Пътят на един учител през уменията

Цели на дейността

Систематизиране на модел за развиване на умения на 21-ви век у учениците на база личния опит на учителите

Начин на работа

В учебна група, синхронно

Време

30 мин

Стъпки

 1. Самостоятелно мислене по въпроси
 2. Обсъждане и създаване на диаграма

Инструкция 

В група

Стъпка 1  (5 минути)

Самостоятелно помислете върху следните въпроси:

 • Как поставям ученика в центъра на моята класна стая – кое от проявленията ми беше на фокус досега? Коя една стратегия използвам устойчиво (повече от 2 пъти), за да го постигна?
 • Върху кое умение работих – промени ли се фокусът, след като се видях с учениците и започнахме да работим заедно?
 • Как запознах учениците с умението на фокус? 
 • Коя стратегия проработи изключително добре за развиване на умения?
 • Кое беше предизвикателно за мен като учител? А за учениците ми?
 • Как проучвах нови идеи за развиване на умението ми на фокус?
 • Бях ли си поставил/а цел за умението? Доколко успяхме да я постигнем (къде се намираме в пътя)? От какви ресурси имам нужда още?

Инструкция 

Самостоятелно

Стъпка 2  (25 минути)

 • Определете един член на групата, който следи за времето.
 • Определете един член на групата, който води записки / прави диаграма.

Задача:

Ако трябва да представите пътя на един учител в развиването на умения на 21-ви век у своите ученици, как би изглеждал той? Нарисувайте и обозначете диаграма (или друг вид подходящо изображение) в работния лист на вашата група в класната стая. 

Съчетайте създаването на пътя със споделянето – може един член на екипа да сподели и да започнете с неговия път, после с всяко следващо споделяне да го надграждате и допълвате диаграмата.