КООПЕРАТИВНО УЧЕНЕ

Преподавателските практики, които поставят в центъра на учебния процес ученика, като му дават активна роля, създават възможност за по-дълбоко учене. Това е основна предпоставка за намирането на смисъл и устойчиви връзки в преподавания материал, както и за развиването и упражняването на различни социално-емоционални компетентности. 

Кооперативно учене - СЕУ интегриране

Кооперативното учене дава възможност на учениците да упражняват и рефлектират върху своите социално-емоционални компетентности, докато работят в групи. В груповата работа се очаква учениците да се подкрепят и предизвикват, като развиват своите социални умения и уменията за взимане на решения. Също така се учат да представят идеите си, да обясняват разбиранията си пред свои съученици. Това е голяма крачка към личната и социална осъзнатост, която изисква от нас да обясняваме своите мисли и идеи. Кооперативното учене също така допринася много за академичния напредък, тъй като създава преживяване и подкрепа в процеса на учене. 

Основни елементи на кооперативното учене включват:

Възможността за рефлексията като спирка, в която да осмислим процесите, през които преминаваме и собственото си поведение в тях е ключова част от развиването на социално-емоционалните компетентности. Това дава възможност за реално развиване на самоосъзнатост и социална осъзнатост. По време на групови задачи, задължително оставяйте време за пауза, в което учениците да споделят усещанията си за работата до момента и да поставят следващи стъпки за подобрение. 

Възможностите за рефлексия са особено важни, защото реално дават възможност на учениците да осмислят кои умения и стратегии са им помогнали да бъдат ефективни. Това е ключовата предпоставка за трансферимост на тези умения и извън учебния процес, тъй като води до по-голямо осъзнаване. 

Въпроси, които можете да включите в рефлексия са:

 

Повече за рефлексията може да прочетете ТУК.

Кооперативно учене - СЕУ интегриране