fbpx

Гражданска активност

Гражданската активност е умение, което създава условията за функциониране на гражданското общество в една демократична структура. Хората, които са граждански активни, притежават необходимите знания за правата и задълженията си, активно работят за защита на своите и чуждите права и за спазване на задълженията от всички членове на обществото. Гражданската активност предполага добро познаване на структурата на обществото, отделните институции и механизмите на действие и взаимодействие между различните институции на местно, национално и международно, за да се използва това познание за постигане на различни обществено значими теми. Умението Гражданска активност допринася за включващо образование като създава условия учениците да познават и използват различни механизми за защита на човешки права и организиране на инициативи, които могат да допринесат за подобряване на материалната и социалната среда за хора в уязвимо положение. И накрая, но не на последно място, граждански активните личности познават и боравят добре с различни инструменти за постигане на общественозначими цели, като се обединяват и търсят съдействието на други граждани и привличат различни партньори в лицето на конкретни институции и други субекти за защита на права и постигане на конкретни цели на обществото или отделни групи от него.

Какво представлява умението и защо е важно

Какво е гражданска активност?

Новите реалности и световни тенденции изискват нов прочит и разбиране за това какво всъщност означава да си гражданин в XXI век. Гражданската грамотност, изразяваща се в познаването на институции и основни закони, се оказва недостатъчна за изграждането на устойчиво бъдеще на едно общество и не може да отговори на всичките му нужди. Затова фокусът все повече се измества върху създаването и възпитаването на реална отговорност за случващото се около нас, и то отговорност, която изисква действие и гласно отношение към събитията, така че да доведе до измерим ефект и реален резултат.
Западните дефиниции за това какво е гражданската грамотност през XXI век се сближават помежду си именно около идеята за индивидуалната роля на всеки гражданин като информиран, търсещ решение, изразяващ позиция относно локални, национални и глобални проблеми от политическо, социално, екологично и икономическо естество. Затова за настоящия наръчник е избран и терминът гражданска активност, който подсказва и съдържа в себе си всички онези новости и очаквания към гражданите на XXI век, надхвърлящи обикновените познания и превръщащи всеки гражданин в активен член на своето локално, национално и глобално общество.
От гражданина на XXI век се очаква да познава основните човешки права и свободи, да познава институциите, но не само като съществуващи имена, а да бъде запознат с дейността им, така че да е наясно към кого за какво да се обърне при несъответствия, и да познава основните механизми, по които съвременната демокрация работи. Друг елемент от умението да бъдеш активен и отговорен гражданин е свързан със способността да намираш обективна информация, на базата на която да формираш мнение/позиция и да знаеш къде и как да го/я изразиш. Това от своя страна е свързано с редица умения, близки до четивната грамотност, до критическото мислене и до това как и откъде да търсим информация в онлайн пространството. Последният, но не и по важност, елемент от умението, е именно предприемането на действия за решаването на проблеми в обществото – което означава да се включваш в чужди инициативи или самият ти да си част от организирането им. Този елемент е от съществено значение, след като именно в него се набляга най-силно на възпитаването и изграждането на индивидуална отговорност за случващото се в света около нас и на желанието с действията си да променяме света.
Друга ключова точка, на която се обръща внимание и която е от изключително значение за реалното функциониране на съвременните демокрации, е свързана с нагласите и вярванията, които всеки гражданин притежава, за да успява да поддържа съществуването и функционирането на демократичните ценности – толерантността към различията, вярата в равноправието между хората, зачитането на човешката свобода, индивидуалните отговорности и пр. Възпитанието в подобни ценности е препоръчително да се случва чрез отделните казуси и теми, които ще бъдат разглеждани, тъй като те дават по-добра възможност учениците да ги осмислят и преживеят, така че да останат като трайно впечатление у тях. Затова и в следващите страници ще ги намерите като теми от проекти/стратегии, а не като отделни цели на обучението.

В наръчника понятието гражданска активност е разделено на три основни елемента, които ученикът следва да овладее:

  • Познава и обяснява основни функции и механизми на локални, държавни и международни институции. Познава основни човешки и граждански права и задължения;
  • Изразява аргументирана и информирана позиция по общественозначими теми;
  • Изразява активна гражданска позиция и предприема действия към решения на проблеми.

Трите елемента могат да бъдат развивани заедно, самостоятелно или да бъдат част от обучението по различните предмети в съответния образователен етап. Умението за гражданска активност в наръчника се отнася за изграждането на отговорни и активни граждани, които заемат отговорна и информирана позиция по важни въпроси и предприемат действия за решаване на някакъв проблем. В този смисъл информацията в наръчника не покрива всички теми, които се засягат в процеса на гражданското образование, а набляга на уменията, необходими за заемането и артикулирането на гражданска позиция.

Защо да развиваме гражданска активност?

Промените в развитието на обществата, степента на информационно и технологично развитие, глобалните проблеми изискват ново отношение и поведение от гражданите. Българската реалност също налага един нов и различен прочит на поведението и очакванията към гражданите. Без да разглеждаме подробно актуалното състояние на гражданското самосъзнание у нас, смятам, че развитието на подобни компетенции и умения у учениците ще помогне за изграждането на истинско демократично общество, чиито членове познават своите отговорности, изпълняват задълженията си, търсят правата си, заемат информирана и аргументирана позиция, включват се и търсят решаване на наболели проблеми. Това от своя страна със сигурност би довело до осезаема и трайна промяна в ценностите и в цялостното развитие на обществото ни в положителна посока.

Как да развиваме гражданска активност?

Развитието на гражданска активност трябва да започне от най-ранния етап на обучението на учениците и да присъства с различна тежест във всеки етап. Умението може да се развива в обучението по всеки учебен предмет, като, разбира се, фокусът и продължителността ще са различни, но при всички случаи е важно умението да се развива целенасочено и постигнатите резултати да бъдат измерени и отбелязани с учениците. Методите и стратегиите за развиването на умението са много и могат да бъдат адаптирани по най-различни начини. Основна част от тях ще бъдат разгледани и споменати по-долу.
За да се предизвика реална ангажираност от страна на учениците, е важно темите, които се обсъждат, да бъдат близки до тях или да бъдат адаптирани, както и да им се даде реална възможност да опознаят и усетят ефекта от своите действия. Всъщност като се показва и доказва значението на действията и мнението на всеки ученик, извеждането им и извън училище и ангажирането им в общността са най-добрият начин чрез опит да се изгради трайна нагласа за включване в обществото и за активно участие в търсенето на решения на проблеми.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му.
Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Гражданска активност

Измерване на умението:

Измерването на умения може да бъде сложно само с количествени измерители, затова тук ви предлагаме рубрика с нива, която може да използвате готова или да адаптирате според целите си. Ако искате да прочетете как да използвате рубрики в часовете си, вижте и тази статия.

Гражданска активност

Стратегии

5 признака, че вашето училище работи с мисъл за правата на децата

В 21 век сме свидетели как правата на децата залягат все по-дълбоко в  сърцата на училищата на планетата. В България Конвенцията за правата на децата на ООН влиза в сила от юни 1991. Тя е първият юридически обвързващ международен документ, който утвърждава детските права и приелите я страни поемат ангажимент да се грижат за опазването […]

Как да запалим един тийнейджър по доброволчеството и какво печелят всички от това? Практични съвети от TimeHeroes

Тази статия е разработена от TimeHeroes. Ако преподавате на тинейджъри или имате такъв у дома, пратете му я – със сигурност ще се запали по доброволчеството.  Може би помните как е, може би ви се случва точно сега, а може би вече ви се струва като минал живот – дори да си най-хрисимият младеж, на […]

Как се възпитава ученик, който познава и разбира човешките права?

Срещали ли сте ученици, които се държат по начин, който накърнява човешките права на другите? Чувствали ли сте се объркани как да подходите към тях? Тогава тази статия е за вас! Човешките права гарантират физическото и психическото ни благополучие. Съветът на Европа отбелязва, че: “Правата на човека са присъщи за всички човешки същества още по […]

Как децата да се научат да опазват родния си край? Тайната на един учител по история

Случвало ли ви се е да се ядосвате, защото учениците чупят съоръжения в училищния двор, драскат паметниците и унищожават цветята и дръвчетата в градинките? Ние имаме идея как да ви помогнем! Прочетете повече в следващите редове. В началото на учебната година Биляна Михайлова, учител по история, си пожелава учениците й да осъзнаят, че от тях […]

Научете учениците как и кога да си променят мнението

Усвояването на нова информация изисква оценяването на различни гледни точки. Ето как да развиете това ключово умение на учениците. Ученето е процес, който изисква готовност за разглеждане на нови и често противоречиви данни, с цел формиране или допълване на мнение. В класната стая учителят има отговорността да покаже как и после да предостави възможности на […]

Какво е глобална компетентност и как да я развиваме в час

В последните години в образователните среди все по-често се обсъжда въпросът как да подготвим учениците за живота след училище, в динамичното, дигитално и свързано бъдеще на 21. век. Отличителната компетентност, която помага на младите хора за това, е глобалната компетентност, а повече за нея може да прочетете тук.  В настоящата статия ще намерите насоки за […]

Защо доброволчеството е полезно за учениците и как да го стимулираме

Като учители знаем, че преподаването на конкретното учебно съдържание е само малка част от нашата работа в училище, при това далеч не най-значимата! Както посочва и Законът за предучилищното и училищното образование, важно е да развием у децата нагласи и мотивация за учене през целия живот и да ги подкрепим в нелеката задача да открият […]

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Гражданска активност

Гражданска активност Какво представлява умението и защо е важно? Какво е гражданска активност?  Новите реалности и световни тенденции изискват нов прочит и разбиране за това какво всъщност означава да си гражданин в XXI век. Гражданската грамотност, изразяваща се в познаването на институции и основни закони, се оказва недостатъчна за изграждането на устойчиво бъдеще на едно […]

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от конкретната дейност, между 1 и 3 учебни часа. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Учителят намира подходящ повод да предизвика недоволство у учениците, например – обявява класната работа на тема, формат или произведение, […]