fbpx

Математическа грамотност

Математическа грамотност

Математическа грамотност

Развитието на математическа грамотност не е свързано с преподаването на математика в учебните часове, а е насочено към практическото приложение на различните математически познания. В часовете, в които се развива математическа грамотност се работи с данни, реални казуси и съответните инструменти на преподавания предмет, както и с математически инструменти за да се разшири и задълбочи предметното познаниние. Това не само ще накара учениците да развиват мислене от по- висок порядък, но и ще стимулира тяхната мотивация за учене, показвайки им как като съчетават няколко придобити в училище умения могат да разрешават проблеми с комплексност близка до реалността.

Описание

С други думи, да развиваме математическа грамотност в часовете си не означава към основния предмет, който преподаваме, да добавим конкретно съдържание по математика, а да предоставим на учениците си много силен инструментариум, който да им помага да се справят ефективно с предизвикателства в нашата предметна област. В този смисъл развиването на математическа грамотност в часове, различни от математика, не пречи на развиването на знания и умения по конкретния предмет, а напротив – помага на учениците да се задълбочат разбирането си за изучавания материал и да станат активната страна в учебния процес. Това е така, защото чрез развиването на математическа грамотност учим учениците си как да подхождат към непознати проблеми, как да превеждат сложни реални ситуация на формален език (или да направят техен модел), така че върху тях да могат да прилагат познати математически инструменти, за да намират решение на проблемите и отговори на въпросите си.
Защо е важно да развиваме математическа грамотност?
Резултатите от стандартизираните тестове PISA показват, че българските ученици сериозно изостават по отношение на математическата и четивната си грамотност в сравнение с връстниците си от други европейски държави. Какво обаче означава това в съвременния глобален свят?
Хората с ниска четивна и математическа грамотност трудно развиват професионални умения и получават предимно ниско платена работа. (EU Skills Panorama (2014) Literacy and numeracy Analytical Highlight, prepared by ICF and Cedefop for the European Commission)
Двата вида грамотност са пряко свързани с усвояването на материала и успеха на учениците по останалите предмети. (Пак там.)
Децата на родители с ниска грамотност в над 80% от случаите страдат от същия проблем, феноменът се нарича цикъл на неграмотността (cycle of illiteracy). Последният е пряко свързан с цикъла на бедността (cycle of poverty). Още повече проучвания показват, че за ученици с ниска грамотност съществува много по-голяма вероятност да извършат престъпление в сравнение с техните връстници.
Хората с висока четивна и математическа грамотност има по голяма вероятност да са умствено и физически здрави, да живеят по-дълго, да бъдат по-продуктивни и удовлетворени на работа; както има по-малка вероятност да изпаднат в състояние на трайна безработица и бедност.
Защо трябва да се полагат целенасочени усилия за тази цел?
Съществуват множество изследвания, чиито изводи потвърждават тази нужда:
– математиката, която хората използват в контекст, е по-лесно разбрана в сравнение с математиката, преподавана в „изолация“ (Carraher, Carraher and Schliemann 1985);
– знанието не се пренася автоматично от часовете по математика в останалите предмети (Lave 1988); математическата грамотност изисква не само математически умения, но и стратегическо разбиране и контекстуалност (AAMT 1998);
– нуждата от математическа грамотност често възниква в неочаквани ситуации както в класната стая така и в живота (Thornton and Hogan 2005).
Всичко това показва, че развиването на математическата грамотност не може да остане ангажимент само на учителите по математика, а е важно да се превърне в приоритет на всеки учител. В настоящата глава ще споделим идеи как може да осъществим това на практика.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му.
Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Математическа грамотност

Измерване

Доколкото целта на математическата грамотност е разрешаването на различни практически проблеми чрез математически и друг подходящ инструментариум, то текущото ниво на умението, както и напредъка могат да се измерят чрез различни задачи съобразени с целите на предмета, който преподавате, както и с възрастта на учениците и техните текущи умения. Такива задачи могат да са свързани с създаването/разчитането на диаграми, търсенето на зависимости, анализ/оценка на различни данни и пр. Подобни задачи могат да бъдат намерени тук: „Изследване на четивната и математическата грамотност на учениците в vі клас“ (стр. 112), като задачите могат да бъдат адаптирани за различни възрасти.

Стратегии

Един типичен час по математика с петокласниците на г-н Иван Петров

Или идеи за това как да помогнем на децата да заобичат математиката и да не следят часовника отегчено в час. Казвам се Иван Петров, учител по математика в ЧСУ „Българско школо“ в град София и преподавам в прогимназиален етап. В тази статия ще ви разкажа за един час в 5. клас, който вече бих казал, […]

Как се представиха българските ученици по математика и природни науки в PISA 2018

“Разочароващи, но не и учудващи” – така просветният министър описа резултатите на българските ученици от международното изследване PISA за 2018 година. Малко по-добри от тези по четене, но все още значително под средното равнище за ОИСР са резултатите ни по математика и по природни науки, въпреки че наши представители ежегодно се завръщат с медали от […]

Как учениците от село Гьоврен създадоха екипно къща в час по математика

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Фатме Урук от ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен, област Смолян. Често учениците се затрудняват да прилагат знанията си по математика в реалния живот. Г-жа Урук е намерила начин как да се справи с този проблем. В нейните часове учениците усвояват в дълбочина изучавания материал, като решават […]

Как да накараме учениците да участват в смислени математически дискусии?

Когато учениците в прогимназиален и гимназиален етап  обсъждат задачите заедно, създават нови приятелства и задълбочават разбирането си за основни концепции Преди да започна да преподавам си представях какъв би бил първият ми учебен ден. Представях си, че ще изнасям урок пред дъската, докато учениците ми слушат с интерес и попиват всяка дума, която изричам. Ще […]

Как умението за учене и дробите станаха приятели в 106то ОУ

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Теодора Димитрова от 106 ОУ “Григорий Цимблак” гр. София.  106 ОУ “Григорий Цимблак” гр. София  беше част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в […]

Математическа грамотност

Математическа грамотност Какво е математическа грамотност и защо е важна Какво е математическа грамотност? Едно възможно определение за математическа грамотност е: „съвкупността от знания, умения, отношение и склонност към това учениците да могат да използват математически подход и/или логика за разрешаването на разнообразни проблеми и ситуации“ (Australian Curriculum, n.d.). Като отчита факта, че хората не […]

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук е, че когато срещнем проблем, невинаги имаме ясна представа как да подходим към него. За учениците е важно да знаят, че разполагат с различни видове стратегии, които им помагат да […]

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои думи; Конкретизирай въпроса; Открий неизвестните; Отсей важното. На практика това са стъпките за опростяване на реална ситуация до реален модел. Пример В час по география поставяме казус, в който учениците […]

Направи история/новина по графика/формула/диаграма

Същността на тази стратегия е разчитане на формален запис, като прибавяме забавен елемент. При нея даваме на учениците графика, формула, диаграма и им поставяме задача да измислят история/новина или друг текст по нея. По този начин ги провокираме да вникнат в това, което им показва формалният запис, и в същото време стимулираме тяхната креативност. Пример […]