За събирането на данни

Данните имат огромен потенциал да бъдат ключов фактор за подобряване на резултатите, постигнати от училищните институции, ако учителите и ръководството изградят система за вземане на решения, базирани на данни.

Данните дават пътната карта за реформи, като създават прозрачност:

  • посочват къде се намира училището,
  • къде трябва да отиде,
  • кои са силните страни,
  • кои са рисковите групи и ключовите области, налагащи интервенция.

Те разкриват причините за случващото се и помагат за вземането на решения, насочени към подобряване на организацията. В същото време трябва да имаме предвид, че събирането на данни не е равнозначно на използването на данни, още по-малко – на използването на данни с цел информиране на решения за ключови (педагогически) интервенции в училище.

Във връзка с това е нужно данните да бъдат използвани целенасочено, като постоянно се търсят начини да се измерва онова, което наистина има значение. Морето от данни, което (може да) се събира, е неизбродимо, а анализът на прекомерно много данни – непосилен. И ако всичко е важно, то нищо не е важно.

Затова и лидерските екипи в училище следва да определят кои данни са най-съществени. Те трябва да започнат

  • с идентифициране на въпросите, на които училището има нужда от отговори, и на база на това
  • да се събират и анализират само данните, които са от значение за тези въпроси.

Част от избора на това какви данни да се систематизират и анализират от екипа включва определянето кои данни да се пропуснат умишлено. Водеща е преценката дали информацията е необходима за промяна на училищните практики и всичко, което не обслужва тази нужда, може да бъде пропуснато.

Всеки от инструментите за събиране на данни има своите особености и трябва да се има предвид, че който и подход и свързания с него инструмент да се използва, той дава частична информация за факти, които са субективно пречупени през личността на този, който ги наблюдава и споделя. Затова колкото по-разнообразни методи и инструменти се използват, толкова по-пълноценно се събира информация, която е релевантна и точна. В резултат от събраната и анализирана информация се пристъпва към вземане на решения и към професионална подкрепа към учителите да реализират тези решения.

Идентифицира се дали учителят може да споделя добри практики в дадена преподавателска сфера със своите колеги и/или може да задълбочи ученето си в дадена сфера, за да подобри представянето си. Професионалната подкрепа има разнообразни изражения – индивидуален подход чрез наставничество/менторство, посещаване на специфичен курс и др.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.