• Уменията на учителя да идентифицира елементите на социално – емоционалните учебни цели и как те се различават от педагогическите цели.

  • Да усеща двигателя на мотивацията в обучението и връзката му с любознателността.

  • Да проявява дълбоко разбиране на „микро – моментите” и тяхната стойност в социално-емоционалното обучение. Да улавя онези ситуации, елементи на общуването, вербални и невербални, в които е заложен потенциал да служат за затвърждаване на социално-емоционални умения.