За уменията в една страница

Цели на дейността

 • Задаване на ясно измерима цел по умение за нашите ученици

Начин на работа

В училищни екипи, синхронно

Време

70 мин

Стъпки

 1. Попълваме нашата цел за умението на фокус
 2. Разписваме поведения на учениците, към които се стремим
 3. Разписваме действия на учителя, които ще подкрепят учениците

Инструкция 

В училищен екип

Стъпка 1 (около 10 минути)

Работете в работния лист на вашето училище .

Попълнете целта за развиване на умение на фокус. Мислете за активен глагол: какво искате учениците да правят, за да знаем, че са развили елемента на умението на фокус?

Инструкция 

В училищен екип

Стъпка 2  (около 35 минути)

Попълнете първо дясната колона на таблицата в работния лист – тази за учениците.

Какви проявления на умението искате да виждате във вашите ученици до края на учебната година? Записвайте по едно проявление и прилежащите му реплики на ред. Разпишете поне 5 реда от таблицата.

Прочетете отново поведенията и ги степенувайте – кое след кое се развива? Разместете ги в таблицата по време на развитие.

Важно!

Въпреки че имате пример в работните листа, невинаги е лесно да си представим конкретни проявления като доказателства за развиване на компетентности. Затова ви предлагаме да отделите време и да разгледате следните ресурси (може да ги разпределите помежду си в екипа):

 • Разписани критериални матрици от Наръчника
 • Изследването на елементи и проявления за уменията от предварителната ви задача в седмица 3 (от 21 ноември)
 • Видео на урок
 • Статия с пример за проекто-базирано обучение и развиване на умения (добър начин да се обедини моделът “Ученикът в центъра” с компетентностния подход)
 • Стандарт за качество на Международната асоциация “Стъпка по стъпка”

Инструкция 

В училищен екип

Стъпка 3  (около 25 минути)

Обсъдете и запишете в лявата колона чрез какви педагогически подходи и конкретни стратегии ще работите за проявлението от дясната страна на реда. 

По какъв начин помага стратегията да поставите вашите ученици в центъра на обучението?

Кога смятате да въведете стратегията – след като видите проявленията на предната у вашите ученици или още преди това? 

Колко регулярно смятате да я използвате, за да видите резултати?

Важно!

Ако се чудите как да подходите в избора на стратегии, предлагаме ви тези варианти:

 • Споделете стратегиите и подходите, които чухте в отделните ПУО срещи. Коя практика ви направи впечатление и за коя цел работи?
 • Разгледайте Наръчника и/или презентациите за подготовка на колеги от другите училища – там има голям набор от стратегии.