Prepodavame.bg

Социално-емоционални умения в часовете по история

СЕУ в часовете по история

Защо социално-емоционалните умения са неразривна част от учебния процес по история?

Обучението по история и цивилизации притежава пълния потенциал да съдейства на учениците да развият всички основни социално-емоционални умения.

1. Чрез запознаване със световно историческо и културно наследство, учениците имат възможност да развият специфична социална осъзнатост за света около тях, която да ги направи и по-толерантни към различните култури и традиции.

СЕУ в часовете по история

2. От натрупания исторически опит учениците научават повече за обществото, в което живеят и мястото им в семейството, общността и страната. Имат възможност да формират по-дълбока връзка със себе си, да изградят стабилна ценностна система и представа за личните им цели и интереси .

СЕУ в часовете по история

3. Опознавайки живота и делото на различни исторически личности, учениците се упражняват да идентифицират емоциите на другия, да разбират мотивацията за направените избори и да виждат примери за това как ценностите и вярванията определят действията и решенията.

СЕУ в часовете по история

Онлайн обучения за развитие на СЕУ

Стратегии за развитие на СЕУ

Често задавани въпроси

Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. 

Системният подход гарантира, че социално-емоционалното учене (СЕУ) е интегрирано в цялостното образователно преживяване на учениците. Повече от единичен урок или дейност, СЕУ се инкорпорира в ключови аспекти, които определят живота и учебния процес на учениците: класни стаи, училища, домове и общности.

  1. Самоосъзнатост
  2. Самоуправление
  3. Социална осъзнатост
  4. Управление на взаимоотношенията
  5. Отговорно взимане на решения

Прочетет повече за тях в статията “Какво представлява социално-емоционалното учене?”

Всеки учител може успешно да включи  социално-емоционалните умения (СЕУ) в учебния процес стига да е готов да работи върху собствените си социално-емоционални компетентности, да търси и прилага доказани добри практики, да наблюдава напредъка и да адаптира на база нуждите на учениците. 

Всеки един учебен час, всяко взаимодействие с учениците в и извън класната стая, проектите, събитията, състезанията са възможност за целенасочено и фокусирано развиване на СЕУ. 

Материалите са подходящи за ученици в прогимназиален и гимназиален етап, но могат да се използват и с по-малки ученици, ако се направят необходимите адаптации.

Намерете още ресурси за социално-емоционалното учене в класната стая