Умение за учене

Умението за учене е събирателно и включва осъзнатата употреба на ключовите умения за запомняне, класифициране и използване на информация и уменията, необходими за успех във формалното образование (училище или университет).
Съвременните рамки за образование определят уменията за учене (learning to learn) като една от ключовите компетенции, необходими за успех през 21. век (Binkley, 2011). Следвайки тези дефиниции, под „умения за учене“ ще разбираме:
A. Инструментите, необходими за ефективно управление на процеса на учене, и
B. Способността да се размишлява критично върху прилагането на тези инструменти, върху целта и процеса на решаване на задача.
Развитието на умение за учене е ключово за образователния успех на учениците, както и за успеха им в живота като цяло. Гарантирането на придобиването на умения за учене, отговарящи за специфичните нужди на всеки ученик допринася за включващо образование, като позволява на всички ученици да придобият необходимите им инструменти за самостоятелно и осъзнато развитие.

Описание

Уменията за учене се формират у децата още преди раждането, но могат съзнателно да бъдат развивани след третата година. Ключово за формирането на умения за учене е наличието на мотивация за учене, осъзнаването на ученето като процес с отделни, разграничими стъпки и наличието на подкрепящ възрастен, който да обясни процеса и да подпомогне детето с развитието и прилагането на различни стратегии и инструменти.

Уменията за учене са важни по няколко причини. Първо, развитите умения за учене подобряват представянето на учениците по всеки един предмет и помагат за създаването на позитивна обучителна среда. Второ, те осигуряват на учениците инструменти за учене през целия живот, които подпомагат за успешното полагане на всякакъв вид изпити и тестове (Hazari). Трето, тези умения са емпирично различни от общата интелигентност и дори могат да компенсират дефицит в общата грамотност и/или предварителни познания по дадена тема при решаване на проблеми (Emily R. Lai, 2012).
Обикновено в категорията “умения за учене” включваме основните инструменти, които са необходими за учене в училище или университет (study skills), като например способността на ученика да води записки, да управлява времето си или да се концентрира върху дадена задача. Същинските умения за учене обаче включват не само прилагането на тези инструменти, но и осъзнатост на процеса на учене. С други думи, уменията за учене са насочени към развиване на мислене от по-висш порядък, което позволява да наблюдаваме и оценяваме процесите, чрез които учим (метапознание или learning to learn). Това надграждане и осъзнаване е възможно само чрез ясна демонстрация и разделяне на отделните елементи на умението от учителя, за това ключово при усвояването на умението за учене е активната роля на учителя, който чрез саморефлексия и демонстрация на собствения си мисловен и учебен процес може да насочи учениците.
Умението е силно свързано с четивната грамотност на учениците и развитието им е взаимосвързано.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му. Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Умение за учене

Измерване

Измерването на умения може да бъде сложно само с количествени измерители, затова тук ви предлагаме рубрика с нива, която може да използвате готова или да адаптирате според целите си. Ако искате да прочетете как да използвате рубрики в часовете си, вижте и тази статия.

Умение за учене

Стратегии

Как в село Белозем развиват умение за учене в час по английски език?

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Стефани Костова от ОУ “Гео Милев”, с. Белозем, обл. Пловдив. Умението за учене е сред уменията, които улесняват силно учителя в класната стая. То помага на учениците да задържат вниманието си, да чертаят стратегия за най-ефективно усвояване на учебния материал и да управляват процеса на учене сами….

Умение за учене

Умение за учене Какво представлява умението за учене и защо е важно Обикновено в тази категория включваме основните инструменти, които са необходими за учене в училище или университет (study skills), като например способността на ученика да води записки, да управлява времето си или да се концентрира върху дадена задача. Същинските умения за учене обаче включват…

Рефлексия в процеса на учене

Накратко, това означава да наблюдаваме себе си, докато извършваме учебна дейност. Важно е, защото изисква сложни умствени процеси, но и защото по този начин учениците могат да се дистанцират от социален натиск, да има различни гледни точки, да вземат независими решения и да поемат отговорност за своите действия. Повечето учебници не представят материали, които стимулират…

Диференцирана рефлексия върху силните и слабите страни на учениците

Умението за рефлектиране, като всяко друго умение, се усвоява постепенно. Възможно е учениците ни да бъдат на различен етап от усвояването на умението. Тази стратегия ни позволява да диференцираме, когато провеждаме някакъв тип рефлексия, за да бъде тя полезна за всичките ни ученици. Учителят може да зададе няколко въпроса, които са на различни нива, а…

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни видове текстове. Знаем, че учениците четат с желание текстове, които са им близки като тематика и съдържание, които ги увличат, защото отговарят на техни интереси или занимания. Отегчават се от…