Prepodavame.bg

Гражданска активност

Гражданската активност е умение, което създава условията за функциониране на гражданското общество в една демократична структура. Хората, които са граждански активни, притежават необходимите знания за правата и задълженията си, активно работят за защита на своите и чуждите права и за спазване на задълженията от всички членове на обществото. Гражданската активност предполага добро познаване на структурата на обществото, отделните институции и механизмите на действие и взаимодействие между различните институции на местно, национално и международно, за да се използва това познание за постигане на различни обществено значими теми. Умението Гражданска активност допринася за включващо образование като създава условия учениците да познават и използват различни механизми за защита на човешки права и организиране на инициативи, които могат да допринесат за подобряване на материалната и социалната среда за хора в уязвимо положение. И накрая, но не на последно място, граждански активните личности познават и боравят добре с различни инструменти за постигане на общественозначими цели, като се обединяват и търсят съдействието на други граждани и привличат различни партньори в лицето на конкретни институции и други субекти за защита на права и постигане на конкретни цели на обществото или отделни групи от него.

Какво представлява умението и защо е важно

Какво е гражданска активност?

Новите реалности и световни тенденции изискват нов прочит и разбиране за това какво всъщност означава да си гражданин в XXI век. Гражданската грамотност, изразяваща се в познаването на институции и основни закони, се оказва недостатъчна за изграждането на устойчиво бъдеще на едно общество и не може да отговори на всичките му нужди. Затова фокусът все повече се измества върху създаването и възпитаването на реална отговорност за случващото се около нас, и то отговорност, която изисква действие и гласно отношение към събитията, така че да доведе до измерим ефект и реален резултат.
Западните дефиниции за това какво е гражданската грамотност през XXI век се сближават помежду си именно около идеята за индивидуалната роля на всеки гражданин като информиран, търсещ решение, изразяващ позиция относно локални, национални и глобални проблеми от политическо, социално, екологично и икономическо естество. Затова за настоящия наръчник е избран и терминът гражданска активност, който подсказва и съдържа в себе си всички онези новости и очаквания към гражданите на XXI век, надхвърлящи обикновените познания и превръщащи всеки гражданин в активен член на своето локално, национално и глобално общество.
От гражданина на XXI век се очаква да познава основните човешки права и свободи, да познава институциите, но не само като съществуващи имена, а да бъде запознат с дейността им, така че да е наясно към кого за какво да се обърне при несъответствия, и да познава основните механизми, по които съвременната демокрация работи. Друг елемент от умението да бъдеш активен и отговорен гражданин е свързан със способността да намираш обективна информация, на базата на която да формираш мнение/позиция и да знаеш къде и как да го/я изразиш. Това от своя страна е свързано с редица умения, близки до четивната грамотност, до критическото мислене и до това как и откъде да търсим информация в онлайн пространството. Последният, но не и по важност, елемент от умението, е именно предприемането на действия за решаването на проблеми в обществото – което означава да се включваш в чужди инициативи или самият ти да си част от организирането им. Този елемент е от съществено значение, след като именно в него се набляга най-силно на възпитаването и изграждането на индивидуална отговорност за случващото се в света около нас и на желанието с действията си да променяме света.
Друга ключова точка, на която се обръща внимание и която е от изключително значение за реалното функциониране на съвременните демокрации, е свързана с нагласите и вярванията, които всеки гражданин притежава, за да успява да поддържа съществуването и функционирането на демократичните ценности – толерантността към различията, вярата в равноправието между хората, зачитането на човешката свобода, индивидуалните отговорности и пр. Възпитанието в подобни ценности е препоръчително да се случва чрез отделните казуси и теми, които ще бъдат разглеждани, тъй като те дават по-добра възможност учениците да ги осмислят и преживеят, така че да останат като трайно впечатление у тях. Затова и в следващите страници ще ги намерите като теми от проекти/стратегии, а не като отделни цели на обучението.

В наръчника понятието гражданска активност е разделено на три основни елемента, които ученикът следва да овладее:

  • Познава и обяснява основни функции и механизми на локални, държавни и международни институции. Познава основни човешки и граждански права и задължения;
  • Изразява аргументирана и информирана позиция по общественозначими теми;
  • Изразява активна гражданска позиция и предприема действия към решения на проблеми.

Трите елемента могат да бъдат развивани заедно, самостоятелно или да бъдат част от обучението по различните предмети в съответния образователен етап. Умението за гражданска активност в наръчника се отнася за изграждането на отговорни и активни граждани, които заемат отговорна и информирана позиция по важни въпроси и предприемат действия за решаване на някакъв проблем. В този смисъл информацията в наръчника не покрива всички теми, които се засягат в процеса на гражданското образование, а набляга на уменията, необходими за заемането и артикулирането на гражданска позиция.

Защо да развиваме гражданска активност?

Промените в развитието на обществата, степента на информационно и технологично развитие, глобалните проблеми изискват ново отношение и поведение от гражданите. Българската реалност също налага един нов и различен прочит на поведението и очакванията към гражданите. Без да разглеждаме подробно актуалното състояние на гражданското самосъзнание у нас, смятам, че развитието на подобни компетенции и умения у учениците ще помогне за изграждането на истинско демократично общество, чиито членове познават своите отговорности, изпълняват задълженията си, търсят правата си, заемат информирана и аргументирана позиция, включват се и търсят решаване на наболели проблеми. Това от своя страна със сигурност би довело до осезаема и трайна промяна в ценностите и в цялостното развитие на обществото ни в положителна посока.

Как да развиваме гражданска активност?

Развитието на гражданска активност трябва да започне от най-ранния етап на обучението на учениците и да присъства с различна тежест във всеки етап. Умението може да се развива в обучението по всеки учебен предмет, като, разбира се, фокусът и продължителността ще са различни, но при всички случаи е важно умението да се развива целенасочено и постигнатите резултати да бъдат измерени и отбелязани с учениците. Методите и стратегиите за развиването на умението са много и могат да бъдат адаптирани по най-различни начини. Основна част от тях ще бъдат разгледани и споменати по-долу.
За да се предизвика реална ангажираност от страна на учениците, е важно темите, които се обсъждат, да бъдат близки до тях или да бъдат адаптирани, както и да им се даде реална възможност да опознаят и усетят ефекта от своите действия. Всъщност като се показва и доказва значението на действията и мнението на всеки ученик, извеждането им и извън училище и ангажирането им в общността са най-добрият начин чрез опит да се изгради трайна нагласа за включване в обществото и за активно участие в търсенето на решения на проблеми.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му.
Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Гражданска активност

Измерване на умението:

Измерването на умения може да бъде сложно само с количествени измерители, затова тук ви предлагаме рубрика с нива, която може да използвате готова или да адаптирате според целите си. Ако искате да прочетете как да използвате рубрики в часовете си, вижте и тази статия.

Гражданска активност

Стратегии

Защо е необходимо обучение по гражданско образование? (Примерен урок)

Както повечето промени в образователната система, така и въвеждането на предмета гражданско образование става бавно, трудно и без комуникационна кампания, насочена към учители, родители и ученици: защо е необходим този предмет, с какво е по-различен от останалите, на какво учи учениците от различните класове и т.н. Затова започваме нашата поредица от уроци с кратко въведение…

Как да обясним на учениците какво е разделение на властите, демокрация и (не)демократично управление?

Независимо дали преподавате гражданско образование или друг предмет, който засяга темата за демокрация и демократично управление, тук ще намерите полезни идеи и ресурси, които да ви улеснят в представянето на тези абстрактни понятия.  Разделение на властите Започваме с едно важно за демокрацията условие и това е разделението на властите. Под една… За да видиш съдържанието…

Учителят – пазител на цивилизацията

Британският философ, математик и интелектуалец Бъртранд Ръсел нарича учителите повече от всяка друга група пазители на цивилизацията . Според Ръсел учителят е този, който може да предпази човечеството от жестокост и със своите знания и безпристрастен поглед към реалността да предаде на учениците си цивилизационните знания и умения, необходими за постигане на международен мир и…

Как да възпитаме добри граждани в класната стая?

Независимо дали преподаваме по гражданско образование или по друг предмет, ролята ни като учители винаги ще бъде да подготвим децата така, че те да бъдат добри граждани на днешния и на утрешния ден. Когато повечето от нас са били деца, добрият гражданин е бил стриктен и изпълнителен, a днес добрият гражданин е активен, креативен и…

Какво е “Поща с добрини”?

Как да възпитаваме учениците си в толерантност? Как да развиваме у тях съпричастност и емпатия? Защо е важно това? Отговорите на тези въпроси се крият в споделенатаот г-жа Ивелина Борисова, учител от 97 СУ ”Братя Миладинови”, гр. София добра практика.  “Възпитанието е дълъг процес, който започва вкъщи, но продължава в училище. Затова е важно децата…

5 идеи за развиване на екологично гражданство в училище

Екологичното гражданство е част от съвременното космополитно образование и се основава на концепцията за екологичния отпечатък или иначе казано за въздействието на хората върху околната среда и екологичните системи. В един екологично крехък и взаимозависим свят няма по-основателна причина да насочим вниманието на учениците към ролята им, а и на всеки от нас, за намаляване…

Образователна драма за активни граждани

Навярно няма учител, който да не се стреми да възпита учениците си в добронамереност и толерантност, в познаване и зачитане на човешките права и свободи, в уважение към институциите, демокрацията и правовата държава. Но ако сте класен ръководител или преподавате гражданско образование, то обществото разчита в още по-голяма степен на вас да “отгледа… За да…

Колко е важно да бъдем сериозни: за ролята на гражданското образование в училище

Статията въвежда темата за необходимостта и смисъла от гражданското образование. В следващите статии от поредицата очаквайте разнообразни и практични насоки за развиване на гражданска активност, които да приложите в училище. Възникване на гражданското образование у нас Идеята за необходимостта от гражданско образование в българското училище има своите корени още преди Освобождението на България и Христо…

10 стратегии, които да помогнат на децата да осмислят насилието в света и да не губят вярата си в доброто

Дали напоследък децата стават все по-често свидетели на насилие или светът винаги е бил изпълнен с него под различни форми? Истината е, че от древни времена до наши дни има войни, престъпления и бедствия. Имало е и времена, в които невинни хора са горели на кладата, до сравнително скоро е имало и публични екзекуции, както…

Гореща телефонна линия – образователна драма за малки и големи

Говорили сме за това колко възможности за учене предлага образователната драма и колко полезна може да бъде тя за развиване на гражданска активност. Но навярно немалко учители, особено преподаващите в гимназиален етап, все още поглеждат със смесица от любопитство и недоверие към този креативен образователен подход и не са сигурни как точно би могъл… За…