Задача 2: Наблюдение на часове

Инструмент: Протокол за наблюдение на час

Кратко описание:

Директното наблюдение на образователния процес е един от най-ефективните методи за събиране на данни, свързани с преподаването и въздействието, които има то върху ученето на учениците и техните образователни резултати. В същото време взаимното наблюдение на часове е добра възможност за обогатяване на преподавателската практика с ценни идеи.

Следвайки съветите, принципите и стъпките, дадени във файла с подробното описание на процеса за наблюдение на часове, използвайте Протокола за наблюдение на час, с който сте работили в модул Училищна култура (линк към него е даден по-долу). На празните места във въпросите в най-лявата колона допишете това, екоето е фокус на наблюдението – в случая, това е целта на училището с фокус включваща среда и подкрепа на многообразието в училище, дефинирана в плана на училището за Включваща среда. 

Време за подготовка и провеждане на допитването: 

  • Подготовка на учителя, запознаване с описанието и протокола (30 мин);
  • Подготовка на наблюдаващия: запознаване с целта на урока и плана на часа (20 мин); 
  • Провеждане на наблюдението в един учебен час (40 мин);
  • Среща за обратна връзка (30 мин).

Насока за представителност на данните:

  • проведете поне 3 или 4 наблюдения на часове. Имате възможност тук да прецените дали това да бъдат часове на различни учители (преподаващи в този клас/в този образователен етап) или да бъде организирано наблюдение при един учител от поне двама от Вас, които да посетят часовете му независимо един от друг или заедно

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.