови да работят с всекиго;

1.2. Самостоятелно разпределят роли и задачи;

1.3. Сами изработват план за действие;

2.1. Всеки работи по поставената задача и роля;

2.4. Взаимопомощ – подпомагат останалите членове на екипа да дадат най-доброто от себе си, не изземват работата на другите, а им помагат да се изявят;

3.1. Учениците представят общия продукт;

3.2. Говорят свободно и уверено по темата;

3.3. Всеки член защитава своята роля/принос;

4.1. Учениците сами организират и провеждат рефлексия с ключови въпроси – как се чувствам, постигнахме ли целта, какво ни помогна, какво ни попречи, какво бихме подобрили в груповата работа.

 

Предметна област: езици

Проект Конференция по БЕЛ – „Глаголните времена в българския език“

Описание: Разделени на 5 отбора (с помощта на пръчиците), учениците от 6. клас проучват глаголните времена в съвременния български език и правят извод за тяхната употреба и значение. Учениците планират и провеждат конференция, на която да представят изводите от проучванията. С този проект учениците развиват умения за четивна грамотност и за работа в екип. 

Времетраене: 1 месец, времето на учебния раздел

Краен продукт/Визуализация: Презентации на резултатите

Задачи 

 1. Всеки от отборите трябва да мине през три стъпки (планиране, проучване и презентиране);
 2. Всеки отбор трябва да представи поне три аргумента в подкрепа на тезата си; 
 3. Учениците трябва да стигнат до извод, като използват различни източници и начини да го представят на публиката;
 4. Отборите трябва да изработят добре оформени и изчерпателни презентации; 
 5. Всеки член на отбора трябва да покаже добри презентационни умения и да защити своята роля в екипа;
 6. Всички ученици трябва да участват в организирането и провеждането на конференцията по БЕЛ, като планират подходящ час и място за провеждане, изработват програма на конференцията и я популяризират в училище, изпращат покани на гостите, изработват баджове и списък на гостите, пишат сценарий, разпределят си ролите на водещи на конференцията, домакини на входа и модератори на рефлексията. 

 

Предметна област: социални науки

Проект: Годишен проект „Пиеса върху значим епизод от българската история“

Описание: Учениците от 5. или 6. клас в края на годината представят своя пиеса върху значим епизод от българската история. Най-напред всички ученици избират историческото събитие, върху което ще работят. След това се разпределят на малки групи, за да планират и осъществят проекта. Създават група на сценаристите, които пише репликите и сценария; група на режисьорите, която планира дейностите и ръководи репетициите; група на артистите, която разучава репликите и играе в пиесата; група на сценографите, която отговаря за декорите и костюмите. 

Времетраене: цялата учебна година, проектът се представя в края на годината

Краен продукт/Визуализация: Театрална пиеса

В процеса на работа участниците във всяка група попълват следната таблица, в която описват и оценяват работата си.

Име на проект: 

Цел на проекта: 

Участник 1 – име Участник 2 – име Участник 3 – име
Отговорности (описание)
Свършена работа (кой какво е направил)
Собствена оценка на завършената задача + аргументация
Оценка, поставена от останалите участници + аргументация
* Оценка + аргументация на учителя.

 

Предметна област: математика

Проект: Сборник със задачи за подготовка на НВО – 7. клас

Описание: Учениците от 7. клас се разделят на екипи за постигане на общата цел – създаване на сборник със задачи за подготовка на учениците за НВО. Единият екип съчинява задачите за сборника. Другият екип решава и проверява валидността на задачите и при необходимост ги редактира. Третият екип обработва дигитално задачите и ги подготвя за печат. Трите екипа участват в общото планиране на дейностите и представянето на сборника в училищната библиотека. 

Време: цялата учебна година

Краен продукт/визуализация: Сборник със задачи за подготовка на учениците от 7. клас за НВО

 

Предметна област: чужди езици

Проект: Телевизия на немски език

Описание: Учениците от 8. клас създават свой телевизионен формат на немски език, в който използват изучаваната лексика и глаголни времена от часовете по немски език. В началото на проекта всички ученици проучват кои са най-популярните немски телевизии и ги представят пред класа по следните критерии: какъв е типът на телевизията (новинарски, спортен или обществен), кои са най-популярните предавания и водещи. След това учениците гласуват и избират една от предложените концепции за телевизия, по чиито модел ще направят своя телевизионен формат. Учениците се разделят на екипи, които имат за задача да подготвят свои предавания на немски език. Всеки екип има точно определено време за представяне в общата телевизионна програма. За да се реализира успешно проектът учениците избират с номинация програмен директор на телевизията, който има за задача да организира програмата, реда на представянето на предаванията и рекламата. Останалите ученици си разпределят ролите на новинари, които подготвят новини на немски език, синоптици, представящи времето на немски език, спортни репортери, кулинари, представящи традиционни немски гозби, водещи на забавно предаване и гостите в него, преводачи от немски на български език. 

Времетраене: един учебен срок

Краен продукт/ визуализация: Телевизия на немски език

Задачи 

 1. Проучете какво съдържат и каква е концепцията на немските телевизии PRO SIEBEN, RTL, DW;
 2. Номинирайте свой кандидат за програмен директор, като имате предвид каква е длъжностната характеристика;
 3. Разпределете се по екипи: новинари, кулинари, синоптици, спортни журналисти, водещи на забавно предаване и участници в него, преводачи;
 4. По екипи проучете конкретни предавания и напишете сценарии за вашето участие;
 5. Представете вашето предаване като спазвате определеното време.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

“Бягащ” тест

Често учителите и родителите се притесняват за адаптацията на децата при прехода от домашната обстановка към детската градина или от предучилищната група към първи клас.

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.